Vastuullinen sijoittaminen

Sijoittaminen on vastuunkantamista

Mitä enemmän sijoittajat tietävät sijoituskohteen hyvään hallintotapaan liittyvistä vaikutuksista, sitä paremmin he voivat ottaa nämä tekijät huomioon myös sijoituskohteita valitessaan.

Taaleri on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Olemme allekirjoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien määrittelemät vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja sitoutuneet ottamaan sijoitustoiminnassamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteena olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-vaikutukset (environment, society, corporate governance).  

Vastuullista yritystoimintaa itsesäätelyn kautta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa meille sitä, että sisällytämme yhteiskuntavastuunäkökulman yritysanalyyseihin ja päätöksentekoprosesseihin. Lisäksi harjoitamme tarvittaessa aktiivista omistajuutta ja kannustamme kohdeyrityksiä raportoimaan yhteiskuntavastuuseen liittyen. Pyrimme toiminnallamme edistämään sijoitustoimialan yhteiskuntavastuullisuutta ja siitä raportointia. Tätä tukee mm. jäsenyytemme maailmanlaajuisessa voittoa tavoittelemattomassa sijoittajien, yritysten ja julkisyhteisöjen CDP-yhteenliittymässä, joka tähtää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä Finsif-yhdistyksessä, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista Suomessa. 

Lue lisää yhteiskuntavastuustamme