Riskit, riskienhallinta ja vakavaraisuus

Taalerin riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle.

Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance riski). Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetiedossa 37. 

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, mikä vaarantaa konsernin omien varojen vakavaraisuussuhdeluvulle asetetun tavoitetason (1,5 kertaa omien varojen laskennallinen lain edellyttämä minimitaso tämä 1,1 on tarkkaan ottaen sisäinen minimitaso, ei tavoitetaso, joten otetaan pois tästä).

Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian liiketoiminta vakuutussektorilla ja yhtiön sijoitustoiminta. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. Kesäkuun 2018 osavuosikatsauksessa Garantian vahinkosuhde oli -3,3 prosenttia ja korvauskulut suhteessa takausvakuutuskantaan (edellinen 12 kk) pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,05 prosenttia. Garantian sijoituksista korkosijoitusten osuus oli 79,7 prosenttia. Standard & Poor's Credit Market Services Ltd:n (S&P) luottoluokitus Garantiasta on A- vakain näkymin.

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Varainhoito-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa.

Energia-segmentin tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että energialiiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa myös miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Muu liiketoiminta (tasesijoitukset)-segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Tasesijoitukset -segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista/-tappioista. Tasesijoitukset -segmentin tuotot ja tulos saattaa täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.
Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. 30.6.2018 Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 22,8 (20,8) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa.

Taalerin vakavaraisuus

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava).

Taaleri-konserni julkaisee RAVA-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin RAVA-ryhmittymän omat varat olivat 103,7 (96,1) miljoonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 58,2 (38,3) miljoonaa euroa. Muutos omien varojen vaatimuksessa johtuu pääasiassa Finanssivalvonnan Garantialle asettamasta 17,8 milj. euron lisäpääomavaatimuksesta. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 45,5 (57,9) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 178,1 (251,2) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia. Taaleri-konsernissa Solvenssi II mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmää. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassaan standardimenetelmää.

Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 29,3 (28,5) milj. euroa ja Finanssivalvonnan asettama lisäpääomavaade 17,8 milj. euroa eli vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaatimus oli yhteensä 47,1 milj. euroa. Taalerin oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta.

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1000 euroa

30.6.2018 31.12.2017
Taaleri-konsernin oma pääoma 109638 106084
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -2388 -2205
Vähemmistöosuus -1001 -384
Rahoitusalan katsauskauden voitto -2567  
Suunniteltu varojenjako   -7371
Ryhmittymän omat varat yhteensä 103683 96124
     
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 11152 9781
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 47075 28484
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 58226 38265
     
Ryhmittymän vakavaraisuus 48457 57859
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 178,1 % 251,2 %

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa ja perusmenetelmää operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri-konsernin tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 12 prosenttia.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus käsitellään CRR 49 artiklan 4. kohdan mukaan riskipainotettuna eränä vähentämisen sijaan Finanssivalvonnan 29.11.2016 myöntämän poikkeusluvan mukaisesti 1.1.2017 alkaen. Taalerin rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 poikkeusluvalla oli 30.6.2018 tilanteessa 60,8 (48,8) milj. euroa, josta katsauskauden voitto 11,4 (19,2) milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 243,7 (217,2) milj. euroa, josta luottoriskin osuus 158,0 (145,6) milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus 85,7 (71,6) milj. euroa. Rahoitussektorin vakavaraisuus oli 24,9 (22,5) prosenttia.

Rahoitussektorin vakavaraisuus        
(CRR 49 poikkeusluvalla)                                  
 30.6.2018   31.12.2017 
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 75150 70554
Vähennykset ydinpääomasta    
Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -2020 -2173
Vähemmistö -1001 -384
Katsauskauden voitto -11359 -19172
Ydinpääoma (CET1) 60770 48825
Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä - -
Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta - -
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) - -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 60770 48825
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä - -
Vähennykset toissijaisesta pääomasta - -
Toissijainen pääoma (T2) - -
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 60770 48825
Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) 243656 217201
– josta luottoriskin osuus 157952 145560
– josta operatiivisen riskin osuus 85703 71641
– josta muiden riskien osuus - -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 24,9 % 22,5 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 24,9 % 22,5 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 24,9 % 22.5 %

CRR 49 poikkeuslupa on voimassa 31.12.2018 saakka, mikäli Yhtiö jatkuvasti täyttää poikkeusluvan edellytykset. Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,0 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma katsauskauden tuloksella olisi 12,4 milj. euroa 30.6.2018, mikäli poikkeuslupaa ei sovellettaisi, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. Yhtiö täyttää poikkeusluvan edellytykset 30.6.2018 tilanteessa. 

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian oma varallisuus oli kesäkuun 2018 lopussa 100,8 (106,8) milj. euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen oli 45,4 (44,9 pro forma) milj. euroa ja ennen pääomavaatimuksen korotusta 27,6 (27,1) milj. euroa. Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 222,0 (237,6 pro forma) prosenttia ja ennen pääomavaatimuksen korotusta 365,3 (393,6) prosenttia. Oman perusvarallisuuden aleneminen oli seurausta kesäkuussa toteutetusta varojen jaosta sekä sijoitusten käyvän arvon muutoksesta. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvu ennen pääomavaatimuksen korotusta oli seurausta vahinkovakuutusriskin kasvusta.

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardimentelmää. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä. Finanssivalvonta asetti kesäkuussa Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 milj. euroa. Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen. Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi 30.6.2018 lähtien ja Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Solvenssi II –vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen Vakuutusyhtiölain mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Solvenssi II -vakavaraisuuslukuja ei ole tilintarkastettu.