Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa.

Taalerin liiketoimintamalli

Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista. Luomme pääomarahastoillamme ja sijoituksillamme esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, fossiilisia luonnonvaroja korvaavia biopohjaisia tuotteita sekä kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita vuokra-asuntoja.

Teemme sijoituksia sekä pääomarahastojemme kautta että suoraan omasta taseestamme.

operating_model_FI.png

Taalerin liiketoiminta koostuu kahdesta raportoitavasta segmentistä: Pääomarahastoista ja Strategisista sijoituksista. Pääomarahastot-segmentti sisältää bioteollisuudenuusiutuvan energian ja kiinteistöliiketoiminnan. Strategiset sijoitukset -segmentti sisältää Vakuutusosakeyhtiö Garantian. Lisäksi ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot. 

business_model_FI.png

Pääomarahastot

Taalerin pääomarahastoliiketoiminta keskittyy uusiutuvaan energiaan, kiinteistöliiketoimintaan ja bioteollisuuteen. Liiketoiminnoistamme uusiutuva energia on edennyt vaiheeseen, jossa saavutamme liiketoiminnan skaalaedut uusimman pääomarahaston eli Taaleri SolarWind III:n myötä. Kiinteistö- ja bioteollisuusliiketoiminnoissa keskitymme toiminnan kehittämiseen ja ylösajoon. Edistämme kaikilla uusilla rahastoilla kestävää kehitystä, eli niille on määritelty kestävyystavoitteet, joiden toteutumista mittaamme ja joista raportoimme rahastojen sijoittajille.

Eri pääomarahastoilla on hieman erilaisia ansaintamalleja, jotka koostuvat hallinnointi- ja tuottopalkkioista. Tyypillisesti rahaston tuottopalkkio realisoituu kokonaisuudessaan tai suurelta osin rahaston irtaantumisen yhteydessä (ks. kuva alla).

Esimerkki Taalerin kansainvälisen pääomarahaston tuotoista ja hallinnoitavasta varallisuudesta

Uusissa pääomarahastoissa hallinnointipalkkiota ansaitaan yleensä ensimmäiset vuodet rahaston sijoitussitoumusten määrän perusteella ja sijoituskauden jälkeen rahaston hallinnoitavan sijoitusvarallisuuden mukaan. Rahaston sijoituskauden jälkeen toteutetut kohteista irtaantumiset pienentävät rahaston hallinnoitavaa sijoitusvarallisuutta. Jos rahasto ylittää sille asetetut tuottotavoitteet, rahasto voi jakaa tuottopalkkiota rahaston sääntöjen mukaisesti. Taaleri arvioi tuottopalkkioita ja niiden toteutumista puolivuosittain, jolloin tuottopalkkioita tuloutetaan määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Lopullinen tuottopalkkion määrä selviää rahaston tai kanssasijoituksen irtautumisen yhteydessä, jolloin tuottopalkkio maksetaan.

Strategiset sijoitukset

Strategiset sijoitukset segmenttiin kuuluva Vakuutusosakeyhtiö Garantia tarjoaa asiakkailleen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu takausvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan. Vuonna 2022 Garantia oli mukana mahdollistamassa takausvakuutustoiminnallaan noin 14 000 uutta kotia Suomeen.

Garantian takausvakuutustoiminta koostuu kuluttajaliiketoiminnasta ja yritysliiketoiminnasta. Kuluttajavastuut koostuvat kotitalouksille myönnettävistä asuntolainatakauksista ja vuokratakauksista. Asuntolainatakaus on asuntolainalle myönnettävä lisävakuus. Vuokratakaus suojaa asuinhuoneiston vuokranantajaa vuokralaisen vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönneiltä. Valtaosa kuluttajavastuista muodostuu asuntolainatakauskannasta. Yritysvastuut koostuvat yrityslainatakauksista, kaupallisista takauksista ja muista yritystoimintaan liittyvistä takauksista. Yritysvastuukannan taattavat yritykset ovat pääasiassa keskisuuria ja suuria suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä.

Garantian sijoitussalkku koostuu suurimmaksi osaksi korkosijoituksista, joista pääosa on sijoitettuna luottokelpoisuudeltaan vahvojen pohjoismaisten yritysten sekä luotto- ja vakuutuslaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitukset sisältävät myös valtiolainoihin sijoittavia korkorahastoja. Sijoitussalkku sisältää jonkin verran myös osake- ja pääomasijoituksia sekä kiinteistösijoituksia.

Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluvat myös Aktia Pankki Oyj:n osakkeet, jotka Taaleri sai varainhoitoliiketoiminnan myynnin myötä osana kauppasummaa.