Laimentamaton tulos/osake, EUR

Katsauskauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus)

 

Osakkeiden keskim. lkm (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita) ennen laimennusvaikutusta

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

Katsauskauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus)

 

Osakkeiden keskim. lkm (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita) laimennusvaikutuksen jälkeen

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja.
 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Tilikauden tulos x 100

 

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (ROE), %

Tilikauden laaja tulos x 100

 

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Koko pääoman tuotto (ROA), %

Tilikauden tulos x 100

 

Keskimääräinen taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Kulu/tuotto -suhde -%

Palkkiokulut + korko- ja muut rahoituskulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut

 

Liikevaihto + osuus osakkuusyritysten tuloksista

Hinta / Voitto (P/E)

Pörssikurssi tilikauden lopussa

 

Voitto/osake

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä x 100

 

Taseen loppusumma

Nettovelkaantumisaste, %

(Korolliset velat - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset) x 100

 

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma/osake, EUR

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

 

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä - hankitut omat osakkeet

Osinko/osake, EUR

Tilikauden osingonjako x 100

 

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos, %

Osinko/osake x 100

 

Laimentamaton tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina

Osinko/osake x 100

 

Tilikauden osakkeen päätöskurssi

Osakekannan markkina-arvo

Tilikauden lopun osakkeiden määrä ilman yhtiön omistamia omia osakkeita, kerrottuna osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.

Osakevaihto, %

Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana x 100

 

Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä