Taalerin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia. 

Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Tulevaisuuden näkymät

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Maailmantalous kuitenkin elpynee sitä mukaa kuin sulkutoimista voidaan luopua koronavirusrokotusten edetessä. Merkittävimmät konsernin liiketoimin-nan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttavat hallinnoitavien varojen kehitys, jotka ovat riippuvaisia muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Vakuutus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.