Tulevaisuuden näkymät

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tulosohjaus 22.8.2017

Näkymät koko vuoden osalta ovat muuttuneet vuoden 2016 tuloskatsauksesta 28.2.2017 mutta säilyneet muuttumattomina 20.6.2017 annetusta tulosennusteesta:

Konsernin merkittävin yksittäinen riski on liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista ja Suomen taloudellisesta tilasta. Yhtiön johto arvioi, että myönteinen kehitys Suomessa jatkuu loppuvuoden aikana, vaikkakin kotimaiset ja kansainväliset poliittiset riskit voivat heikentää näkymiä. Varainhoito-segmentin kehitys on alkuvuonna ollut hyvää ja yhtiö on onnistunut keräämään lisää pääomia niin erilaisten pääomarahastohankkeiden avulla kuin sijoitusrahastojen menestyksen ansiosta. Rahoitus-segmentin kehitys on ollut positiivista sekä vakuutusmaksutulon että korvauskulujen suhteen. Yhtiö uskoo, että aktiivisella myynnillä ja korkeatasoisella riskienhallinnalla on saavutettavissa merkittävää kasvua myös jatkossa. Konsernin laajentuminen energiatoimialalla arvioidaan kasvattavan merkittävästi Yhtiön pääomarahastojen hallinnoimia varoja pitkällä aikavälillä.

Kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa. Taalerin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta ja vahvan alkuvuoden ansiosta arvioidaan koko kuluvan vuoden liikevoiton olevan yli 25 prosenttia liikevaihdosta. Taalerin tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen ja rahoitustilanne sekä vakavaraisuusvaatimukset ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat huomioiden. Yhtiön johto arvioi, että sen liikevaihto ja liikevoitto kasvavat viime vuodesta.

→ Lue Taalerin puolivuosikatsaus 2017