Palkitsemispolitiikka

Tilikaudesta 2020 lähtien Taalerin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkitsemisen periaatteet on määritelty palkitsemispolitiikassa, joka käsiteltiin ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020.

Palkitsemista koskeva raportointi

Hallinnointikoodin mukaisesti Taaleri laatii kultakin tilikaudelta palkitsemisraportin, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja jossa selostetaan toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Taalerin palkka- ja palkkioselvitykset, jotka on laadittu vuonna 2015 annetun 31.12.2019 asti voimassa olleen hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti, sekä vuoden 2019 CRR 450 -dokumentti ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Palkka- ja palkkioselvityksessä on kuvattu Taalerin hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille kunkin tilikauden aikana maksetut palkkiot.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous 2021 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 55.000 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 41.000 euroa vuodessa
  • hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 41.000 euroa vuodessa 
  • hallituksen jäsen 35.000 euroa vuodessa

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Palkitsemisen muodot

Taalerin palkitsemisjärjestelmät perustuvat Taaleri Oyj:n hallituksen vahvistamiin Palkitsemisjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan jokaiselle kalenterivuodelle erikseen Taaleri Oyj:n hallituksessa. Mikäli Taaleri-konsernissa tai sen toimintaympäristössä tapahtuu tilikauden aikana oleellisia muutoksia, voi Taaleri Oyj:n hallitus muuttaa palkitsemisjärjestelmää myös kesken vuoden. Taalerilla on Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenistä koostuva palkitsemisvaliokunta, joka avustaa hallitusta palkitsemiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä Taalerin kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Taaleri-konsernin menestyksen eteen

Kiinteä palkkio

Kiinteä palkkio määräytyy ammatillisen kokemuksen, tehtävänkuvan ja vastuun perusteella. Kiinteän palkkion on oltava aina vähintään niin suuri, ettei muuttuvan palkkion maksamatta jättäminen muodostu kohtuuttomaksi. Kilpailukykyinen kiinteä palkkio turvaa myös tarvittavan henkilöstön osaamistason.

Muuttuvat palkkiot

Muuttuva palkkio perustuu palkitsemisjärjestelmien kuvauksessa määriteltyihin palkitsemismalleihin. Muuttuva palkkio perustuu kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön tai -yrityksen suorituksesta, Taaleri-konsernin ja yksittäisen yrityksen kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä, ottaen huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä palkkionsaajan oma suoriutuminen.

Muuttuvan palkkion kokonaisarviossa huomioidaan, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä sekä arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. Muuttuva palkkio ei saa synnyttää eturistiriitaa palkkionsaajan ja Taaleri-konsernin asiakkaiden välille. Muuttuvassa palkkiossa huomioidaan laadullisia kriteerejä määrällisten kriteerien lisäksi.

Muuttuvat palkkiot, mukaan luettuna mahdollinen lykätty osuus, maksetaan tai oikeus niihin syntyy ainoastaan, jos se on kestävää ottaen huomioon Taaleri-konsernin ja maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja on perusteltua Taaleri-konsernin, maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön ja kyseisen henkilön suorituksen perusteella. Palkkiota riskiperusteisesti alentavia kriteereitä tai takaisinperintäehtoja sovelletaan palkitsemisjärjestelmässä määritellyllä tavalla.

Taaleri voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai niiden lykkäämisestä, jos maksaminen vaarantaisi Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön vakavaraisuuden, tai se johtaisi haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön kannalta. Taaleri voi päättää myös muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai maksettujen muuttuvien palkkioiden takaisin perimisestä, mikäli palkkionsaajan menettely antaa tähän aihetta.

Palkitsemisjärjestelmässä määritellään nimetyt henkilöt. Mikäli nimetyn henkilön muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, vähintään 40 % muuttuvan palkkion kokonaismäärästä lykätään maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana tasaerissä. Muuttuva palkkio maksetaan nimetyille henkilöille, joiden muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, puoliksi käteisenä ja puoliksi Taaleri Oyj:n osakkeina tai sääntelyn niin salliessa muina Taaleri Oyj:n osakkeisiin linkitettyinä rahoitusvälineinä, sopimukseen perustuvina järjestelyinä tai muina järjestelyinä.

Palkkionsaajalle maksettava muuttuva palkkio ei saa ylittää 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä. Yhtiökokous on päättänyt korottaa muuttuvan palkkion kokonaismäärän 200 %:iin.

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden muuttuva palkitseminen ei ole riippuvainen sen liiketoimintayksikön tai -yhtiön tuloksesta, jota hän valvoo. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitsemista valvoo Taaleri Oyj:n hallitus.

