Tiedonantopolitiikka

1. Johdanto

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiset ja ulkoiset viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Taaleri Oyj (jatkossa ”Taaleri”) noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan ja viestinnässään. Taaleri noudattaa viestinnässään Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä sekä Suomen osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja listayhtiöitä koskevia velvollisuuksia. Lisäksi Taaleri noudattaa vuoden 2015 Hallinnointikoodin viestintää, tiedottamista ja julkista raportointia koskevia suosituksia.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt päivitetyn tiedonantopolitiikan 14.02.2018. Tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.taaleri.com) suomeksi ja englanniksi.

Tiedonantopolitiikkaan liittyviin kysymyksiin vastaa viestintäjohtaja Sophie Jolly, p. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com.

2. Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Taalerin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhtenäiset olennaiset ja riittävät tiedot Taalerin osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Kaikki viestintä perustuu lisäksi Taalerin arvoihin ja yhtiön omiin hallinnointiperiaatteisiin.

Taaleri noudattaa tietojen antamisessa markkinoille seuraavia periaatteita:

 • Tiedot perustuvat tosiasioihin
 • Tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä
 • Tiedottamien on johdonmukaista ja täsmällistä
 • Tiedottaminen on tasapuolista ja läpinäkyvää

3. Tiedottamista koskeva päätöksenteko ja sen valmistelu

Taalerin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Operatiivinen vastuu tiedonantopolitiikan käytännön toteuttamisesta on yhtiön toimitusjohtajalla, talousjohtajalla, lakiasiainjohtajalla ja viestintäjohtajalla. Ylin päätöksenteko koskien ulkoista tiedottamista on hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat julkistettavat tiedotteet hyväksyy yhtiön hallitus. Pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen ollessa estynyt toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja tai lakiasiainjohtaja.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat taloudelliset raportit ja niihin liittyvät mahdolliset täydentävät materiaalit laatii talousjohtaja. Pörssitiedotteet niihin liittyvine täydentävine materiaaleineen laatii viestintäorganisaatio yhdessä talousorganisaation ja liiketoimintajohdon kanssa ennen luonnosten esittämistä päätettäviksi toimitusjohtajalle tai hallitukselle.

Yhtiön viralliset raportointikielet ovat suomi ja englanti. Kaikki pörssitiedotteet ja muu virallinen materiaali julkistetaan samanaikaisesti molemmilla raportointikielillä. Johdon lähipiirin liiketoimia koskevat pörssitiedotteet julkaistaan ainoastaan sillä kielellä, jolla ne on toimitettu Taaleri Oyj:lle.

4. Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus

Säännöllisen tai jatkuvan tiedonantovelvollisuuden puitteissa Taaleri julkistaa pörssitiedotteena tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen arvopapereiden arvoon.

4.1 Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Taaleri julkistaa säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien raporttien julkistamispäivät sisältävän vuosikalenterin pörssitiedotteena ennen tilikauden alkamista. Julkistamisajankohtia määriteltäessä otetaan huomioon sääntely ja viranomaismääräykset.

Taaleri julkistaa säännöllisesti, vuosittain ennakkoon julkaistun aikataulun mukaisesti tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Tieto julkistetaan, kun se on vahvistettu ja varmistettu, ja hallitus tai yhtiön muu toimivaltainen elin on tehnyt julkistamista koskevan päätöksen. Mikäli ennakkoon ilmoitetusta aikataulusta poiketaan, siitä ilmoitetaan markkinoille pörssitiedotteella.

Taaleri julkaisee säännöllisesti seuraavat tiedot:

 • Puolivuosikatsaukset yhtiön vuosikalenterissa ilmoitettuna päivänä
 • Tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen
 • Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä selvityksenä toimintakertomuksen julkistamispäivänä
 • Palkka- ja palkkioselvityksen toimintakertomuksen julkistamispäivänä

4.2 Jatkuva tiedonantovelvollisuus ja muut pörssitiedotettavat asiat

Yhtiö julkistaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden puitteissa ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätökset ja yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

 • Tilaus tai investointipäätös
 • Yhteistyösopimus tai muu tärkeä sopimus
 • Hintojen tai valuuttakurssin muutos
 • Luottotappio tai asiakkaan menetys
 • Uusi yhteistyöjärjestely
 • Tutkimustulos
 • Oikeudellisen prosessin vireilletulo, siinä annettu päätös tai asiaa koskeva sovinto
 • Taloudelliset vaikeudet
 • Viranomaisen tekemä päätös
 • Yhtiön tietoon tullut osakassopimus, jossa on sovittu äänivallan käytöstä yhtiössä tai yhtiön osakkeiden luovutettavuudesta
 • Markkinahuhut
 • Markkinatakaussopimus
 • Tytär- tai osakkuusyhtiötä koskeva tieto
 • Olennainen muutos taloudellisessa asemassa

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteena muun muassa:

