Lausunto pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta (Principal Adverse Impacts)

Yhteenveto 

Tämä lausunto koskee Taalerin osakeyhtiöitä, vaihtoehtorahastonhoitajia Taaleri Energia Funds Management Oy:tä (ID2833245-3) ja Taaleri Pääomarahastot Oy:tä (ID 2264327-7).  Yhtiöt hoitavat pääomarahastoja, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan sekä positiivista vaikuttavuutta ja vahvaa tuottoa tuottaviin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Tämä lausunto vastaa Euroopan Unionin tiedonantoasetuksen (2019/2088) vaatimuksiin finanssialan kestävyystietojen raportoimisesta, eritoten pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten (PASI) huomioinnista osana investointipäätösten kestävyystekijöitä. Lausunto kuvaa, kuinka alla listatut finanssimarkkinatoimijat ja rahastonhoitajat huomioivat kestävyysvaikutukset osana investointiprosessia ja portfolion hallintaa. Tämä lausunto päivitetään vuosittain, ja se kattaa raportointikauden alkaen 1. maaliskuuta 2022, kunnes päivitetty versio on julkaistu viimeistään kesäkuussa 2023.

Taalerin vaihtoehtorahastonhoitajat investoivat rahoitustuotteisiin asiakkaidensa puolesta, ja tuotteita hallinnoidaan investointitavoitteiden ja sovittujen rajausten mukaisesti. Vaikka Taalerin tavoitteena on tehdä investointeja, joilla on positiivinen vaikutus sidosryhmiimme, yhteiskuntaan ja ympäristöön, tunnistamme, että toiminnallamme voi myös olla haitallisia kestävyysvaikutuksia toimintaympäristöömme. Taaleri tunnistaa rahoitusmarkkinoiden ja varainhoidon vastuun ilmastoriskeihin ja muihin pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin nähden sekä sijoituspäätöstemme vaikutukset kestävyystekijöihin.

Taaleri soveltaa ESMA:n määritelmää pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista (PASI): ”Negatiiviset, olennaiset tai todennäköiset vaikutukset kestävyystekijöihin, jotka aiheutuvat, voimistuvat, tai liittyvät oikeushenkilön tekemiin sijoituspäätöksiin ja antamiin neuvoihin.”

SFDR-sääntelyn (2019/2088) soveltamiseksi Taaleri ottaa pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset huomioon rahastotuotteissaan seuraavalla tavalla:

Artikla 6 -rahastot: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahastot ovat suljettuja eivätkä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Artikla 8 -rahastot: Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Artikla 9 -rahastot: Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. 

Taulukko SFDR:n mukaisesti kategorisoiduista tuotteista ja kestävyysindikaattoreista sekä täysimittainen lausunto pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta löytyy täältä.

Taaleri käyttää resursseja tai aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pääosin kategorioissa ”niukka inhimillinen pääoma”, ”kasvihuonekaasupäästöt” ja ”jätteet”. Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuskategorian negatiivinen vaikutus vaikuttaa johtuvan pääosin ei-strategisista investoinneistamme, joihin ei kuulu sijoituksia uusiutuvaan energiaan. Taalerin pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävään kehitykseen liittyvät suoriin ja epäsuoriin hiilidioksidipäästöihimme, joiden vähentämistä jatkamme NZAM-sitoumuksemme mukaisesti. Pyrimme lisäksi vähentämään ympäristövaikutuksiamme keskittämällä sijoitustoimintaamme uusiutuvan energian sekä kierto- ja biotalouden hankkeisiin, jotka korvaavat perinteistä teollista valmistusta. Taaleri jatkaa nettovaikutustensa mallintamisen kehittämistä ja mittaamista lisätäksemme ymmärrystämme rahoitetuista päästöistä ja toimiaksemme vaikutustemme vähentämiseksi.

Olemme sitoutuneet paitsi vähentämään kielteisiä vaikutuksiamme, myös luomaan myönteisiä vaikutuksia ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Otamme kestävän kehityksen huomioon koko sijoitustemme arvoketjussa. Haluamme luoda mielekkään ja kannustavan työympäristön, joka houkuttelee parhaita osaajia, jotta voimme tehdä työmme mahdollisimman laadukkaasti. Sitoutamme yhteistyökumppaneitamme arvoihimme ja hyviin toimintatapoihin.

Taaleri vaikuttaa myönteisimmin seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: "7 Edullista ja puhdasta energiaa", "9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja", "11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt", "8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" ja "13 Ilmastotekoja". Nettovaikutustemme ja pääasiallisten haitallisten vaikutustemme arvioimiseksi olemme käyttäneet kolmannen osapuolen mallinnuksia (The Upright platform). Vuoden 2021 osalta uusiutuvan energian portfoliomme nettovaikutukset arvioitiin erittäin myönteisiksi (54 %) ja ne olivat linjassa edellä mainittujen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Kyseisen salkun yhteenlasketut vältetyt hiilidioksidipäästöt vuonna 2021 olivat 375 800 tCO2e. Päästövähennys on laskettu EIP:n menetelmien mukaisesti. Taaleri jatkaa tarkempaa nettovaikutustensa mallintamista myös muiden portfolioidensa osalta.