Haluamme olla vaikuttavan ja vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä. Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitamme sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistämme aktiivisesti ratkaisuja kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviin keskeisimpiin ongelmiin.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat mielestämme olennaisia tekijöitä strategian määrittelyssä ja johtamisessa, riskienhallinnassa sekä taloudellisen tuoton ja arvonluonnin mahdollisuuksissa nyt ja tulevaisuudessa. Huomioimme kestävyysriskit, kestävyystekijät ja pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset osana toimintaamme.

Sijoitustoiminta Taalerilla

Taaleri harjoittaa sijoitustoimintaa monessa eri muodossa: hallinnoimme asiakkaiden varoja sijoittavia pääomarahastoja, teemme kanssasijoituksia ja hallinnoimme mandaatteja. Sen lisäksi teemme konsernin omasta taseesta strategisia sijoituksia, jotka tukevat ydinliiketoimintaamme. Myös Taalerin tytäryhtiöllä Garantialla on sijoitustoimintaa. Sovellamme vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme kaikkiin sijoituksiimme ja hallinnoimiimme varoihin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja lähestymistavat

Taaleri on ollut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden UNPRI:n allekirjoittaja vuodesta 2010, ja huomioimme periaatteet kaikissa sijoituksissamme.

Hyödynnämme laajasti erilaisia vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja strategioita. Huomioimme kestävyysnäkökulmat aina rahastotuotteiden suunnittelusta asianmukaisen huolellisuuden selvityksiin sekä rahastojen johtamiseen, hallinnointiin ja raportointiin. Kestävyysvaikutuksia ja -riskejä analysoidaan läpi rahastojen ja sijoitusten elinkaaren.

Taaleri edistää vaikuttavaa sijoittamista toteuttamalla taloudellisesti kannattavia sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia hankkeita. Tavoitteenamme on olla vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä. Tarjoamme sijoitusvaihtoehtoja liittyen esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen uusiutuvan energian, kiinteistöalan ja bioteollisuuden toimialoilla.

Voit lukea lisää vastuullisen sijoittamisen prosesseistamme esimerkiksi Taalerin Vastuullisuuspolitiikasta, Kestävyysriskipolitiikasta sekä vaihtoehtorahastojenhoitajien lausunnosta pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimisesta osana sijoituspäätöksiä. Dokumentit ovat saatavilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/dokumenttiarkisto

Tuoreimmat Taalerin UNPRI-materiaalit löytyvät alta:

Taalerin UNPRI 2023 -arviointiraportti

Taalerin UNPRI 2023 -vastaukset

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä rahaston mahdollisista sijoituskohteista tehdään alkukartoitus, jonka läpäistessään kohteet siirtyvät asianmukaisen huolellisuuden selvitysvaiheeseen eli due diligence -selvitykseen.

Kestävyysvaikutukset huomioidaan myös neuvotteluissa ja sopimuksissa, ja niiden on oltava linjaustemme mukaisia, jotta investoinnit voidaan toteuttaa. Seuraamme sijoituskohteiden kestävyysvaikutuksia ja riskejä ja ohjaamme toimintaa aktiivisen omistajuuden keinoin esimerkiksi vaikuttamalla yhtiön hallituksessa. Lisäksi sitoutamme kohteet Taalerin päästötavoitteisiin sekä toimintaperiaatteisiin.

Noudatamme ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kansainvälisiä standardeja, normeja ja sääntelyä. Olemme sitoutuneita noudattamaan vähintään niiden maiden lakeja ja säädöksiä sekä viranomaisen määräyksiä, joissa toimimme. Hankkeissa arvioimme paikallisten standardien riittävyyttä, ja tarvittaessa lisäämme tai selkeytämme vaatimuksiamme kansainvälisten standardien noudattamisesta. Vaihtoehtorahastojen hoitajamme (AIFM:t) Taaleri Pääomarahastot Oy ja Taaleri Energia Funds Management Oy ovat valvonnan alaisia toimiluvallisia AIFM-lain velvoittamia varainhoitajia.

Kansainvälisten, kansallisten ja toimialakohtaisten lakien, standardien ja normien lisäksi hallinnoimme sijoitusten kestävyysvaikutuksia ja -riskejä erilaisilla määrällisillä ja laadullisilla analyyseilla, jatkuvalla monitoroinnilla sekä ohjeistuksilla, joiden tavoite on ennaltaehkäistä kestävyysriskien ja haitallisten vaikutusten realisoitumista.

Huomioimme sijoituspäätöksissämme pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitamme sijoituspäätöstemme vaikutuksia, joista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan, työntekijöihin, ihmisoikeuksiin tai hyviin hallintotapoihin. Pääomarahastoliiketoiminnassamme analysoimme ja hallitsemme haitallisia kestävyysvaikutuksia aktiivisesti osana investointien kartoitusta ja hyväksyntää, varmistamalla sijoituskohteiden ja sijoitustoiminnan hyvät hallintotavat sekä yleisellä toiminnan jatkuvalla seurannalla.

Arvioimme potentiaalisten sijoitusten haitallisia kestävyysvaikutuksia ja vältämme sellaisia sijoituksia, joiden negatiiviset vaikutukset eivät näkemyksemme mukaan ole hyväksyttäviä. Jos emme voi teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisella tavalla välttää olennaista haitallista vaikutusta, pyrimme minimoimaan sen. Viimeisenä keinona käytämme kielteisten vaikutusten korjausta tai korvausta.

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaa olla Taaleri-konsernin tai sen tarjoamien sijoitustuotteiden arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Taaleri pyrkii omassa toiminnassaan minimoimaan kestävyysriskien negatiiviset vaikutukset konserniin, sidosryhmiinsä ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Tarkastelemme markkinaympäristöä riskien, mutta erityisesti myös mahdollisuuksien näkökulmista. Teemme sijoituspäätöksemme taloudellisten tekijöiden, vaikuttavuusmahdollisuuksien, kestävyysriskiarviointien ja vastuullisuusarvioinninperusteella.

Lisää tunnistetuista kestävyysriskeistä sekä kestävyysriskien arviointiprosessista voi lukea Taalerin Kestävyysriskipolitiikasta.

Odotamme ja seuraamme, että sijoituskohteemme kunnioittavat ihmisoikeuksia, kohtelevat työntekijöitään asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti, hallitsevat ympäristövaikutuksia ja noudattavat hyvää hallintotapaa seuraten toiminnalle sovellettavia kansainvälisiä normeja ja hyviä liiketoimintatapoja ja niihin liittyviä suosituksia ja minimivaatimuksia, joita esimerkiksi YK, ILO, OECD ja EU ovat julkaisseet.