Palkitsemisjärjestelmä

SISÄLTÖ

 1. Palkitsemisjärjestelmät ja tavoitteet
 2. Palkitsemisjärjestelmien periaatteet
 3. Riskinottajat
 4. Palkitsemisjärjestelmien valvonta ja arviointi
 5. Palkitsemistietojen julkisuus

1. PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT JA TAVOITTEET

Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä Taaleri-konsernin kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta, asetettujen sääntöjen mukaisesti toimimisesta sekä motivoida ponnistelemaan Taaleri-konsernin menestyksen eteen. Taalerilla palkitsemisen kokonaisuus muodostuu pääsääntöisesti kiinteästä peruspalkasta, osakeomistuksesta, tulospalkkiosta sekä osalla henkilöistä mahdollisesta myyntiprovisiosta.

Ennen palkitsemisjärjestelmien mukaisten palkkioiden suorittamista, ansaintajaksolta maksettavien palkkioiden määrät ja perusteet samoin kuin mahdollisesti käytettävät rahoitusvälineet, tulee hyväksyä Taaleri Oyj:n hallituksessa. Hallitus tekee hyväksyessään arvion myös edellä mainittujen rahoitusvälineiden sovittamisesta pitkän aikavälin pääomantarpeiden kanssa.

Nämä palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet ovat voimassa siitä päivästä lukien, kun ne on vahvistettu hallituksen kokouksessa aina siihen saakka kunnes niiden muuttamisesta erikseen päätetään. Taaleri-konsernissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien tulee noudattaa mm. EU:n vakavaraisuusdirektiiviä, EU:n vakavaraisuusasetusta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä. Palkitsemisjärjestelmien tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

Palkitsemisjärjestelmän tulee olla Taaleri-konsernin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja vastata Taaleri-konsernin pitkän aikavälin etua ja edistää riskienhallintaa. Palkitsemisjärjestelmä ei saa johtaa henkilön kohdalla sellaiseen toimintaa, joka houkuttelisi häntä ottamaan yrityksen kannalta sellaisia riskejä, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa joko Taalerin asiakkaille tai yritykselle itselleen. Ehdottoman palkkion maksaminen voi koskea vain palvelussuhteen ensimmäistä vuotta.

Palkitsemisjärjestelmä ei saa johtaa siihen, että henkilön muuttuvan palkkion osuus palkkion kokonaismäärästä on erityisen suuri ja muuttuvan palkkion maksamatta jättäminen muodostuu palkkionsaajalle kohtuuttomaksi. Muuttuvan palkkion enimmäismäärä vastaa korkeintaan yhden vuoden kiinteän palkan määrää, ellei yhtiökokous muuta asiasta päätä.

Palkitsemisjärjestelmässä tulee olla maininta ja palkkionsaaja tulee sitouttaa siihen, ettei palkkionsaaja saa suojautua rahoitusvälinein tai vakuutuksin palkitsemisjärjestelmään liittyvältä riskiltä.

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio ei saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota hän valvoo. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio voi olla riippuvainen koko Taaleri-konsernin tuloksesta. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitsemista valvoo erityisesti Taaleri Oyj:n hallitus.

2. PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PERIAATTEET

Taaleri-konsernissa sovellettavien palkitsemisjärjestelmien tulee noudattaa mm. EU:n vakavaraisuusdirektiiviä, EU:n vakavaraisuusasetusta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita palkitsemisesta sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä. Palkitsemisjärjestelmien tulee noudattaa seuraavia periaatteita:


 • Palkitsemisjärjestelmän tulee olla Taaleri-konsernin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja vastata Taaleri-konsernin pitkän aikavälin etua ja edistää riskienhallintaa.
 • Palkitsemisjärjestelmä tulee rakentaa niin, ettei se saa kannustaa riskinottoon, joka ylittää Taaleri-konsernin riskinkantokyvyn.
 • Palkitsemisjärjestelmä ei saa johtaa henkilön kohdalla sellaiseen toimintaa, joka houkuttelisi häntä ottamaan yrityksen kannalta sellaisia riskejä, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa joko Taalerin asiakkaille tai yritykselle itselleen.
 • Palkitsemisjärjestelmä ei saa johtaa siihen, että henkilön muuttuvan palkkion osuus palkkion kokonaismäärästä on erityisen suuri ja muuttuvan palkkion maksamatta jättäminen muodostuu palkkionsaajalle kohtuuttomaksi.
 • Muuttuvan palkkion enimmäismäärä vastaa korkeintaan yhden vuoden kiinteän palkan määrää, ellei yhtiökokous muuta asiasta päätä.
 • Palkitsemisjärjestelmässä tulee olla maininta ja palkkionsaaja tulee sitouttaa siihen, ettei palkkionsaaja saa suojautua rahoitusvälinein tai vakuutuksin palkitsemisjärjestelmään liittyvältä riskiltä.
 • Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio ei saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota hän valvoo. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkkio voi olla riippuvainen koko Taaleri-konsernin tuloksesta. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitsemista valvoo erityisesti Taaleri Oyj:n hallitus.

