In english

Taaleri on vastuullisen omistamisen mahdollistaja

Seuraava osio
Tutustu Taaleriin

Toimitusjohtajan katsaus

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja

Yhtiömme tulos pysyi hyvällä tasolla myös vuoden 2018 aikana. Taalerin vuoden 2018 liikevoittoprosentti 33 prosenttia ja osakekohtainen tulos 0,76 euroa olivat edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski hieman loppuvuoden heikon osake- ja korkomarkkinan johdosta ja oli 72,5 milj. euroa. Varainhoito-liiketoimintasegmentin liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla 16,8 milj. eurossa ja liikevoittoprosentti vahvistui ollen 35. Parantunut liikevoitto johtui pääosin alemmista muuttuvista henkilöstökuluista.

Strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet

Strategiset tavoitteet

Voimakas mutta hallittu kasvu, kannattavuuden kehittäminen.

 • Hallinnoitavien varojen ja asiakasmäärän kasvattaminen
 • Kannattava vakuutusmaksutulon kasvattaminen
 • Energiasijoitusten voimakas kasvattaminen

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • > 20 % liikevoittoprosentti
 • > 15 % oman pääoman tuotto
 • > 30 % omavaraisuusaste

Arvot ja henkilöstö

Taaleri-konsernin yksi menestystekijä on vahva yrityskulttuuri, joka rakentuu arvoistamme: asiakasymmärrys, yrittäjyys, keskinäinen kunnioitus ja eettisyys. Henkilöstökyselyissä vuodesta toiseen nousee vahvuudeksi yhteishenki ja ylpeys omasta työstä sekä yhteisistä saavutuksista. Tälle perustalle rakennamme kasvuamme.

Organisaatiorakenne

Taaleri johtaa liiketoimintaansa kolmen liiketoimintasegmentin kautta, jotka ovat Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Liiketoimintasegmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä ”Tasesijoitukset”.

Varainhoito

Oivaltava ja monipuolinen varainhoidon kumppani

Lue lisää

Rahoitus

Ratkaisumme edistävät asiakkaidemme myyntiä, auttavat varmistamaan rahoituksen ja tehostavat pääomien käyttöä

Lue lisää

Energia

Sijoittamalla uusiutuvaan edistämme energiamarkkinoiden muutosta

Lue lisää

Tasesijoitukset

Omat sijoitukset
Portfoliosijoittaminen
Kanssasijoittaminen

Lue lisää
Vastuullisuus

Vastuullisuus Taalerilla

Meillä kaikilla on velvollisuus toimia vastuullisesti. Lisäksi uskomme, että vastuullisesti toimiminen edistää liiketoiminnan menestystä ja pitkäaikaista omistaja-arvoa.

Taalerilla olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti, kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Vastuullisuus (vastuu ympäristöstä, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa = ESG) on sisällytetty yhtiön strategiaan, joka kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Reilu ja oikeudenmukainen käyttäytyminen
 • Taloudellinen vastuu osakkeenomistajille
 • Vastuu minimoida ja hallita ympäristövaikutuksia
 • Vastuu työntekijöistä
 • Vastuu laajemmasta yhteisöstä

Ymmärrämme, että muuttuva lainsäädäntö ja ilmastonmuutos sekä muut tekijät voivat muuttaa pitkän aikavälin riski- ja tuottoprofiilia, ja siksi kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme. Lisäksi haluamme edistää ratkaisuja, jotka osaltaan vastaavat aikamme keskeisiin haasteisiin esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa. Haluamme, että ihmiset, yhteisöt, ympäristö ja varamme ovat turvassa myös tulevaisuudessa.

Taloudellinen kehitys

Avainluvut vuonna 2018

Liikevaihtomilj. euroa
Liikevoittomilj. euroa
Liikevoitto, %
Oman pääoman tuotto
Ryhmän vakavaraisuus
Tulos/osakeeuroa
Markkina-arvomilj. euroa (2018 lopussa)
Hallinoitavat varatmrd. euroa
Takauskantamrd. euroa
Toimintakertomus

Taalerin toimintakertomus 2018

Taalerin tulos pysyi hyvällä tasolla vuoden 2018 aikana. Varainhoito-liiketoimintasegmentin kannattavuus oli hyvä ja liiketoiminta jatkoi panostamista kasvuun. Rahoitus-liiketoimintasegmentin vakuutusmaksutulo kasvoi ja yhdistetty kulusuhde parani edelleen. Myös Energia-liiketoimintasegmentti kehittyi hyvin.

Vuosi 2018 oli tapahtumarikas; teimme sijoituksia Texasin tuulipuistohankkeeseen, Turun Toriparkkiin ja Munkkiniemi Groupiin, hankimme Evervest Oy:n osakekannan, järjestimme Keilaniemen Tornitalon rahoituksen ja lanseerasimme Tallikiinteistöt-pääomarahaston. Garantia toteutti ryhmäjoukkovelkakirjalainan ja lisäksi osakkuusyhtiömme Fellow Finance Oyj listautui.

Voitonjakoehdotus

Pyrimme kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuusvaatimukset.

 • Osinko maksetaan yhdessä erässä
 • Ehdotettu osinko vuodelle 2018 on 0,30 euroa per osake
 • Osinko maksetaan 29.3.2019

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Tulevaisuuden näkymät

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestyminen ja kasvaminen vaativat rohkeutta. Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on muun muassa riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Rahoitus-segmentin, eli Garantian harjoittama takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin.

Tasesijoitukset-segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista/-tappioista. Tasesijoitukset-segmentin tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Taalerin osake TAALA Nasdaq Helsingissä

Omistuksen jakautuminen 31.12.2018

Kaupankäynti 1.1. - 31.12.2018

Osakevaihto, kpl2 247 398
Arvo yhteensä, euroa21 779 481,00
Korkein, euroa11,80
Alin, euroa7,08
Keskihinta*, euroa9,69
Viimeisin euroa7,10
* kaupankäyntimäärillä painotettu

Lue lisää toimintakertomuksesta

Löydät enemmän tietoa aiheesta toimintakertomuksen PDF-versiosta seuraavien otsikoiden alta: Osakkeet, Osakkeen omistajat ja osakepääoma, Vakavaraisuus, Hallituksen valtuutukset, Riskit