Taalerin toimintaperiaatteet ja arvot kuvaavat toimintaamme ohjaavia eettisiä periaatteita ja sitä, mikä on mielestämme oikea tapa toimia.

Toimintaperiaatteet muodostavat pohjan kaikelle toiminnalle Taaleri-konsernissa emmekä tingi näistä.

I.    Yleistä Taalerin toimintaperiaatteista

Sinä päätät.

Jokainen taalerilainen voi joutua tilanteeseen, jossa hänen tulee päättää itse, miten toimia. Taalerin arvot ja nämä Taalerin toimintaperiaatteet kuvaavat toimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita ja sitä, mikä on mielestämme oikea tapa toimia. Nämä Taalerin toimintaperiaatteet muodostavat pohjan kaikelle toiminnalle Taaleri-konsernissa, eikä niistä voi tinkiä.

Taalerin toimintaperiaatteiden taustalla vaikuttavat Taalerin arvot, joita ovat:

i) Tiedolla, taidolla ja tahdolla – olemme taitavia työssämme ja tunnemme markkinamme sekä asiakkaidemme tarpeet. Haluamme ymmärtää tulevaisuutta ja oppia uutta joka päivä. Rakastamme sitä mitä teemme. Tiedon, taidon ja tahdon yhdistelmä tekee meistä loistavia työssämme.

ii) Uskallamme menestyä – uskallamme sanoa sen ääneen: haluamme menestyä. Meille menestys tarkoittaa asiakkaidemme kukoistusta, erinomaista työpaikkaa työntekijöillemme ja kestävää yhteiskuntaa. Menestys vaatii rohkeutta. Rohkeutta haastaa, kokeilla ja olla ensimmäinen. Koska tiedämme ja osaamme, meidän pitää olla rohkeita.

iii) Toisistamme välittäen – arvostamme toisiamme yksilöinä ja ammattilaisina. Ymmärrämme jokaisen taalerilaisen roolin tärkeyden. Autamme toisiamme menestymään, sillä menestyä voimme vain yhdessä. Vaalimme yhdessä Taalerin henkeä. Meillä kaveria ei jätetä.

Taalerin toimintaperiaatteiden lisäksi Taaleri Oyj:n hallitus on vahvistanut koko konsernia koskevia periaatteita ja ohjeita. Ne ohjaavat Taaleri-konsernin kaikkien yhtiöiden toimintaa kullakin liiketoiminnan osa-alueella, ja niiden pohjalta liiketoiminnot voivat määritellä omat tarkemmat toiminta- ja työohjeensa. Edellä mainittujen ohjeiden tarkoituksena on näiden Taalerin toimintaperiaatteiden ohella varmistaa, että konsernin yhtiöiden hallinto on luotettavaa ja että keskeiset menettelytavat ovat moitteettomia ja yhteneväisiä koko konsernissa, ottaen kuitenkin huomioon eri liiketoiminta-alueiden väliset erot.

Jokainen Taalerin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden Taalerin toimintaperiaatteiden ja kaikkien muiden häneen soveltuvien Taalerin ohjeistusten noudattamisesta. Taalerin toimintaperiaatteiden, lakien sekä muiden periaatteiden tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua oikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia henkilölle itselleen, muille työntekijöille ja Taalerille sekä tällaisella menettelyllä voi olla vaikutusta Taalerin maineeseen. Kaikilla Taalerin työntekijöillä on velvollisuus ylläpitää yhtiön mainetta ja eettisiä standardeja.

Mikäli Taalerin työntekijä havaitsee liiketoimintatapoja tai muuta toimintaa, joka voi olla tai on Taalerin toimintaperiaatteiden, lain tai säännösten vastaista, häntä kannustetaan ilmoittamaan siitä esihenkilölleen tai nimettömästi Taalerin whistleblowing-ohjeistuksen mukaisesti käytössä olevan sähköisen ilmoituskanavan kautta. Nimettömästi tehdyt ilmoitukset tulevat tietoon konsernin sisäiselle valvontatoiminnolle, joka käynnistää ilmoitusten johdosta tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Rehellinen ja eettinen toiminta sekä lakien noudattaminen ovat jokaisen taalerilaisen asia.

Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Taaleri-konserniin kuuluvia yhtiöitä ja niissä työskenteleviä henkilöitä.

