Vuosi 2019 oli ennätysvuosi osakemarkkinoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna. Markkinoiden positiivinen kehitys ja hallinnoitavien varojen kasvu tukivat myös Taalerin onnistumista. 

Hallinnoitavat varat kasvoivat vuoden alusta 23 prosenttia 7,1 miljardiin euroon. Jatkuvien tuottojen kehitys oli eri-tyisen vahvaa vuoden toisella puoliskolla, jolloin ne kasvoivat 22 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja kasvu oli 6 prosenttia vuoden alusta. Onnistuneet irtautumiset pääomarahastoista loppuvuodesta kasvattivat tuottopalkkiot koko vuoden osalta 5,2 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 67,2 miljoonaan euroon etenkin Tasesijoitusten hei-kon kehityksen takia. Tasesijoituksia painoi erityisesti Fellow Financen osakkeiden arvon lasku. Liikevoitto laski 16,5 miljoonaan euroon ja oli 24,5 prosenttia liikevaihdosta, toisella vuosipuoliskolla liikevoitto oli 27,8 prosenttia. Koko vuoden osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa. 

Varainhoito-segmentissä onnistuttiin erityisen hyvin vuoden toisella puoliskolla, niin jatkuvien tuottojen, tuottopalkkioiden kasvun kuin kustannustietoisuuden myötä ja sen liikevoitto oli noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lopun haasteellinen osakemarkkina vaikutti negatiivisesti jatkuviin tuottoihin vuoden 2019 alkupuolella, mutta toisella vuosipuoliskolla kehitys kääntyi takaisin kasvu-uralle ja jatkuvat tuotot kasvoivat 20 prosenttia. Garantian tulos käyvin arvoin oli vahva 14,5 miljoonaa euroa: vakuutustoiminnassa maksutulo kasvoi 14 prosenttia, vahinkosuhde säilyi edelleen alhaisena 12,1 prosentissa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 8,1 prosenttia. Taaleri Energian jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat viime vuodesta onnistuneen Taaleri SolarWind II -rahaston myynnin ja Taaleri Aurinkotuuli I:n hankkeiden hyvän edistymisen myötä. Teksasissa sijaitsevan 336 MW:n Truscott-Gillilandin tuulivoimahankkeen viivästyminen rasitti tulosta ja Energian liikevoitto oli -2,6 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena olen tyytyväinen Taalerin vuoden toisen puoliskon kehitykseen, vaikkakin koko vuoden tulos jäi tyydyttäväksi.

Perustimme vuoden aikana kolme impakti-sijoituksiin keskittyvää pääomarahastoa: Tuuli IV, Aurinkotuuli II ja Päiväkotikiinteistöt, ja ne saivat hyvän vastaanoton asiakkaidemme parissa. Vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Myös muut tarjoamamme rahastot ja sijoituskohteet kehittyivät ja keräsivät hyvin uutta pääomaa. Osakerahastomme ovat jälleen pärjänneet loistavasti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä vertailussa. Vuoden lopussa irtauduttiin onnistu-neesti Taaleri Tuulitehdas I:n ja Taaleri Tuulitehdas II:n hallinnoimista kolmesta tuulipuistosta sekä Taaleritehdas Asuntorahasto II:sta, joiden kautta tuottopalkkioita kertyi vuoden aikana 5,2 miljoonaa euroa. Myytyjen tuulipuistojen hallinnasta vastaa jatkossa Taaleri Energia uusien omistajien valtuuttamana.

Vuosi 2019 oli Taalerille merkittävä virstanpylväs myös kansainvälistymisessä. Taaleri Energia käynnisti useita kansainvälisiä tuuli- ja aurinkovoimahankkeita ja esimerkiksi Euroopan investointipankki, EIB, on jo sijoittanut Taaleri SolarWind II –rahastoon. Strategian mukainen kansainvälistyminen mahdollistaa yhtiöllemme uuden kasvupolun.
Garantian muodostaman Rahoitus-segmentin vuotta leimasi uuden, hajautettuihin kuluttaja- ja yritysportfolioihin keskittyvän strategian käynnistys. Garantian kilpailuetu markkinoilla perustuu laajaan yhteistyö- ja kumppanuusverkostoon, asiakaslähtöiseen toimintatapaan, vahvaan vakavaraisuuteen ja riskienvalintaosaamiseen.

Taalerin tavoitteena on voimakas, mutta kannattava kasvu ja kannattavuuden kehittäminen. Uskomme liiketoimintamme skaalautuvuuteen ja markkinoita nopeampaan kasvuun. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii organisaatioilta aiempaa monialaisempaa osaamista ja toimeenpanokykyä. Vahvistaaksemme Taalerin kasvutavoitteiden toteutumista laajensimme johtoryhmää Rahoitus-segmentin johtajan Titta Elomaan ja Energia-segmentin johtajan Kai Rintalan nimityksillä sekä Varainhoito-segmentin uudella johtajalla Perttu Purhosella.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan synnyttävän yrityksille sekä liiketoimintauhkia että -mahdollisuuksia. Aloitteet ja toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen mukautumiseksi nousevat vuosi vuodelta voimakkaammin esiin myös finanssialalla. Vastuullisen sijoittamisen lisäksi puhumme asiakkaidemme kanssa yhä useammin vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisesta. Jo vuodesta 2010 lähtien Taaleri on sijoittanut hankkeisiin, joilla tavoitellaan taloudellisen hyödyn lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Taalerin visio siitä, miten voimme pääomilla ja omistajuudella luoda paremman tulevaisuuden itsellemme ja seuraaville sukupolville innostaa meitä kaikkia ja ohjaa tekemistämme.

Saimme asiakkailtamme hienon tunnustuksen syyskuussa, kun Taaleri valittiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Arvopaperi-lehden kyselyssä. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kiittää pankkiireitamme, salkunhoitajiamme ja muita asiantuntijoitamme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hienosta työstä sekä kuluneesta vuodesta. Luottamus tulevaan näyttää vahvalta

Robin Lindahl
toimitusjohtaja
Taaleri Oyj