Sisäpiirihallinto

Taaleri Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oyj:n vuonna 2018 julkaisemaa pörssin sisäpiiriohjetta. Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen, joka määrittää Taaleri-konsernissa noudatettavat sisäpiirintiedon hallintaa ja kaupankäyntiä koskevat toimintatavat.

Organisaatio

Taaleri Oyj:llä sisäpiirintiedonhallinnan organisoinnista vastaa konsernin lakiasiainjohtaja. Sisäpiirihallintoon kuuluvat lakiasianjohtajan lisäksi Taaleri-konsernin Group compliance officer ja sisäpiirirekisterivastaava. Sisäpiirihallinto vastaa sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeistuksen, markkinoiden väärinkäytösasetuksen (MAR) ja muiden annettujen sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta. Näihin kuuluvat mm. sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntilupien myöntäminen, ilmoitukset johtohenkilöille ja Finanssivalvonnalle sekä koulutus ja neuvonta.

Johtoon kuuluvat henkilöt

Taaleri Oyj ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Taaleri Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle Taaleri Oyj:hin liittyvillä rahoitusvälineillä heidän lukuunsa tehdyt kaikki liiketoimet. Kaikille johtotehtävissä toimiville henkilöille ja heidän lähipiirilleen ilmoitetaan kirjallisesti heidän asemastaan ja velvollisuuksistaan. Taaleri Oyj tarkistuttaa johtotehtävissä toimivilla henkilöillä lähipiiriluettelon tiedot säännönmukaisesti.

Taaleri Oyj katsoo hallintorakenteensa perusteella, että johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja.

Sisäpiiriluettelot

Taaleri Oyj ei ylläpidä luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä. Sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt merkitään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo perustetaan, kun päätös sisäpiirihankkeen perustamisesta ja sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä on tehty. Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot perustetaan ja ylläpidetään Taaleri Oyj:n sisäpiirihallinnon toimesta. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti hänen merkitsemisestään luetteloon, siihen liittyvistä velvollisuuksista ja seuraamuksista sekä hankkeen päätyttyä hankkeen päättymisestä ja velvollisuuksien lakkaamisesta. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty henkilö ei saa käydä kauppaa Taaleri Oyj:n liittyvillä rahoitusvälineillä.

Kaupankäyntirajoitukset ja suositukset

Taaleri Oyj suosittelee palveluksessaan oleville henkilöille kaupankäynnin ajoittamista mahdollisimman pitkälle niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista asioista. Taaleri-konsernin palveluksessa olevan henkilön tulee hakea aina Taaleri Oyj:n sisäpiirihallinnolta kaupankäyntilupa kaupankäyntiin Taaleri Oyj:hin liittyvillä rahoitusvälineillä.

Taaleri-konsernin palveluksessa olevalla henkilöllä eikä hänen lähipiiriinsä kuuluvalla ole lupa käydä kauppaa Taaleri Oyj:n liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä tai rahoitusvälineillä, joiden kohde-etuus on Taaleri Oyj:n liikkeeseenlaskema rahoitusväline sen raportointijakson päätyttyä, jolta Taaleri Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen (”suljettu ajanjakso”). Suljettu ajanjakso alkaa näin ollen 1.1. ja 1.7. ja päättyy puolivuosikatsauksen tai vuosituloksen julkistamiseen.

Taaleri-konsernin palveluksessa olevalla henkilöllä tai hänen lähipiirillään (vajaavaltainen, jonka edunvalvoja Taaleri-konsernin palveluksessa oleva on ja Taaleri-konsernin palveluksessa olevan tai em. vajaavaltaisen määräysvaltayhteisöt) ei ole lupa käydä ns. lyhyttä kauppaa Taaleri Oyj:n liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä tai rahoitusvälineillä, joiden kohde-etuus on Taaleri Oyj:n liikkeeseenlaskema rahoitusväline. Lyhyellä kaupalla tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa rahoitusvälineen hankinnan ja luovutuksen tai vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähemmän kuin yksi (1) kuukausi.

Sisäpiirirekisteri