Tulevaisuuden näkymät

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.
Varainhoito-ja Energia-liiketoimintasegmenttien tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on muun muassa riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen.  Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Rahoitus-segmentin, eli Garantian harjoittama takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin.

Tasesijoitukset-segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista/-tappioista. Tasesijoitukset-segmentin tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet     

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuusvaatimukset huomioiden.

 Tilinpäätöstiedote 2018
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018