Valtuutukset

Yhtiökokous 2016

Yhtiökokous, joka pidettiin 7.4.2016 päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

  • Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta.
  • Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.
  • Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
  • Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
  • Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 7.4.2017 saakka.


Ylimääräinen yhtiökokous 2016

Ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 8.1.2016, valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

  • Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään kaksimiljoonaa (2.000.000) kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
  • Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta ja mikäli Yhtiön osake siirtyy kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on osakkeiden osakekohtainen hankintahinta hankintapäivänä Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.
  • Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.
  • Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
  • Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Aloitetaanko YHTEINEN MATKA?

Kirjaa yhteystietosi lomakkeeseen, niin kuulet meistä tuotapikaa.

Tilaa uutiskirje

Taalerin uutiskirje Ajan hermolla ilmestyy kerran viikossa maanantaisin. Uutiskirjeessä saat aina tuoreimman näkemyksen markkinoista suoraan sijoittamisen asiantuntijoiltamme, pääset lukemaan uusimmat blogimme sekä seuraamaan, mitä muuta ympärillämme tapahtuu.

Tilaa Taalerin Ajan hermolla -uutiskirje kirjoittamalla alle sähköpostiosoitteesi.