Jatkoimme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvän strategiamme toteuttamista. Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät hyvin ja liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta oli 2,0 milj. euroa vastaten 20 prosentin liikevoittomarginaalia. Sen sijaan konsernin sijoitustoiminnan käyvän arvon muutokset painoivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa. Sijoitusten käypien arvojen laskun taustalla on mm. korkojen nousu, joka on vaikuttanut Garantian sijoitussalkun arvostuksiin.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen myötä muuttunut geopoliittinen tilanne ei ole vaikuttanut suoraan liiketoimintaamme. Taalerilla ei ole liiketoimintaa tai sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa. Euroopan pyrkimys irtautua Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä kasvattaa uusiutuvan energian kysyntää, mikä tukee pitkällä aikajänteellä pääomarahastoliiketoimintaamme. Samaan aikaan siirtymä uusiutuvaan energiaan näkyy esimerkiksi hankekehityksessä kiristyvänä kilpailuna ja kohoavina kustannuksina. Näemme, että pitkäaikainen vahva panostuksemme omaan hankekehitykseen parantaa tässä tilanteessa suhteellista kilpailukykyämme. 

Uskomme, että geopoliittisesta tilanteesta ja korkojen noususta huolimatta pääomarahastojen kysyntä säilyy vahvana, koska ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa riskejä ja tasoittaa tuottoja. Ukrainan kriisin alkuvaiheessa pelätty Suomen maariski ei näytä tähän mennessä realisoituneen. Yksi osoitus tästä on katsauskauden jälkeen tehty kauppa, jossa Taaleri Datacenter Ky myi osuutensa Ficolo Oy:stä brittiläiselle yhtiölle. Taaleri arvioi kirjaavansa kaupasta ja hallinnoimansa kanssasijoituksen tuottopalkkioista yhteensä noin 14 miljoonan euron tuotot vuoden kolmannella neljänneksellä.

Pääomarahastot-segmentissä operatiivinen toiminta on vahvistunut viime vuodesta ja jatkuvat tuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 16 prosenttia. 
Uusiutuvan energian liiketoiminta keskittyi katsauskaudella mm. Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa olevien hankkeiden edistämiseen. Lisäksi hankekehitysportfolion rakentaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan ja katsauskauden päättyessä portfoliomme sisälsi jo 12 hanketta.

Kiinteistöliiketoiminta toteutti maaliskuussa useita transaktioita. Irtauduimme onnistuneesti Taaleri Päiväkotikiinteistöt -rahastosta myymällä rahaston kymmenen päiväkotikiinteistöä norjalaiselle ostajalle. Lisäksi toteutimme neljä uutta investointia kiinteistöliiketoiminnan salkunhoidossa oleville Aktian erikoissijoitusrahastoille.

Bioteollisuusliiketoiminnassa Taaleri Bioteollisuus I -pääomarahaston myynti alkoi Aktiassa. Katsauskauden aikana tehtiin investointipäätös Joensuuhun rakennettavasta, torrefioitua biomassaa valmistavasta laitoksesta. Hanke toteutetaan kanssasijoituksena. Lisäksi teimme sijoituksen ympäristöystävällisiä palonsuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön, mikä avaa sijoitusmahdollisuuksia pääomarahastolle. 

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian takausvakuutustoiminnan hyvä kehitys jatkui.  Takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat vertailukaudesta 7,4 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon ja vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli erinomainen, 31,3 prosenttia. Garantian sijoitustoiminta kärsi etenkin korkojen noususta ja riskilisien muutoksista, mutta suurin osa sijoitustoiminnan tappioista oli realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia. 

Veimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana loppuun viime vuonna aloittamamme yrityskulttuuri ja arvot -projektin. Taaleri muuttui yhtiönä varainhoitoliiketoiminnan myynnin yhteydessä, joten halusimme päivittää tavoitekulttuurimme ja arvomme sellaisiksi, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla strategiamme toteutusta ja jokapäiväistä työntekoamme. Kolme uutta arvoamme – Tiedolla, taidolla, tahdolla, Uskallamme menestyä ja Toisistamme välittäen – antavat meille erinomaisen perustan, jolta tavoitella visiotamme olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.