Hallinto

Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinointikoodia ja on laatinut itselleen hallinointiperiaatteet. Yhtiö noudattaa hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.


Konsernin rakenne

Taaleri Oyj:n liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Toimielimiä säätelee myös osakeyhtiölaki, yhtiön yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Taaleri Oyj vastaa konsernin johtamisesta, taloushallinnosta, tytäryhtiöiden rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta sekä viestinnästä.


Yhtiökokous

Osakkeenomistajien saataville on asetettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi. Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot on asetettava saataville yhtiön internetsivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta:

  • yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
  • päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiön on ilmoitettava hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiön internetsivuille on myös asetettava saataville kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Verkkosivuille asetetut yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään yhtiön verkkosivuilla vähintään kolmen kuukauden ajan yhtiökokouksesta.


Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus varsinaisessa yhtiökokouksessa.


Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.