Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj:n toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti. Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin mukaisesti Taaleri julkaisee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on saatavilla Taalerin internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/dokumenttiarkisto.

Yhtiökokouksesta

Taaleri Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä kokous pidetään maalis- tai huhtikuussa.  Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain edellyttämät asiat, joihin kuuluvat muun muassa päätökset koskien esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista, voiton käyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä tehdään palkitsemista koskevat päätökset, joihin kuuluvat Taalerin palkitsemispolitiikan hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

Whistleblowing-kanava

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Sen kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.
 

Whistleblowing-kanava