Sisäpiirihallinto

Taaleri Oyj (myöhemmin ”Yhtiö”) ei enää 3.7.2016 voimaan tulleiden ns. MAR-säännösten myötä pidä sisäpiirirekisteriä. Sisäpiiritiedon hallinta hoidetaan jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella, hankekohtaisilla sisäpiiriluetteloilla sekä johdon ja muiden sisäpiiriläisten kaupankäyntikielloilla. Yhtiön johtotehtävissä toimivalla henkilöllä sekä hänen lähipiiriinsä kuuluvilla tahoilla on itsenäinen velvollisuus ilmoittaa liiketoimet yhtiölle ja Finanssivalvonnalle.

Yhtiö julkistaa sisäpiirintiedon välittömästi pörssitiedotteella tiedonantopolitiikan mukaisesti. Sisäpiirintiedon julkistamista voidaan kuitenkin lykätä mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan tai päästöoikeuksien markkinoilla toimivan markkinaosapuolen oikeutetut edut
b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan
c) liikkeeseenlaskija tai päästöoikeuksien markkinoilla toimiva markkinaosapuoli pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Arvopaperilla (jäljempänä ”Yhtiön arvopaperi”) tarkoitetaan:

  • Taaleri Oyj:n liikkeeseenlaskemia Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita sekä muita arvopapereita, jotka oikeuttavat tällaisiin osakkeisiin tai joiden arvo määräytyy tällaisten arvopaperien perusteella (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat, optiotodistukset, merkintäoikeudet, talletustodistukset ja warrantit)
  • Johdannaissopimuksia, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen arvopaperien perusteella; sekä
  • Taaleri Oyj:n itsensä liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin.


Taaleri-konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä eikä heidän lähipiirillään ole lupa käydä kauppaa Yhtiön arvopaperilla tai rahoitusvälineellä, jonka kohde-etuus on Yhtiön arvopaperi, 30 vuorokautta ennen yhtiön puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Johdon osalta kaupankäyntikielto alkaa kuukausi ennen raportointijakson päättymistä.

Taaleri-konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä eikä heidän lähipiirillään ei ole lupa myöskään käydä ns. lyhyttä kauppaa Yhtiön arvopaperilla tai rahoitusvälineellä, jonka kohde-etuus on Yhtiön arvopaperi. Lyhyellä kaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa rahoitusvälineen hankinnan ja luovutuksen tai vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähemmän kuin yksi (1) kuukausi.

Yhtiö määrittelee kulloinkin ne henkilöstöryhmät, joihin edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan. Kaupankäyntirajoitus ei koske tilintarkastajia eikä Taaleri-konsernin palveluksessa olevien henkilöiden vaikutusvaltayhteisöjä. Kaupankäyntirajoitusten kiertäminen käymällä kauppaa omaan lukuun lähipiiriin kuuluvan nimissä tai muiden välikäsien, esimerkiksi vaikutusvaltayhteisöjen kautta, on hyvän tavan vastaista ja kiellettyä.

Taaleri suosittelee lisäksi kaupankäynnin ajoittamista mahdollisimman pitkälle niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista asioista.

Hankekohtaista sisäpiiriluetteloa käytetään asiakokonaisuuksissa tai järjestelyissä, jotka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta. Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, onko valmisteltavaa asiakokonaisuutta tai järjestelyä pidettävänä hankkeena. Hankekohtaisen sisäpiiriluettelon tarkoituksena on selventää sisäpiiriläisyyden alkamista ja tehostaa sisäpiiritiedon käsittelyä. Yhtiö on ilmoittanut sisäpiiriohjeestaan yhtiön sisäpiiriläisille. Yhtiöllä on nimetty sisäpiirivastaava, joka hoitaa sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä. Yhtiö tarkistuttaa sisäpiiriläisillä ilmoitettavat tiedot vuosittain, minkä lisäksi yhtiö tarkastaa vähintään kerran vuodessa sisäpiiriläisten kaupankäynnin Euroclear Finland Oy:n rekisteritietojen perusteella.


Sisäpiirirekisteri