Hallinnointiperiaatteet

Taaleri Oyj:n toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, Taaleri-konsernin hallinnointiperiaatteiden ja toimielinkohtaisten työjärjestysten mukaisesti. Taaleri Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin mukaisesti Taaleri julkaisee vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä ajantasaisen palkka- ja palkkioselvityksen. Jatkossa palkka- ja palkkioselvitys korvataan palkitsemispolitiikalla, joka käsitellään ensimmäistä kertaa vuoden 2020 yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksesta

Osakkeenomistajien saataville asetetaan ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouskutsussa on ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi. Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle asetettavat asiakirjat ja päätösehdotukset asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Ilmoitamme hyvissä ajoin verkkosivuillamme päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Taalerin hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

Asetamme verkkosivuillemme yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystuloksineen kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat pidetään verkkosivuillamme vähintään viisi vuotta.

Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Hallituksen puheenjohtaja, riittävä määrä hallituksen jäseniä ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajalla on läsnäolo-oikeus varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.