Hallinto

Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj:n eri johtoelinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti. Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien saataville asetetaan ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsussa on ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi. Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle asetettavat asiakirjat ja päätösehdotukset asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiön ilmoittaa hyvissä ajoin verkkosivuillaan päivämäärä, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Yhtiön verkkosivuille asetetaan saataville yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Verkkosivuille asetetut yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta.

Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Oikopolut hallinnon muille sivuille