Hallinto

Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj:n eri johtoelinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain ja Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 lukuun ottamatta suositusta 18a, josta Yhtiö poikkeaa siten, että nimitysvaliokuntaan voi kuulua myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä tuomaan lisää asiantuntemusta Yhtiön keskeisiin henkilövalintoihin. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien saataville on asetettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi. Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle asetettavat asiakirjat ja päätösehdotukset on asetettava saataville yhtiön verkkosivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiön on ilmoitettava hyvissä ajoin verkkosivuillaan päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiön verkkosivuille on myös asetettava saataville kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Verkkosivuille asetetut yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta.

Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Oikopolut hallinnon muille sivuille