Riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita.

Riskienhallinnalla pyritään vähentämään negatiivisten riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin maineelle. Riskienhallinta tukee strategiassa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista riskinottohalun puitteissa määritellyissä rajoissa tapahtuvalla riskinotolla.

Taaleri-konsernissa riski määritellään epävarmuudeksi, joka vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Riski on siis kaksipuolista, vahingon- tai tappionvaraa, mutta myös toisaalta mahdollisuutta parempaan positiiviseen tulokseen. Riskit jaotellaan viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen riski ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Kestävyys- ja ilmastoriskit sisältyvät edellä mainittuihin riskeihin. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteita on kuvattu vuoden 2023 tilinpäätöksen liitetiedossa 36.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu optimaalisesta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskienhallinta. Lisäksi toimiluvallisten yhtiöiden osalta tehdään ennakoivaa vakavaraisuuden hallintaa. Tehokkaalla riskienhallinnalla Taaleri-konserni pyrkii varmistamaan konsernin ja sen yhtiöiden toiminnan jatkuvuuden ja tavoitteiden toteuttamiseksi vaadittavan riskinkantokyvyn säilymisen pitkällä aikavälillä.

Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Konserni ei saa toiminnassaan ottaa riskiä, joka ylittää sovitun riskinottohalun.

Taaleri ei toiminnassaan ota kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä riskejä, jotka ovat ristiriidassa Taalerin vastuullisuus- ja kestävyysriskipolitiikkojen, konsernin toimintaperiaatteiden tai Taalerin ulkopuolisille tahoille antamien vapaaehtoisten vastuullisuussitoumusten kanssa.

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin jatkuvat toiminnot sisältävät kaksi raportoitavaa segmenttiä: Pääomarahastot, joka jakautuu Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin, sekä Strategiset sijoitukset, johon kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot.

Pääomarahastot-segmentti: Pääomarahastot-segmentti jakautuu raportoinnissa Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin. Uusiutuvaan energiaan kuuluu Taaleri Energia, joka kehittää teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimahankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan. Muihin pääomarahastoihin kuuluvat Taalerin kiinteistö-, bioteollisuus- ja muut liiketoiminnot. Pääomarahastojen liiketoiminnoissa raportoidaan sellaiset konsernin sijoitukset, jotka tukevat pääomarahastojen alla raportoitavien liiketoimintojen ydinliiketoimintaa ja kehitystä.

Taalerin pääomarahastotoiminnan suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä, omiin hankesijoituksiin liittyvistä riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Toiminnan tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä sekä Aktia-yhteistyön ja oman varainkeruun onnistumisesta. Tuloskehitykseen vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen sekä omien hankesijoitusten onnistuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa.

Uusiutuvan energian liiketoiminnan tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian liiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Uusiutuvan energian tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Strategiset sijoitukset -segmentti: Vakuutusosakeyhtiö Garantian tavoitteena on uudistaa vakuuskäytäntöjä ja tarjota digitaalisia kanavia hyödyntäen asiakkailleen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu takausvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan.

Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta vaikuttaa keskeisesti Taalerin riskiasemaan. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit, sijoitusomaisuuden markkinariskit sekä regulaatioriskit. Asuntolainatakauksissa Garantia on riippuvainen yhteistyöstä jakelukumppaneiden kanssa. Garantian vakavaraisuus on vahva, ja sen riskiasema on pysynyt vakaana.

Muut-ryhmä: Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot. Muut-ryhmän merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Muut-ryhmän tuotot muodostuvat Kapitaalin palkkiotuottojen lisäksi sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Ryhmän tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa Vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaisen vakuutusyritysryhmän, jota Finanssivalvonta valvoo. Taaleri Oyj täyttää Finanssivalvonnan päätöksen mukaan vakuutusyritysryhmän emoyrityksenä vakuutusyhtiölain 26 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaisen monialaomistusyhteisö-määritelmän.

Vakuutusosakeyhtiö Garantia on Finanssivalvonnan valvonnan alaisena toimiva vakuutusyhtiö. Taaleri Oyj:tä säätelee etenkin pörssiyhtiön asettamat vaatimukset ja Garantia vastaa pääasiassa vakuutusyhtiölain asettamien vaatimusten täyttämisessä Taaleri-konsernissa.

Taaleri Pääomarahastot Oy:llä ja Taaleri Energia Funds Management Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevat omat vakavaraisuusvaatimukset.

Taaleri Oyj:n vakuutusyritysryhmä

Taaleri-konserni muodostaa Vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaisen vakuutusyritysryhmän, jota Finanssivalvonta valvoo osana ryhmävalvontaa.

Taaleri Oyj täyttää Finanssivalvonnan päätöksen mukaan vakuutusyritysryhmän emoyrityksenä vakuutusyhtiölain 26 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaisen monialaomistusyhteisö-määritelmän.

Taaleri Oyj julkaisee vakuutusyhtiölain 26 luvun 44 §:n mukaan ryhmän rakennetta koskevat tiedot tässä liitteenä.

Vakuutusosakeyhtiö Garantia julkaisee vuosittain Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen, joka löytyy Garantian verkkosivuilta.

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus on pysynyt vuonna 2024 edellisen vuodenvaihteen tasolla. Yhtiön oma perusvarallisuus oli vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen päättyessä 113,0 (109,2) milj. euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus 46,5 (44,4) milj. euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 243,1 (245,7) prosenttia. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvu tilikaudella johtui markkinariskin pääomavaatimuksen kasvusta osakeriskin kasvun seurauksena.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännösten mukaan lasketut tunnusluvut eivät kuulu Vakuutusyhtiölain mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Solvenssi II -säännösten mukaisia tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu.

Compliance

Konsernin emoyhtiön compliance on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntoimittajalle, ja se muodostuu nimetystä compliance officerista ja hänen kanssaan yhteistyössä toimivista liiketoimintojen compliance-asioista vastaavista Taalerin työntekijöistä. Konsernin compliancen tehtävänä on mm.:

  • valvoa säänneltyjen yhtiöiden compliancen toimivuutta
  • neuvoa Taaleri Oyj:n johtoryhmää ja hallitusta ja muuta henkilökuntaa sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyen
  • avustaa Taaleri Oyj:n hallitusta, johtoryhmää ja muita tarvittavia tahoja compliance-riskien hallinnassa
  • valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla konserni varmistaa säännösten noudattamisen
  • vastata rahanpesun estämisen valvonnasta.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on Taaleri-konsernin yhtiöiden operatiivisista toiminnoista riippumaton varmennustoiminto. Sisäinen tarkastus on toimintona konsernin hallituksen perustama ja se toimii hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajan alaisuudessa. Taaleri-konserni on ulkoistanut konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisen ulkopuolisille palveluntoimittajille.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee konsernin ylintä ja operatiivista johtoa (hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet) toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

Konsernin sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tukea konsernia sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällinen lähestymistapa riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset säädökset sekä alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon sisältyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.