 • Yhtiökokouskutsun
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 • Liputusilmoitukset, jotka löytyvät myös aikajärjestyksessä sijoittajasivujen Osake-osiosta
 • EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten (MAR) tarkoittamat ilmoitukset johdon ja sen lähipiirin liiketoimista, jotka kohdistuvat Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemaan arvopaperiin tai muuhun sijoitustuotteeseen, jossa Taaleri Oyj:n arvopaperi on kohde-etuutena

4.3. Sisäpiiritiedon lykkääminen

Taaleri voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut
 • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan
 • Taaleri arvioi, että se pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena

Taaleri ei kuitenkaan sääntelyn mukaisesti lykkää tiedon julkistamista seuraavissa tilanteissa:

 • Tieto poikkeaa merkittävästi liikkeeseenlaskijan aiemmin julkistamasta tiedosta
 • Tieto koskee sitä, että Taalerin aiemmin julkistamia taloudellisia tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta
 • Tieto poikkeaa olennaisesti siitä, mitä markkinat Taalerin indikoinnin perusteella odottavat

5. Taloudellinen raportointi

Taaleri laatii säännöllisesti julkistettavat taloudelliset raporttinsa EU:ssa noudatettavan IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Taaleri raportoi konsernitasolla. Lisäksi yhtiöllä on kolme operatiivista liiketoimintasegmenttiä, joita ovat Varainhoito ja Rahoitus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä ”Muu liiketoiminta”. Taaleri raportoi liiketoimintojensa operatiivisesta kehityksestä säännöllisesti. Taloudelliset raportit laaditaan Taalerin taloushallinnon toimesta.

5.1 Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistuspäivää. Tänä aikana Taaleri ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana konsernin ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja koskien yhtiön taloudellista tilaa. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan Taalerin sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterissa.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Taaleri julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

5.2 Tilinpäätöstiedote ja puolivuosikatsaus

Taaleri kertoo taloudellisesta kehityksestään, kannattavuuden kehityksestään, tase- ja rahoitusasemastaan sekä näkymistään pääsääntöisesti puolivuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksissään sekä näitä edeltävissä puolivuosikatsaus- ja tilinpäätöstiedotteissaan.

Katsaukset sisältävät luvut kuluvan vuoden alusta tarkastelujakson loppuun, edeltävän puolivuotisjakson luvut sekä vertailuluvut molemmille ajanjaksoille. Lisäksi katsauksissa raportoidaan hallinnoitavat pääomat ja niiden kehitys, merkittävät tapahtumat katsauskaudella, riskit ja merkittävät epävarmuustekijät sekä tulevaisuuden näkymät. Tilinpäätöstiedote sisältää vastaavat tiedot kuin tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta julkistettava puolivuosikatsaus, sekä lisäksi hallituksen esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi ja selvitys jakokelpoisista varoista. Tilinpäätöksen liitetiedot julkaistaan ainoastaan vuosittain.

5.3 Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikatsaus

Toimintakertomus ja tilinpäätös on jaettu konsernitilinpäätökseen ja emoyhtiön tilinpäätökseen. Tilinpäätökset sisältävät hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Virallinen tilintarkastettu konsernitilinpäätös on saatavilla Taalerin internetsivuilla (www.taaleri.com/sijoittaja) viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilinpäätöstä säilytetään sivustolla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi Taaleri julkaisee vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan yhtiön liiketoimintaa katsausvuonna sekä sen suhdetta yhtiön strategisiin tavoitteisiin. 

5.4 Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjaus

Taalerin hallitus määrittelee strategiaprosessin yhteydessä yhtiön taloudelliset tavoitteet ja arvioi muutostarpeet. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteilla tai osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.

Taaleri kertoo tulevaisuudennäkymistään antamalla puolivuosittain arvion todennäköisestä tulevasta kehityksestä osavuosikatsaukseen tai tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoitusmarkkinoiden heikosta ennustettavuudesta johtuen yhtiö ei anna tarkkoja tulosennusteita, mutta pyrkii parhaan kykynsä mukaan määrittelemään tulosohjauksessaan yleiset suuntaviivat tulevasta kehityksestä.

Taaleri seuraa markkinoiden tulosodotuksia. Taaleri ei korjaa analyytikkoennusteita eikä kommentoi yhtiön arvostusta tai osakkeen hinnan kehitystä. Mikäli markkinoiden odotukset ja ennusteet eroavat merkittävästi yhtiön antamista arvioista, kiinnittää Taaleri erityistä huomiota viestintänsä täsmällisyyteen ja liiketoimintalogiikkansa selittämiseen.

5.5 Tulosvaroitukset

Taaleri julkistaa viivytyksettä tulosvaroituksen, jos yhtiö arvioi että sen taloudellinen asema ja/tai tulevaisuuden näkymä poikkeaa merkittävästi, joko myönteisesti tai kielteisesti, yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista ja jos tällaisella poikkeamalla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Tulosvaroituspäätös pohjautuu Taalerin aikaisemmin antamiin tietoihin ja sitä tehtäessä huomioidaan myös vallitseva markkinatilanne. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee yhtiön hallitus.

