Hallinto

Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinointikoodia kokonaisuudessaan ja on laatinut itselleen hallinointiperiaatteet.


Konsernin rakenne

Taaleri Oyj:n liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Toimielimiä säätelevät myös osakeyhtiölaki, yhtiön yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiö Taaleri Oyj vastaa konsernin johtamisesta, taloushallinnosta, tytäryhtiöiden rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta sekä viestinnästä.


Yhtiökokous

Osakkeenomistajien saataville on asetettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi. Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle asetettavat asiakirjat ja päätösehdotukset on asetettava saataville yhtiön verkkosivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiön on ilmoitettava hyvissä ajoin verkkosivuillaan päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiön verkkosivuille on myös asetettava saataville kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Verkkosivuille asetetut yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta.


Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus varsinaisessa yhtiökokouksessa.


Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Oikopolut hallinnon muille sivuille