Tulevaisuuden näkymät

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat tekijät ovat ulkoisen toimintaympäristön muutokset ja Suomen taloudellinen tila. 

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskevan poikkeus-luvan päättyminen.
 

 Lue Taalerin tilinpäätös 2018