Riskit, riskienhallinta ja vakavaraisuus

TAALERIN RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, rajoittaa ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategian toteutumiseen. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle sekä tukemaan strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compli-ance riski). Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedossa 39.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Konserni ei saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, mikä vaarantaa konsernin omien varojen vakavaraisuussuhdeluvulle asetetun tavoitetason (1,5 kertaa omien varojen laskennallinen minimitaso).

Rahoitus-liiketoiminnan keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja vastuuvelan katteena olevan sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema pysyi alkuvuonna 2016 vakaana. Heikompien ratingluokkien C+ tai alle osuus pysyi alhaisena 2,7 prosenttia (2,5). Takausvakuutuskannan merkittävimmät toimialat olivat rakentaminen 36 prosenttia (33) ja teollisuus 26 prosenttia (33). Rakentamisen vastuista on jälleenvakuutettu 54 prosenttia (58).

Taalerin perinteisen varainhoitosegmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Muu liiketoiminta -segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä myönnetyistä lainoista ja luottolaitossaamisista.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Katsauskauden lopussa Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 36,3 % ryhmittymän omista varoista ja yhteensä kahden asiakaskokonaisuuden vastuut ylittivät lain edellyttämän 25 prosentin rajan. Garantiaan sovelletaan maksimiasiakasriskisääntelyä vain osana Taaleri-konsernia. Kyseiset kaksi asiakaskokonaisuutta liittyvät takausvakuutusvastuuseen ja ne on kokonaisuudessaan myönnetty ennen omistusmuutosta, jolloin kyseinen sääntely ei koskenut vakuutusosakeyhtiötä. Finanssivalvonta hyväksyi Taalerin laatiman toimenpidesuunnitelman suurten asiakasriskien alentamiseksi lain edellyttämälle tasolle 30.6.2017 mennessä.


TAALERIN VAKAVARAISUUS

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava) Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnan seurauksena. Finanssivalvonta vahvisti Rava-ryhmittymän muodostumisen päätöksellään 23.10.2015.

Rava-ryhmittymän omat varat 30.6.2016 olivat 84,3 milj. euroa ja ylittivät omien varojen 27,0 milj. euron vähimmäisvaatimuksen 57,3 milj. eurolla. Ryhmittymän vakavaraisuussuhde oli 312,4 prosenttia, kun lakisääteinen minimivaatimus on 100 prosenttia.
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus 31.12.2015

milj.euroa

30.6.201631.12.2015

Taaleri-konsernin oma pääoma

87,3

97,1

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

-2,7

-2,4

Tasoitusmäärä

-

-18,7

Vähemmistöosuus

-0,3

-2,1

Suunniteltu varojenjako -0,0-5,7
Ryhmittymän omat varat yhteensä 84,368,2
Rahoitussektorin omien varojen vaade 7,210,8
Vakuutussektorin omien varojen vaade 19,73,7
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 27,014,5
Ryhmittymän vakavaraisuus 57,353,6

Ryhmittymän vakavaraisuussuhde

312,4

468,5%


Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taalerin Rahoitussektorin muodostavat Taaleri Oyj:n tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt lukuunottamatta Vakuutusosakeyhtiö Garantiaa. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa ja perusmenetelmää operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri-konsernin tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 12 prosenttia.

Fiva myönsi 23.10.2015 Taaleri Oyj:lle 31.12.2016 asti voimassa olevan poikkeusluvan, jonka perusteella Taalerille muodostuu vakavaraisuuslaskentaan liittyen uusi konsolidointiryhmä, johon ei lueta Taaleri Oyj:tä. Tämän johdosta konserni ei raportoi CRR:n mukaista vakavaraisuutta, ainoastaan Ravan mukaisen vakavaraisuusvaatimuksen.

Rahoitussektorin ydinvakavaraisuussuhde ja vakavaraisuussuhde olivat katsauskauden päättyessä 30,7 (13,8) prosenttia Rava-ryhmittymän vakavaraisuuslaskennassa. Rahoitussektorin omat varat 30.6.2016 olivat 27,8 (18,7) milj. euroa ja muodostuivat kokonaisuudessaan ydinpääomaan (CET1) sisältyvistä eristä. Rahoitussektorin riskipainotettujen erien yhteismäärä oli katsauskauden päättyessä 82,9 (130,0) milj. euroa, josta luottoriskin osuus oli 25,1 (76,3) milj. euroa ja operatiivisten riskien osuus 57,8 (53,7) milj. euroa.

Solvenssi II -säännökset kiristivät pääomavaatimuksia, joka heijastuu myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen vakavaraisuuteen. Samanaikaisesti Taaleri-ryhmittymän (Rava) omien varojen määrä kuitenkin vahvistui, koska tasoitusmäärää ei tarvitse enää vähentää omasta pääomasta omien varojen määrää laskettaessa. Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät olleet voimassa tilikaudella 2015, joten pääomavaatimukset eivät ole vertailukelpoisia.

Taaleri-konsernissa Solvenssi II mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle ja Garantialle yhdessä ryhmittymän vakavaraisuuslaskennassa. Taaleri sovel-taa vakavaraisuuslaskennassaan standardimenetelmää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosake-yhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 19,7 (22,7) milj. euroa.


Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset tulivat voimaan 1.1.2016. Solvenssi II:n tavoitteena on harmonisoitu, kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kil-pailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuu-tettujen etujen turvaa.

Garantian vakavaraisuus säilyi vahvana. Garantian oma perusvarallisuus oli 96,4 miljoonaa euroa (96,1) ja ylitti selvästi 19,2 miljoonan euron (19,0) vakavaraisuuspääomavaatimuksen. Solvenssisuhde eli oman perusvaral-lisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 501 prosenttia (506). Garantian oma perusvarallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 omasta perusvarallisuudesta.


Riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet (tilinpäätöksen liite 39, pdf)

Rahoitussektori vakavaraisuudenhallinta 2015 -kooste (pdf)