Laimentamaton tulos/osake, EUR

Katsauskauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus)

 

Osakkeiden keskim. lkm (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita) ennen laimennusvaikutusta

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

Katsauskauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus)

 

Osakkeiden keskim. lkm (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita) laimennusvaikutuksen jälkeen

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja.
 

Segmenttien liikevoitto ilman sijoitustoimintaa, % segmenttien liikevaihdosta

(Segmenttien liikevoitto – segmenttien sijoitustoiminta) x 100

 

(Segmenttien liikevaihto – segmenttien sijoitustoiminta)

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Tilikauden tulos x 100

 

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (ROE), %

Tilikauden laaja tulos x 100

 

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Koko pääoman tuotto (ROA), %

Tilikauden tulos x 100

 

Keskimääräinen taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Kulu/tuotto -suhde -%

Palkkiokulut + korko- ja muut rahoituskulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut

 

Liikevaihto + osuus osakkuusyritysten tuloksista

Kulu/tuotto -suhde -% ilman sijoitustoiminnan tulosta

Palkkiokulut + korko- ja muut rahoituskulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut

 

Palkkiotuotot + vakuutuspalvelutulos + vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot ja -kulut + korkotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

Hinta / Voitto (P/E)

Pörssikurssi tilikauden lopussa

 

Voitto/osake

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä x 100

 

Taseen loppusumma

Nettovelkaantumisaste, %

(Korolliset velat - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset) x 100

 

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma/osake, EUR

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

 

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä - hankitut omat osakkeet

Osinko/osake, EUR

Tilikauden osingonjako x 100

 

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos, %

Osinko/osake x 100

 

Laimentamaton tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina

Osinko/osake x 100

 

Tilikauden osakkeen päätöskurssi

Ryhmittymän vakavaraisuussuhde

Ryhmittymän omat varat

 

Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä

Omat varat suhteessa riskipainotettuihin eriin

Omat varat yhteensä (TC)

 

Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski)

Ydinpääoma suhteessa riskipainotettuihin eriin

Ydinpääoma (CET1)

 

Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski)

Osakekannan markkina-arvo

Tilikauden lopun osakkeiden määrä ilman yhtiön omistamia omia osakkeita, kerrottuna osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.

Osakevaihto, %

Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana x 100

 

Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä