Riskit, riskienhallinta ja vakavaraisuus

Taalerin riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedossa 36.
Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, mikä vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Varainhoito -segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. 

Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja vastuuvelan katteena olevan sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. Vuoden 2018 lopussa Garantian vahinkosuhde oli -4,2 prosenttia ja korvauskulut suhteessa takausvakuutuskantaan pysyivät alhaisella tasolla 0,05 prosentissa. Garantian sijoituksista korkosijoitusten osuus oli 87 prosenttia. Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) luottoluokitus Garantiasta on A- vakain näkymin.

Energia-segmentin tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että energialiiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Energia-segmentin tuottoihin
vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa myös miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Tasesijoitukset - merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Tasesijoitukset-segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista/-tappioista. Tasesijoitukset-segmentin tuotot ja tulos saattaa täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Vuoden 2018 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 22,3 (20,8) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa. 

Taalerin vakavaraisuus

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava). 

Taaleri-konserni julkaisee Rava-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin Rava-ryhmittymän omat varat olivat 105,1 (96,1) miljoonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 56,5 (38,3) miljoonaa euroa. Muutos omien varojen vaatimuksessa johtuu pääasiassa Finanssivalvonnan Garantialle asettamasta 17,8 milj. euron lisäpääomavaatimuksesta. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 48,6 (57,9) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 186,0 (251,2) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia.

Taaleri-konsernissa Solvenssi II mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 27,5 (28,5) milj. euroa ja Finanssivalvonnan vuoden 2018 aikana asettama lisäpääomavaade 17,8 milj. euroa eli vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaatimus oli yhteensä 45,3 milj. euroa.

Taalerin oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta.

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1000 euroa

31.12.2018 31.12.2017
Taaleri-konsernin oma pääoma 122381 106084
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -7164 -2205
Vähemmistöosuus -1661 -384
Suunniteltu varojenjako -8505 -7371
Ryhmittymän omat varat yhteensä 105051 96124
     
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 11156 9781
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 45327 28484
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 56483 38265
     
Ryhmittymän vakavaraisuus 48567 57859
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 186,0 % 251,2 %

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri on siirtynyt soveltamaan standardimenetelmää aikaisemmin perusmenetelmän sijaan operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa 31.12.2018 alkaen.

Taaleri-konsernin sisäinen tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 1,3 kertaa omien varojen riskiperusteinen minimipääomatarve, joka lasketaan pilari 1 minimivakavaraisuusvaatimuksen ja pilari 2 riskiperusteisen pääomavaateen perusteella. 

Finanssivalvonta on 31.1.2019 myöntänyt Taaleri Oyj:n hakeman vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan. Lupa oikeuttaa olla vähentämättä Taaleri Oyj:n rahoitus- ja vakuutusryhmittymävalvonnan piirissä olevan Vakuutusosakeyhtiö Garantian omaan varallisuuteen luettaviin instrumentteihin tehdyt sijoitukset sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta (CET1). Vähentämisen sijaan vakuutusyhtiösijoitukset tulee riskipainottaa CRR 49 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Lupa on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 saakka.

Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60,4 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,4 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma katsauskauden tuloksella olisi 16,6 milj. euroa 31.12.2018 mikäli konsolidointiryhmän vakavaraisuuslaskennassa ei sovellettaisi luvan mahdollistamaa vaihtoehtoista laskentatapaa olla vähentämättä vakuutusyhtiösijoituksia omista varoista, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. 

Taalerin rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 luvalla on 57,1 (48,8) milj. euroa, josta katsauskauden voitto 21,3 (19,2) milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 229,6 (217,2) milj. euroa, josta luottoriskin osuus 150,0 (145,6) milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus standardimenetelmällä laskettuna 79,6 (perusmenetelmällä laskettu 2017: 71,6) milj. euroa. Rahoitussektorin vakavaraisuus oli 24,9 (22,5) prosenttia. 

Rahoitussektorin vakavaraisuus        
(CRR 49 -luvalla)                                  
 31.12.2018   31.12.2017 
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 86321 70554
Vähennykset ydinpääomasta    
Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -6228 -2173
Vähemmistö -1662 -384
Katsauskauden voitto -21318 -19172
Ydinpääoma (CET1) 57113 48825
Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä - -
Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta - -
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) - -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 57113 48825
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä - -
Vähennykset toissijaisesta pääomasta - -
Toissijainen pääoma (T2) - -
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 57113 48825
Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) 229622 217201
– josta luottoriskin osuus 150023 145560
    - josta vakuutusyhtiösijoitukset 60350 60000
– josta operatiivisen riskin osuus 79599 71641
– josta muiden riskien osuus - -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 24,9 % 22,5 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 24,9 % 22,5 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 24,9 % 22.5 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus säilyi vahvana. Garantian oma varallisuus oli tilikauden lopussa 103,3 (106,8) milj. euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen oli 44,3 (44,9 pro forma) milj. euroa ja ennen pääomavaatimuksen korotusta 26,4 (27,1) milj. euroa. Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 233,4 (237,6 pro forma) prosenttia ja ennen pääomavaatimuksen korotusta 390,7 (393,6) prosenttia. Oman perusvarallisuuden aleneminen on pääasiassa seurausta odotettavissa olevien osinkojen muutoksesta. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen lasku ennen pääomavaatimuksen korotusta oli seurausta sijoitusriskin vakuutusriskin kasvua nopeammasta laskusta.

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardistandardikaavaa. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä. Finanssivalvonta asetti kesäkuussa 2018 Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 milj. euroa. Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen. Pääomavaatimuksen korotus oli odotetulla tasolla.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin.