Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista (Principal Adverse Impacts) kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Taaleri Energia Funds Management Oy (Y-tunnus 2833245-3, LEI-tunnus: 743700EV5EP0HQDUSX60) ja Taaleri Pääomarahastot Oy:tä (Y-tunnus 2264327-7, LEI-tunnus 636700VBH3AX2DYM9T88) (“jäljempänä yhdessä “Finanssimarkkinatoimijat”) ottavat huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Tämä ilmoitus on Taaleri Energia Funds Management Oy:n ja Taaleri Pääomarahastot Oy:n yhdistetty ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Tämä ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kattaa viitekauden, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2022 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2022. Tämä lausunto koskee Taalerin omistamia osakeyhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia Taaleri Energia Funds Management Oy:tä ja Taaleri Pääomarahastot Oy:tä.

Yhtiöt hoitavat pääomarahastoja, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja muihin positiivista vaikutusta ja vahvaa tuottoa tuottaviin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Tämä lausunto vastaa Euroopan Unionin tiedonantoasetuksen (SFDR) 2019/2088 vaatimuksiin finanssialan kestävyystietojen raportoimisesta, eritoten pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten (Principal Adverse Sustainability Impacts, PASI) huomioinnista osana investointipäätöksiä. Lausunto kuvaa, kuinka yllä mainitut Finanssimarkkinatoimijat huomioivat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset osana investointiprosessia ja portfolion hallintaa. Tämä lausunto tarkastetaan vuosittain.

Taalerin Finanssimarkkinatoimijoiden hoitamat rahastotuotteet ovat keränneet varansa sijoittajilta, Tuotteita hallinnoidaan investointitavoitteiden ja sovittujen rajausten mukaisesti. Vaikka Taalerin tavoitteena on tehdä investointeja, joilla on positiivinen vaikutus sidosryhmiimme, yhteiskuntaan ja ympäristöön, tunnistamme, että toiminnallamme voi olla myös haitallisia kestävyysvaikutuksia toimintaympäristöömme. Taaleri tunnistaa rahoitusmarkkinoiden ja Finanssimarkkinatoimijoiden vastuun ilmasto- ja muihin pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin nähden sekä sijoituspäätöstemme vaikutukset kohdeyhtiöidemme kestävyystekijöihin. Taaleri soveltaa SFDR-asetuksen (EU 2019/2088) määritelmää pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista, (Principal Adverse Sustainability Impacts, "PASI"), kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä "ei merkittävää haittaa" -periaatteesta:

  • Pääasiallisten haitallisten vaikutusten katsotaan tarkoittavan sijoituspäätösten vaikutuksia, joista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin.
  • Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.
  • Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.
  • Kestävät sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle, ja sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja etenkin toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön palkitsemisen ja verosäännösten noudattamisen osalta.
  • Finanssimarkkinatoimijalla viitataan SFDR-asetuksen Artiklan 2 määritelmään e) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja’ (EU 2019/2088 (2)).

SFDR-sääntelyn (2019/2088) soveltamiseksi Taaleri ottaa pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset huomioon rahastotuotteissaan seuraavalla tavalla:

  • Artikla 6 -rahastot: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahoitustuotteet ovat pääasiassa elinkaarensa loppupäässä olevia suljettuja, ei-strategisia sijoituksia, jotka eivät enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä niiden sijoitusstrategian muuttaminen tai käytettävien resurssien lisääminen ole enää mahdollista.
  • Artikla 8 -rahastot: ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.
  • Artikla 9 -rahastot: ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Taalerin rahoitustuotteet käyttävät resursseja tai aiheuttavat haitallisia ympäristövaikutuksia pääosin kasvihuonekaasupäästöjen, jätteiden ja luonnonvarojen käytön kautta. Suurin osa rahoitustuotteiden kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu sijoituskohteiden, kuten tuulipuistojen tai kiinteistöjen, rakennusvaiheessa. Bioteollisuusrahaston sijoitusten kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat tuotannossa käytettävästä energiasta, sähköstä ja/tai polttoaineista.

Jätteitä syntyy sijoituskohteiden rakennus-, käyttö- ja operointivaiheessa, tuotannossa sekä elinkaaren loppuvaiheessa. Luonnonvaroja hyödynnetään rakennusmateriaaleissa sekä bioteollisuuden tuotannossa.

Pääasiallisten haitallisten vaikutusten arvioimiseksi hyödynnetään kolmannen osapuolen mallinnuksia (Upright platform) sekä alihankkijoilta ja kohdeyhtiöiltä saatavaa dataa. Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset on määritelty due diligence -arvioinnin sekä olennaisuusanalyysin avulla. Analyysissa tunnistetaan sijoitettavan toimialan sekä rahoitustuotteen sijoituksen keskeisimmät elinkaaren aikaiset kestävyysvaikutukset hyödyntämällä keskeisiä kestävän kehityksen viitekehyksiä.

Due diligence - arvioinnissa hyödynnetään OECD:n suosituksia huolellisuusperiaateprosessista, jonka osana arvioidaan sekä ympäristövaikutuksia että vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja yhteiskuntaan. Tarkastelujen pohjalta tunnistetaan pääasialliset kestävyysvaikutukset ja luodaan suunnitelma toimenpiteistä vaikutusten lieventämiseksi.

Finanssimarkkinatoimijat ovat sitoutuneet Pariisin sopimuksen mukaiseen arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Taalerin Net Zero Asset Managers - sitoumuksen mukaisesti. Finanssimarkkinatoimijat pyrkivät lisäksi vähentämään ympäristövaikutuksia keskittämällä sijoitustoimintaamme uusiutuvan energian sekä kiertoja biotalouden hankkeisiin, jotka korvaavat perinteistä teollista valmistusta ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Selvitämme lisäksi käytettävien raaka-aineiden, rakennushankkeiden ja voimalaitosten tuottamien jätteiden kierrätettävyyden parantamista ja tehostamista.

Finanssimarkkinatoimijat jatkavat haitallisten ympäristövaikutustensa mittaamisen kehittämistä lisätäkseen ymmärrystä rahoitetuista päästöistä ja arvoketjun kestävyysvaikutuksista sekä vähentääkseen pääasiallisia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi Finanssimarkkinatoimijat ovat sitoutuneet paitsi vähentämään kielteisiä vaikutuksiaan myös edistämään kestävyystekijöitä. Kestävyystekijät otetaan huomioon läpi sijoitusten arvoketjun. Finanssimarkkinatoimijat ja niiden tarjoamat rahoitustuotteet vaikuttavat myönteisimmin seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: "7 Edullista ja puhdasta energiaa", "9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja", "11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt", "8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" ja "13 Ilmastotekoja".

Taalerin ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin.