Taaleri bär sitt ANSVAR

TAALERIS PRINCIPER FÖR ANSVARSFULL PLACERING

Taaleri förbinder sig att följa dessa principer för ansvarsfull placering


Vi beaktar miljömässiga, sociala och till god förvaltningssed tillhörande faktorer vid analys och val av placeringsobjekt.Vi strävar efter att vara aktiva ägare och lyfta fram synvinklar berörande miljö, samhälle och god styrelseform.
Vi räknar med att våra placeringsobjekt erbjuder information om aktiviteter relaterade till miljö och sociala frågor, samt god förvaltning.

Vårt mål är att främja antagandet av ansvarsfulla placeringsprinciper i vår bransch.

I samarbete med andra aktörer i branschen strävar vi efter att principerna för ansvarsfullt placerande genomförs i praktiken. Vi rapporterar om hur principerna har följts och hur införandet av dem har främjats i vår egen verksamhet. Taaleris främsta uppgift är att ta på bästa möjliga sätt hand om våra kunders medel för att uppnå deras placeringsmål. UNPRI:s principer stöder denna upgift.


TAALERIS SAMHÄLLSANSVARSPROJEKT

Nobot Ab verkar för att förhindra att ungdomar blir utanför samhället.

Ungdomens marginalisering är ett allvarligt problem, som har betydande följdeffekter för samhället. Även kostnaderna är enorma: det har kalkylerats att en marginaliserad ungdom kostar samhället cirka en miljon euro. Offentliga åtgärder tycks inte verka tillräckligt snabbt. Nobot Ab uppvisar sällsynt civilkurage och vill hjälpa. Nobot är ett exceptionellt företag, vars vision är att erbjuda unga arbete och framför allt erfarenhet i att påverka och delta. Detta är det bästa sättet att hindra marginalisering. Taaleri har investerat 50 000 euro i Nobot för att hjälpa företaget i det första skedet.

Läs mer: www.nobot.fi
Ska vi börja en gemensam resa?

Skriv dina kontaktuppgifter i blanketten, så hör du av oss inom kort.