II.    Liiketoimintaperiaatteet

Lakien ja sääntöjen noudattaminen

Taaleri on sitoutunut noudattamaan niiden maiden lakeja ja säädöksiä sekä viranomaisen määräyksiä, joissa liiketoimintaa harjoitetaan. Lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toiminta ovat liiketoiminnan kulmakiviä.

Paikallisten lakien ja määräysten lisäksi Taaleri on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia siten kuin ne on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusnormeja. Lisäksi Taaleri noudattaa muita EU:n kestävän rahoituksen taksonomian mukaisia vähimmäistason suojatoimia. 

Taaleri Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodiaNasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä sekä arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Korruptio ja lahjonta

Taaleri ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta liiketoimintapäätökseen tai joka tuottaa jollekin osapuolelle tai muulle henkilölle asiatonta hyötyä tai jonka voidaan katsoa muutoin pyrkivän vaikuttamaan päätöksentekoon.

Taaleri tai sen työntekijä ei saa koskaan tarjota tai maksaa lahjuksia virkamiehille, yksityishenkilöille tai yrityksille. Taaleri tai sen työntekijä ei saa myöskään koskaan pyytää tai ottaa vastaan lahjuksia.

Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja ne kirjataan oikein.

Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittua. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu.

Lahjoitukset

Taaleri voi myöntää harkinnanvaraisesti lahjoituksia yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin yhtiökokoukselta vuosittain haettavan lahjoitusvaltuutuksen puitteissa. Lahjoitukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat sovellettavien lakien ja paikallisten säädösten mukaisia. Taaleri ei myönnä lahjoituksia tai muita taloudellisia etuja poliittisille puolueille, ehdokkaille tai ryhmittymille.

Eturistiriidat ja sivutoimet

Taalerin työntekijöiden ja Taalerilta toimeksiannon saaneiden edellytetään aina toimivan Taalerin edun mukaisesti. Taalerin palveluksessa oleva ei saa myöskään käyttää asemaansa Taalerilla oman edun tavoitteluun. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut voivat olla ristiriidassa Taalerin edun kanssa, Taalerin työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei ole eturistiriitaa asiassa.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevan eturistiriitapolitiikan, jossa on tunnistettu tilanteita, joissa katsotaan syntyvän eturistiriitatilanteita ja toimintaohjeet tällaisiin tilanteisiin. Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt myös lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet, joita noudatetaan konsernissa.

Asiakassuhteita tulee hoitaa rehellisesti ja asiakkaita kohdella yhdenvertaisesti. Asiakkaan ja Taalerin välille mahdollisesti syntyvässä eturistiriitatilanteessa tulee aina asettaa asiakkaan etu ennen Taalerin tai sen henkilöstöön kuuluvan etua. Asiakkaan ja Taalerin välillä mahdollisesti syntyviä eturistiriitatilanteita hallitaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymällä eturistiriitapolitiikalla.

Asiakkaille suunnattavan markkinoinnin tulee olla ammattimaista, eikä asiakkaille saa koskaan antaa virheellistä tai liioiteltua kuvaa Taalerin tuotteista. Taaleri mahdollistaa helpon muutoksenhaun mahdollisille tyytymättömille asiakkailleen.

Taalerin työntekijän tulee saada Taaleri Oyj:n toimitusjohtajalta erikseen lupa sivutoimen ottamiseen sekä ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Sivutoimi tai edellä mainittu taloudellinen toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista Taalerilla eikä aiheuttaa Taalerin ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa. Taaleri Oyj:n johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen sivutoimilupien hakemisesta ja myöntämisestä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen sekä pakotteet

Taalerilla on nollatoleranssi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Taalerin toiminnassa tulee noudattaa aina rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Taalerin tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaat ja yhteistyökumppanit laissa edellytetyin tavoin. Jos Taaleri ei voi varmistua asiakkaidensa varojen alkuperästä tai yhteistyökumppaniensa liiketoimien lain tai hyvän tavan mukaisuudesta, Taaleri ei voi aloittaa asiakassuhdetta tai yhteistyötä.

Taaleri noudattaa toiminnassaan Taaleria sitovaa pakotelainsäädäntöä ja seuraa yhteistyökumppaniensa toimintaa välttääkseen toimimasta Taaleria sitovilla pakotelistoilla olevien tahojen kanssa.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevan ohjeistuksen asiakkaan tuntemisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi sekä ohjeen yhteistyökumppaneista.

