Tulevaisuuden näkymät

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat toimintaympäristön muu-tokset ja Suomen taloudellinen tila. 
Varainhoito-ja Energia-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta, pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa.

Rahoitus-segmentin, eli Garantian harjoittama takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin.

Tasesijoitukset -segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista/-tappioista. Tasesijoitukset -segmentin tuotot ja tulos saattaa täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. 

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomi-oiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskevan poikkeusluvan päättyminen.

 Taalerin puolivuosikatsaus 1-6/2018