Toimintaympäristö, osavuosiraportti Q1/2023

Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Poikkeuksellisen vahva inflaatio on saanut keskuspankit kiristämään huomattavasti rahapolitiikkaa, mikä on kasvattanut taantuman todennäköisyyttä.

Pääomamarkkinan toimintaympäristö on muuttunut haastavammaksi mm. korkojen nousun ja vahvan inflaation vuoksi. Vaihtoehtoisten sijoitusten kasvu on hidastunut, mutta omaisuusluokasta on tullut merkittävä osa institutionaalisten sijoittajien portfolioita, koska se tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa riskejä ja tasoittaa tuottoja. Listattujen sijoitusten arvojen lasku on nostanut epälikvidien tuotteiden osuutta institutionaalisten sijoittajien salkuissa, mikä voi vaikuttaa näiden lähiajan allokaatioon. Samaan aikaan EU:n kestävän rahoituksen sääntely ohjaa sekä sijoittajia että finanssialan toimijoita kestäviin sijoituksiin. Etenkin globaaleihin päästövähennys-, energiaomavaraisuus- ja kiertotaloustavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan jatkossa yhä enemmän yksityistä pääomaa.

Hallinnoitavat varat (mrd. dollaria) infrastruktuurisijoituksissa alueiden mukaan jaoteltuna, 2010-2027E

 

Euroopan pyrkimys irtautua venäläisistä energialähteistä ja kasvattaa omavaraisuutta vahvistavat etenkin uusiutuvan energian ja bioteollisuuden toimintaympäristöä.

Sähkön hinta on laskenut merkittävästi viime vuoden huipputasosta, mutta on edelleen korkeammalla kuin aiempina vuosina.

Uusiutuvan energian liiketoiminnassa toimintaympäristö säilyi hyvänä, vaikka Ukrainan sota, korkojen nousu ja inflaation kiihtyminen ovat nostaneet hankekehityksen ja hankkeiden rakentamisen kustannuksia. Sähkön hinta on laskenut merkittävästi viime vuoden huipputasosta, mutta on edelleen korkeammalla kuin aiempina vuosina. Euroopan neuvosto antoi syksyllä asetuksen väliaikaisista hätätoimenpiteistä liittyen energiakriisiin ja energian hinnan poikkeukselliseen nousuun. Väliaikaisen tuottokaton ja solidaarisuusmaksun sisältävää asetusta on sovellettu eri tavoin eri maissa. Suomen eduskunta hyväksyi maaliskuussa lain sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista verovuodelle 2023. Taalerin arvion mukaan Suomen mallin vaikutukset eivät ole merkittävät Taalerin liiketoiminnalle.

Kiinteistöliiketoiminnassa korkojen nousu on aiheuttanut epävarmuutta markkinassa. Transaktioaktiviteetti hidastui viime vuoden lopulla merkittävästi ja on pysynyt katsauskauden aikana matalana. Korkojen nousu on aiheuttanut tuottovaateiden nousua ja näin myös arvojen alenemisia erityisesti alimpien tuottovaateiden kiinteistösegmenteissä ja kiinteistökohteissa. Vuokrausasteet ovat pysyneet kuitenkin hyvällä tasolla sekä asunto- että toimitilamarkkinassa.

Kiinteistösijoitustoimintaa tukevat pitkäaikaiset perusfundamentit, kuten kaupungistuminen, nähdään Suomen kiinteistömarkkinassa edelleen vahvoina. Kiinteistömarkkinan luonteeseen kuuluu alalle ominainen syklisyys. Pitkäjänteiselle sijoittajalle nykyisen suhdannetilanteen tuomat mahdollisuudet voivat tarjota paremmat tuotot suhteessa syklin keskimääräiseen tuottoon.

Bioteollisuudessa sekä sijoittajien kiinnostus että potentiaalisten sijoituskohteiden aktiivisuus pysyivät korkealla tasolla katsauskauden aikana. Joidenkin raaka-aineiden heikko saatavuus ja/tai korkea hinta, kiristyneet rahoitusehdot ja energian hinta vaikuttavat sekä liiketoiminnon potentiaalisten kohdeyhtiöiden että sijoituskohteiden lyhyen aikavälin projektien aikatauluihin ja kustannuksiin. Liiketoiminnan pidemmän aikavälin toimintaympäristön kehitysnäkymät ovat erittäin hyvät, vaikka yleinen markkinan epävarmuus vaikuttaa luonnollisesti myös siihen.

Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin Haminan biojalostamon toimintaympäristössä Euroopassa markkinatilanne on edelleen tiukka, mutta raaka-aineiden hinnat ovat jo lähteneet laskuun Pohjois-Amerikassa.

Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakuutustoiminnan toimintaympäristö oli alkuvuonna vaisu. Inflaatio, korkeat markkinakorot sekä taloudellinen epävarmuus pitivät kuluttajaluottamuksen alhaisena, mikä laski asuntokauppojen, nostettujen asuntoluottojen ja myönnettyjen takausten määriä aiempiin vuosiin verrattuna. Yhtiön kuluttaja- ja yritysasiakkaiden luottokelpoisuus on kuitenkin säilynyt hyvänä, eikä takauskannan riskiasemassa ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli alkuvuonna myönteistä, markkinakorkojen nousu tasaantui ja osakekurssit nousivat, mikä paransi sijoitustoiminnan tulosta.