Tälle sivulle on koottu sijoittajia usein askarruttaneet kysymykset.

Jos jokin asia jää yhä epäselväksi, älä epäröi ottaa Sijoittajasuhteisiin.

Taaleri on suomalainen kasvuyritys, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Liiketoiminta koostuu varainhoidosta, vakuutuksesta ja energialiiketoiminnasta. Taalerin mielestä taloudellinen kannattavuus on paras tapa ohjata pääomia vastuulliseen omistamiseen.

Taaleri-konsernin yksi menestystekijä on vahva yrityskulttuuri, joka rakentuu arvoistamme:

  • asiakasymmärrys,
  • yrittäjyys,
  • keskinäinen kunnioitus ja
  • eettisyys.

Tutustu arvoihimme

Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet voimakas mutta hallittu kasvu sekä kannattavuuden kehittäminen toteutuvat kasvattamalla Varainhoito- ja Energia-segmenttien hallinnoitavia varoja ja asiakasmääriä sekä kasvattamalla energiasijoituksia voimakkaasti, lisäksi kasvattamalla Vakuutus-segmentin kannattavia vakuutusmaksutuloja konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ovat voimakas mutta hallittu kasvu sekä kannattavuuden kehittäminen.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Lue lisää

Taalerin oma pääoma on kasvanut keskimäärin 63 % vuodessa vuodesta 2013

Lue lisää

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa. Vastuullisuus tarkoittaa Taalerille vaikuttamista ja vastuunkantamista. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa edistää kestävää kehitystä toteuttamalla taloudellisesti kannattavia hankkeita. Mitä enemmän sijoittajat tietävät sijoituskohteeseen liittyvistä vaikutuksista, sitä paremmin he voivat ottaa nämä tekijät huomioon myös sijoituskohteita valitessaan.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Tarkemmat tiedot löydät:

Osinko ja osinkopolitiikka

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 38.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

Lue lisää