Luottamuksellinen tieto ja sisäpiirintieto

Taaleri on sitoutunut suojelemaan kaikkea hallussaan olevaa luottamuksellista tietoa, emmekä käytä väärin hallussamme olevia luottamuksellisia tietoja. Työ-, toimi- tai toimeksiantosuhteen perusteella saatua Taalerin luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa ulkopuolisille eikä käyttää omaksi tai kolmannen osapuolen hyväksi. Taaleri käsittelee henkilötietoja ja suojaa ne kulloinkin sovellettavien lakien mukaisesti.

Taaleri kommunikoi arvopaperimarkkinalakien ja -sääntöjen mukaisesti sekä suojaa sisäpiiritiedot. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi sisäpiirin kaupankäyntiä sekä sisäpiiritiedon ilmaisemisesta ja hyödyntämistä on rajoitettu ja ohjeistettu.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevan sisäpiiriohjeen ja kaupankäyntiohjeen.

Kilpailun vastainen toiminta

Kilpailulainsäädäntö edistää tehokasta kilpailua. Taaleri kilpailee vain tavalla, joka noudattaa kulloinkin soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä. Taaleri ei rajoita kilpailua keinotekoisesti tai perusteettomien etujen avulla, osallistu kartelleihin tai toimi hankintalain vastaisesti. Nämä periaatteet pätevät suhteissa kilpailijoihimme, alihankkijoihimme sekä asiakkaisiimme.

III.    Sidosryhmät

Rahastosijoittajat ja asiakkaat

Taalerin ydinliiketoimintaa on vaihtoehtorahastojen kehittäminen ja hoitaminen. Tätä toimintaa harjoittaessaan Taaleri ja sen työntekijät toimivat aina rahastosijoittajiensa sekä asiakkaidensa etujen mukaisesti. Kaikkia rahastosijoittajia ja asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Osakkeenomistajat ja velkasijoittajat

Taaleri Oyj pyrkii toimimaan aina osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti.

Yhtiön johdon tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta järjestetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti noudattaen Taalerin toimintaperiaatteita ja muita Taalerin ohjeistuksia. Taaleri kohtelee kaikkia osakkeenomistajiaan yhdenvertaisesti.

Taaleri Oyj:n osakkeen arvon objektiivisen määräytymisen varmistamiseksi Taaleri huolehtii siitä, että markkinoilla on aina oikeat, riittävät ja ajantasaiset tiedot Taalerin strategiasta, toiminnoista, liiketoimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Taaleri Oyj:n hallitus on vahvistanut tätä varten tiedonantopolitiikan.

Taaleri kohtelee kaikkia velkasijoittajiaan tasapuolisesti ja noudattaa heitä kohtaan samanlaista avoimuutta kuin osakkeenomistajia kohtaan kulloinkin sovellettavan arvopaperimarkkinasääntelyn mukaisesti.

Henkilöstö

Taaleri kunnioittaa ja sitoutuu noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista.

Jokaista työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja samalla tavalla riippumatta hänen sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, iästään, vammastaan, etnisestä taustastaan, uskonnostaan, kansallisuudestaan tai muista fyysisistä ominaisuuksistaan ja erilaisuudestaan. Syrjiviä käytäntöjä rekrytoinnissa, ylennyksissä, palkitsemisessa tai yleisessä käytöksessä työpaikalla ei suvaita. Pakko- tai lapsityövoimaa ei hyväksytä missään olosuhteissa.

Taaleri pyrkii luomaan tasapuolisen, hyvän ja avoimen työilmapiirin. Johtamiskulttuurilla Taaleri pyrkii sitouttamaan ja osallistamaan työntekijöitään kaikilla organisaation tasoilla. Taaleri kannustaa työntekijöitä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Taalerin Henkilöstöpolitiikka, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun estämiseksi sekä muut henkilöstön ohjeistukseksi laaditut dokumentit toimivat ohjenuorana asianmukaiseen, ystävälliseen ja ammattimaiseen toimintaan työyhteisössä. Näiden ohjeiden noudattamisesta vastaa jokainen taalerilainen itse.

Työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan väärinkäytöksestä, syrjinnästä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmiannot voi tehdä anonyymisti Taalerin whistleblowing-kanavalla, joka löytyy verkkosivuiltamme. Myös muut Taalerin sidosryhmien edustajat voivat ilmoittaa epäeettisestä toiminnasta whistleblowing-kanavallamme tai rahastokohtaisten grievance-mekanismien kautta.

Taaleri tukee työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjoaa terveellisen ja turvallisen työpaikan.

Yhteistyökumppanit

Taaleri pyrkii vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa varmistamaan sen, että kaikki sen yhteistyötahot ja muut kumppanit noudattavat periaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Taalerin toimintaperiaatteiden kanssa. Taalerin pääasialliset yhteistyökumppanit sitoutetaan mahdollisuuksien mukaan Taalerin Partner Code of Conductiin, tai vaihtoehtoisesti varmistetaan kumppanien omien toimintaperiaatteiden riittävyys.

Yhteistyökumppanit tulee valita huolellisesti ja heiltä tulee edellyttää lakien noudattamista omassa toiminnassaan. Taaleri ei toimi sellaisten yhteistyökumppanien kanssa tai solmi liikesuhteita yhteistyökumppaneihin, joiden Taaleri tietää toimivan lain tai hyvän liiketavan vastaisesti. Yhteistyökumppaneita valittaessa ja heidän kanssaan toimiessa tulee aina valvoa Taalerin etuja.

Taaleri huolehtii ja hallinnoi arvoketjunsa vaikutuksia parhaan kykynsä mukaan. Taaleri selvittää kaikkien vähäistä merkittävämpien yhteistyökumppaniensa taustatiedot, kuten sisäisen due diligence -prosessin mukaiset selvitykset, luotto- ja muut taloudelliset tiedot ja varmistaa, ettei yhteistyökumppani ole pakotelistalla. Yhteistyökumppanien tietoja tarkistetaan säännönmukaisesti niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Rahastotuotteidensa ja sijoitustensa osalta Taaleri selvittää toimintatapojen eettisyyden asianmukaisen huolellisuuden mukaisten selvitysten avulla, kattaen kaupalliset, taloudelliset, juridiset, vero- sekä vastuullisuusnäkökulmat.

Viranomaiset

Taaleri pyrkii ylläpitämään hyvät suhteet viranomaisiin ja tekemään näiden kanssa yhteistyötä avoimen ja aktiivisen vuorovaikutussuhteen edistämiseksi. Taaleri pyrkii myös osallistumaan eri tavoin sen kulloistenkin toimialojen sääntelyn kehittämiseen kunkin toimialan kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

IV.    Taaleri ja vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Taalerin strategiaa ja tarkoittaa vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Taaleri on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, YK:n yritysvastuualoitetta (UN Global Compact) ja ohjaavia periaatteita (UN Guiding Principles) sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI). Lisäksi Taaleri on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Net Zero Asset Managers -aloitteen mukaisesti.

Otamme toiminnassamme huomioon sekä taloudelliset että vastuullisuuteen ja kestävyystekijöihin liittyvät vaikutukset. Tarkastelemme toimintamme pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia, kestävyysriskejä ja kestävyystekijöitä eli ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan (ESG) liittyviä vastuullisuusnäkökulmia. Vastuullisuuden ja kestävyyden toteuttamista tuetaan konserni- ja liiketoimintokohtaisilla politiikoilla ja ohjeistuksilla sekä toimintatapojen prosessien kuvauksilla.

Taaleri järjestää säännöllisesti henkilöstölle pakollisia koulutuksia vastuullisuuteen liittyen. Jokaisen taalerilaisen toiminnan on vastattava konsernin politiikoissa ja/tai liiketoiminnon vastuullisuuspolitiikassa ja/tai -periaatteissa kuvattuja toimintatapoja.

Työntekijöiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon Taalerin sitoumukset ja ilmastotyö sekä harkita vastuullisuusnäkökulmia ja kestävyystekijöitä, pyrkiä välttämään turhia työmatkoja ja suosimaan vähäpäästöisiä matkustustapoja.

Kaikkien taalerilaisten palkitsemisessa huomioidaan myös vastuullisuuteen liittyvät mittarit.

Taalerin ja liiketoimintojen ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattamisesta vastaa jokainen taalerilainen itse.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevan vastuullisuuspolitiikan ja kestävyysriskipolitiikan.

Taalerin toimintaperiaatteet on päivitetty 25.3.2024.

Taaleri Partner Code of Conduct