6. Tiedotteet ja viestintäkanavat

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

6.1 Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa ilman aiheetonta viivytystä pörssitiedotteella säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden puitteissa kaikki sellaiset päätökset ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeen arvoon. Pörssitiedottamisen sisältö on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.

6.2 Lehdistötiedotteet

Yhtiö kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

6.3 Kanavat ja tiedotteiden jakelu

Taalerin pääasiallinen sijoittajainformaation tietokanava on yhtiön internetsivu (www.taaleri.com/sijoittaja), joka on esteettä kaikkien sijoittajien saatavilla. Sivuston Investor Relations -osion tarkoituksena on välittää oikeaa ja ajantasaista tietoa Taalerista sijoituskohteena ja se jakautuu useampaan alakokonaisuuteen. Sijoittajat -osio sisältää etenkin osakkeenomistajille ja analyytikoille suunnattua tietoa yhtiön osakkeista, taloudellisesta kehityksestä, omistuksesta ja hallinnoinnista sekä sijoittajamateriaaleja. Kaikki Taalerin tiedotteet ovat saatavilla internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Varmistaakseen tasapuolisen ja samanaikaisen informaation jaon yhtiö asettaa muun muassa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämänsä aineiston saataville internetsivullaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.
Taaleri hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen. Taalerilla on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä yhtiön viestinnässä.

7. Mediasuhteet ja yhtiön edustaminen

7.1 Mediatapaamiset ja haastattelupyynnöt

Taaleri pyrkii vastaamaan median kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja tapaamaan median edustajia aktiivisesti. Taalerin viestintätiimi koordinoi mediatapaamiset. Tapaamisiin osallistuu Taalerin ylintä johtoa tai muita yhtiön edustajia, aihealueesta riippuen. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Taalerista, sen toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Keskustelut median kanssa perustuvat Taalerin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon. Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta Taalerin aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa.

7.2 Taalerin edustajat mediassa

Taalerin strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä kommentoivat ainoastaan hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Muut henkilöt antavat valtuutettuina työtehtäviinsä liittyviä lausuntoja, jotka saattavat edustaa esimerkiksi yhtiön yleistä markkinanäkemystä.

Lisäksi Taaleri on nimennyt edustajia, joilla on oikeus antaa lausuntoja yhtiön nimissä. Nimettyjä edustajia ovat

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kaikissa yhtiötä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja ja viestintäjohtaja yhtiön taloudellista ja strategista kehitystä koskevissa asioissa
Liiketoimintayksiköiden johtajat oman liiketoimintaansa palveluita ja tuotteita koskevissa asioissa
Taalerin analyytikot, salkunhoitajat ja muut työntekijät voivat antaa lausuntoja koskien edustamaansa tuotetta tai palvelua
Mediasuhteista vastaa viestintäjohtaja.

Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja. Taalerin edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa.

7.3 Huhut ja tietovuodot

Taaleri ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai liikekumppanien toimia tai analyytikkojen arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten olennaisten ja selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi, joilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.
Yhtiössä seurataan sisäisesti tapahtumia ja tilanteita, joissa voisi tapahtua tietovuoto. Kaikissa sisäpiirihankkeissa pyritään huolellisesti välttämään tietovuotoja. Mikäli luottamuksellista Taaleria koskevaa ja yhtiön osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa vuotaa, yhtiö julkaisee asiasta tiedotteen ilman aiheetonta viivästystä.

7.4 Yhteydenpito sijoittajien ja analyytikoiden kanssa

Taaleri pitää aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä pääomamarkkinoiden eri toimijoihin kertoakseen yhtiöstä, sen toimintamallista, strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. Institutionaalisia sijoittajia tavataan erityisesti niiden edustajille suunnatuissa tilaisuuksissa, sijoittajakiertueilla ja pääomamarkkinapäivissä sekä yksittäistapaamisissa. Taalerin tavoitteena on myös aktiivisesti osallistua yksityissijoittajille tarkoitettuihin tapahtumiin sekä tuottaa materiaalia eri kohderyhmien tarpeisiin.

Sijoittajien ja analyytikoiden kyselyihin pyritään vastaamaan viipymättä. Sijoittajatapaamisten keskustelut perustuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa. Viestintäyksikkö laatii tapaamisten esitysmateriaalit, tekee markkina- ja omistajaseurantaa sekä kerää sijoittajapalautetta yhtiön hallituksen ja johdon käyttöön.

8. Kriisitilanteet

Taalerilla on erillinen, jatkuvasti päivitettävä suunnitelma kriisitilanteiden varalle. Taaleri viestii myös kriisitilanteissa avoimuuden ja luotettavuuden periaatetta noudattaen. Kriisitilanteen johtovastuu on toimitusjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä. Kriisiviestintää koordinoi viestintäjohtaja muun konsernijohdon tukemana. Taalerilla on sisäinen ohjeistus, joka koskee kriisitilanteissa sovellettavia toimintatapoja sekä sisäisiä johto- ja viestintäperiaatteita.