Taaleri Oyj:n hallitus hyväksyy valvontatoiminnoissa työskentelevien sekä ylimmän johdon muuttuvat palkkiot maksettavaksi sekä käsittelee koko konsernin osalta riskisopeutusprosessin arvion ennen muuttuvien palkkioiden maksamista. Taaleri Oyj:n johtoryhmä hyväksyy muiden palkkion-saajien muuttuvat palkkiot maksettavaksi.

Taalerin Compliance-toiminto arvioi vuosittain palkitsemisjärjestelmien sääntelynmukaisuuden sekä onko niitä noudatettu. Compliance-toiminto raportoi havainnoistaan Taaleri Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Myös sisäinen tarkastus arvioi tarvittaessa palkitsemisjärjestelmien sääntelyn mukaisuutta.

Kannustinjärjestelmät

Taalerilla oli tilikauden 2022 päättyessä voimassa toimitusjohtajan optio-ohjelma, kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille ja henkilöstön osakesäästöohjelma.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2021–2025
Taaleri Oyj:n hallitus päätti 17.6.2021 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, järjestelmän palkkioita ei pääsääntöisesti makseta. Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2025 on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintajaksolle asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolla 2021–2023 perustuu Taaleri Oyj:n osakekohtaiseen kokonaistuottoon (TSR). Mahdollinen ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittu palkkio maksetaan ansaintajakson päätyttyä keväällä 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat bruttopalkkiot vastaavat yhteensä enintään 185 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2021–2023 ansaintajärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien osa johtoryhmän jäsenistä.

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 14.12.2022 ansaintajakson 2022–2024 käynnistämisestä. Ansaintajakson 2022–2024 kohderyhmään kuuluu noin 18 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Järjestelmän enimmäispalkkio on 183 000 osaketta sisältäen rahana maksettavan osuuden. Rahana maksettavan osuuden on tarkoitus kattaa osallistujalle maksettavasta palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset kulut. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen arviolta huhtikuussa 2025.

Toimitusjohtajan optio-ohjelma
Taaleri Oyj:n hallitus päätti 6.4.2022 optio-oikeuksien myöntämisestä Taaleri Oyj:n toimitusjohtajalle. Optio-oikeuksien saaminen edellytti, että toimitusjohtaja hankkii Taaleri Oyj:n osakkeita markkinoilta 400 000 eurolla keväällä 2022. Optio-oikeuksia myönnettiin yhteensä 300 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 100 000 merkitään tunnuksella 2022A, 100 000 merkitään tunnuksella 2022B ja 100 000 merkitään tunnuksella 2022C.

Henkilöstön osakesäästöohjelma: Ohjelmakausi 2022–2025
Taaleri Oyj:n hallitus päätti 6.5.2022 uudesta osakepohjaisesta kannustimesta Taaleri Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille. Ohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Taalerin osakkeita. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön. Työntekijöiden osakesäästöohjelma (ESSP) koostuu joka toinen vuosi alkavista ohjelmakausista. Taalerin hallitus päättää kustakin ohjelmakaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen. Ohjelmakaudella 2022–2025 Taaleri Oyj:n työntekijöillä on mahdollisuus säästää osa palkastaan ja sijoittaa nämä säästöt Taalerin osakkeisiin. Säästöt käytetään Taalerin osakkeiden hankkimiseen neljännesvuosittain kunkin osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Palkkioksi sitoutumisesta työntekijät saavat yhden (brutto) lisäosakkeen jokaista säästöillä hankittua säästöosaketta kohden. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy tai jos osallistujat myyvät säästöosakkeensa ennen palkkion maksamista, ohjelman lisäosakepalkkiota ei yleensä makseta. Bruttopalkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain raha omistusjakson jälkeen, arviolta heinäkuussa 2025. Rahaosuuden tarkoituksena on kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisäosakejärjestelmä 2022
Taaleri Oyj:n hallitus päätti 4.11.2022 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön myyntijohtajalle. Järjestelmä koostuu yhdestä 4.11.2022 alkavasta ja 31.12.2025 päättyvästä ansaintajaksosta. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii ennakkoon yhtiön osakkeita ja että hänen työsuhteensa yhtiöön on voimassa palkkion maksuun saakka. Palkkiokertoimen suuruuteen vaikuttaa yhtiön hallinnoimien varojen arvolle asetetun tavoitteen saavuttaminen. Palkkion arvo vastaa enintään 21 041 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös mahdollisen rahana maksettavan osuuden (bruttopalkkio) laskettuna osakkeen nykykurssin mukaan ja olettaen, että osallistuja sijoittaa osakkeisiin hallituksen asettaman enimmäismäärän ja yhtiön asettama tavoite palkkiokertoimelle toteutuu. Järjestelmän palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.