Muuttuvia palkkioita koskevat periaatteet:

 • Muuttuvan palkkion on perustuttava kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön tai yrityksen suorituksesta, Taaleri-konsernin ja Yksittäisen yrityksen kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä, otettava huomioon taloudelliset ja ei-taloudelliset tekijät sekä suoritusta arvioitaessa huomioitava miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä
 • Muuttuvan palkkion määrässä on huomioitava arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius
 • Muuttuvat palkkiot tulee perustua mahdollisuuksien mukaan aina asiakkaan etuun ja asiakkaan tuottoon
 • Muuttuvaan palkitsemiseen pyritään aina mahdollisuuksien mukaan huomioida laadullisia kriteerejä kvantitatiivisten rinnalla, kuten esimerkiksi menettelytapasäännösten noudattaminen, rahoitusvälineiden soveltuvuuden arviointi, sisäisten menettelyjen noudattaminen, asiakkaiden oikeudenmukainen kohtelu ja asiakkaiden tyytyväisyys.
 • Palkitsemisjärjestelmissä tulee määritellä vakavaraisuuden raja-arvot, joiden alittuessa Taaleri-konserni voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä kokonaan tai osittain.
 • Palkitsemisjärjestelmän ehtojen tulee olla sellaiset, että Taaleri-konserni voi päättää muuttuvan palkkion maksamatta jättämisestä kokonaan tai osittain, mikäli Taaleri-konsernin omien varojen riittävyys vaarantuisi
 • Taaleri pyrkii maksamaan asiakasvastuullisille henkilöille samansuuruista kannustinpalkkiota kaikista myydyistä tuotteista, välttääkseen tietyn tuotteen myymistä toisen sijaan asiakkaille.
 • Palkitsemisjärjestelmässä tulee määrätä ne ajankohdat, joina muuttuvan palkkion määrä arvioidaan ja määritellään, muutetaan mahdollisten riskien toteutuessa ja erääntyy maksettavaksi sekä mahdollisuudesta jättää muuttuva palkkio maksamatta
 • Muuttuvaan palkkioon ei lasketa osakkuuden perusteella saatua tuloa (osinko)
 • Mikäli riskinottajan vuotuinen muuttuva palkkio ylittää 50.000 euroa, tulee 50 % muuttuvan palkkion kokonaismäärästä maksaa lykätysti ansaintajakson päätyttyä seuraavan kolmen vuoden aikana tasaerissä
 • Muuttuvan palkkion lykkäämistä sovelletaan vain riskinottajiin
 • Vähintään puolet muuttuvasta palkkiosta maksetaan käyttäen Taaleri Oyj:n osakkeita
 • Palkitsemisjärjestelmässä on määrättävä rahoitusvälineisiin liittyvästä odotusajasta, jonka pituus on sopusoinnussa lykkäysaikojen kanssa.

3. RISKINOTTAJAt


Palkitsemisjärjestelmissä tulee dokumentoida sen soveltamispiirissä olevien henkilöiden kuuluminen riskinottajiin tai perustella tulkinta, ettei henkilön ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua Taaleri-konsernille merkittävää riskiä.

Compliance-toiminnon tulee kerran vuodessa arvioida onko palkitsemisjärjestelmiä noudatettu. Compliance-toiminto raportoi asiasta suoraan Taaleri Oyj:n hallitukselle.


4. PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN VALVONTA JA ARVIOINTI

Compliance-toiminnon tulee kerran vuodessa arvioida onko palkitsemisjärjestelmiä noudatettu. Compliance-toiminto raportoi asiasta suoraan Taaleri Oyj:n hallitukselle.

5. PALKITSEMISTIETOJEN JULKISUUS

Taaleri-konserni julkistaa EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti tietoja palkitsemisjärjestelmästään- ja käytänteistään.