Palkitsemisjärjestelmä

Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä Taalerin kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Taaleri-konsernin menestyksen eteen.

Taalerilla palkitsemisen kokonaisuus koostuu neljästä eri osasta:

1) kiinteä palkitseminen
2) konsernin vuosipalkkiomalli (muuttuva)
3) toimintokohtaiset mallit (muuttuva)
4) mahdolliset pitkät palkkiomallit (muuttuva).

Taalerin palkitsemisjärjestelmä perustuu Taaleri Oyj:n hallituksen vahvistamiin Palkitsemisjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan jokaiselle kalenterivuodelle erikseen Taaleri Oyj:n hallituksessa. Mikäli Taaleri-konsernissa tai sen toimintaympäristössä tapahtuu tilikauden aikana oleellisia muutoksia, voi Taaleri Oyj:n hallitus muuttaa palkitsemisjärjestelmää myös kesken vuoden. Taalerilla on Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenistä koostuva palkitsemisvaliokunta, joka avustaa hallitusta palkitsemiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Kiinteä palkkio määräytyy ammatillisen kokemuksen, tehtävänkuvan ja vastuun perusteella. Kiinteän palkkion on oltava aina vähintään niin suuri, ettei muuttuvan palkkion maksamatta jättäminen muodostu kohtuuttomaksi. Kilpailukykyinen kiinteä palkkio turvaa myös tarvittavan henkilöstön osaamistason.

Muuttuva palkkio jakaantuu konsernin tulokseen perustuvaan vuosipalkkioon ja toimintokohtaisiin palkitsemismalleihin. Muuttuva palkkio perustuu kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön tai -yrityksen suorituksesta, Taaleri-konsernin ja yksittäisen yrityksen kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä, ottaen huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä palkkionsaajan oma suoriutuminen.

Muuttuvan palkkion kokonaisarviossa huomioidaan, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä sekä arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. Muuttuva palkkio ei saa synnyttää eturistiriitaa palkkionsaajan ja Taaleri-konsernin asiakkaiden välille. Muuttuvassa palkkiossa huomioidaan laadullisia kriteerejä määrällisten kriteerien lisäksi.

Muuttuvat palkkiot, mukaan luettuna mahdollinen lykätty osuus, maksetaan tai oikeus niihin syntyy ainoastaan, jos se on kestävää ottaen huomioon Taaleri-konsernin ja maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja on perusteltua Taaleri-konsernin, maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön ja kyseisen henkilön suorituksen perusteella. Palkkiota riskiperusteisesti alentavia kriteereitä tai takaisinperintäehtoja sovelletaan palkitsemisjärjestelmässä määritellyllä tavalla.

Taaleri voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai niiden lykkäämisestä, jos maksaminen vaarantaisi Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön vakavaraisuuden, tai se johtaisi haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön kannalta. Taaleri voi päättää myös muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai maksettujen muuttuvien palkkioiden takaisin perimisestä, mikäli palkkionsaajan menettely antaa tähän aihetta.

Palkitsemisjärjestelmässä määritellään nimetyt henkilöt. Mikäli nimetyn henkilön muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50.000 euroa kalenterivuodessa, vähintään 40 % muuttuvan palkkion kokonaismäärästä lykätään maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana tasaerissä. Muuttuva palkkio maksetaan nimetyille henkilöille, joiden muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50.000 euroa kalenterivuodessa, puoliksi käteisenä ja puoliksi Taaleri Oyj:n osakkeina tai sääntelyn niin salliessa muina Taaleri Oyj:n osakkeisiin linkitettyinä rahoitusvälineinä, sopimukseen perustuvina järjestelyinä tai muina järjestelyinä.

Palkkionsaajalle maksettava muuttuva palkkio ei saa ylittää 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä. Yhtiökokous on päättänyt korottaa muuttuvan palkkion kokonaismäärän 100 %:sta 200 %:iin.

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden muuttuva palkitseminen ei ole riippuvainen sen liiketoimintayksikön tai -yhtiön tuloksesta, jota hän valvoo. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitsemista valvoo Taaleri Oyj:n hallitus.

Taaleri Oyj:n hallitus hyväksyy valvontatoiminnoissa työskentelevien sekä ylimmän johdon muuttuvat palkkiot maksettavaksi sekä käsittelee koko konsernin osalta riskisopeutusprosessin arvion ennen muuttuvien palkkioiden maksamista. Taaleri Oyj:n johtoryhmä hyväksyy muiden palkkionsaajien muuttuvat palkkiot maksettavaksi.

Taalerin Compliance-toiminto arvioi vuosittain palkitsemisjärjestelmien sääntelynmukaisuuden sekä onko niitä noudatettu. Compliance-toiminto raportoi havainnoistaan Taaleri Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Myös sisäinen tarkastus arvioi tarvittaessa palkitsemisjärjestelmien sääntelyn mukaisuutta.