Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja sitoutuneet ottamaan sijoitustoiminnassamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteena olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-vaikutukset (environment, social, governance).

Liityimme CDP-allekirjoittajiin vuonna 2017. CDP on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää ja jakaa tietoa muun muassa yritysten päästöistä. Hyödynnämme CDP:n kautta saamaamme dataa arvioidessamme sijoituskohteiden hiilijalanjälkeä.

Kuulumme Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) perustajajäseniin ja olemme mukana FIBSissä (Finnish Business & Society), suomalaisten yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävien yritysten verkostossa.

Lisäksi Taalerin tavoite on noudattaa Equator Principles -periaatteita ​​​kaikissa Energia-segmentin sijoitusten projektirahoitushankkeissa.Equator Principles on rahoituslaitosten yhteinen hallintajärjestelmä, johon sisältyy erimerkiksi sisäinen due diligence –minimitaso. Equator Principles –periaatteiden avulla halutaan varmistaa, että sosiaaliset ja ympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset täyttävät kaikissa rahoitetuissa projekteissa.

Haluamme tuoda esille toimintamme vaikutuksia ja sen yhteyttä laajempaan globaaliin kehitykseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) kautta. Olemme analysoineet Taalerin toiminnan suoria ja välillisiä vaikutuksia ja tunnistaneet alueita, joilla ne ovat vahvasti kytköksissä SDG-tavoitteisiin ja lisäksi myös alueita, joiden edistäminen tarjoaa kaupallisia mahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa:

  • SDG 7: Edullista ja puhdasta energiaa
    Taalerin Energia-segmentti etsii ja kehittää energiainfrahankkeita. Panostamme uusiutuvan energian saatavuuteen ja energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä tekijä monissa investoinneissamme. Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tukemalla siirtymistä fossiilittomaan energiaan.
  • SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
    Mahdollistamme tuottavuuden lisäämisen toteuttamalla investointeja innovatiivisin teknologioihin. Olemme muun muassa käynnistäneet maailman ensimmäisen kiertotalouteen sijoittavan pääomarahaston. Tarjoamamme lukuisat sijoitusmahdollisuudet ja rahoituspalveluja tukevat kestävää talouskasvua ja luovat työllisyyttä Suomessa ja ulkomailla. Pyrimme toimintaperiaatteidemme (Code of Conduct) avulla mahdollisuuksien mukaan varmistamaan hyväksyttävät työskentelyolosuhteet koko arvoketjussamme, esimerkiksi edellyttämällä turvallista työympäristöä, tukemalla työntekijöiden oikeuksia ja puuttumalla pakko- ja lapsityöhön sekä yhteistyökumppaneidensa toimintaan mikäli toiminnassa havaitaan puutteita.
  • SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria
    Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat yrityksiä kasvamaan ja kukoistamaan uusien liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien avulla. Parannamme pk-yritysten rahoituksen saatavuutta. Tarjoamme rahoituspalveluja, kuten takauksia, jotka helpottavat kriittisen infrastruktuurin kehittämistä. Sen lisäksi, että tuemme näin yritysten kasvua, palvelemme samalla myös ihmisiä tuomalla palvelut lähelle ja tarjoamalla mahdollisuuksia parempaan toimeentuloon.

Ymmärrämme, että muuttuva lainsäädäntö ja ilmastonmuutos sekä muut tekijät voivat vaikuttaa pitkän aikavälin riski- ja tuottoprofiiliin. Muokkaamme toimintaamme vastataksemme ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin ja haemme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteenamme on varmistaa, että ihmiset, yhteisöt, ympäristö ja varamme ovat turvassa.