Toimintaympäristö, tilinpäätöstiedote Q4/2023

Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen liittyi edelleen paljon epävarmuutta loppuvuonna 2023. Vuoden aikana toteutetut koronnostot hillitsivät vahvaa inflaatiota, ja Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit lopettivat koronnostot toisen vuosipuolikkaan aikana. Vallitsevan markkinanäkemyksen mukaan vuonna 2024 koetaan pehmeä lasku, eli talous hidastuu maltillisesti ja vakavammalta taantumalta vältytään ja korot lähtevät laskuun vuonna 2024.

Pääomamarkkinan toimintaympäristö on haastava mm. korkojen nousun ja inflaation vuoksi. Vaihtoehtoisten sijoitusten kasvu on hidastunut, mutta omaisuusluokasta on tullut merkittävä osa institutionaalisten sijoittajien portfolioita, koska se tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa riskejä ja tasoittaa tuottoja. EU:n kestävän rahoituksen sääntely ohjaa sekä sijoittajia että finanssialan toimijoita kestäviin sijoituksiin. Etenkin globaaleihin päästövähennys-, energiaomavaraisuus- ja kiertotaloustavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan jatkossa yhä enemmän yksityistä pääomaa. Euroopan pyrkimys irtautua venäläisistä energialähteistä ja kasvattaa omavaraisuutta vahvistavat etenkin uusiutuvan energian ja bioteollisuuden toimintaympäristöä.

Hallinnoitavat varat (mrd. dollaria) infrastruktuurisijoituksissa alueiden mukaan jaoteltuna, 2010-2027E

 

Uusiutuvan energian liiketoiminnassa toimintaympäristö säilyi hyvänä, vaikka Ukrainan sota, korkojen nousu ja inflaatio ovat nostaneet hankkeiden rakentamisen kustannuksia. Ukrainan sota on osaltaan kiihdyttänyt vihreää siirtymää, mutta se on myös luonut epävarmuutta sijoittajien keskuudessa. Eurooppa on onnistunut vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä energiasta, mutta energian hinta on erittäin herkkä maailmanmarkkinassa tapahtuville muutoksille. Sähkön hinta on laskenut merkittävästi viime vuoden huipputasosta, mutta on edelleen korkeammalla kuin aiempina vuosina varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Sähkön alentunut hintataso on vähentänyt mahdolliseen sähkön hintasääntelyyn liittyvää epävarmuutta sekä lisännyt keskustelua uusista tukimekanismeista, joilla lisättäisiin uusiutuvan energian investointeja Euroopassa.

Vaihtoehtoisten sijoitusten kasvu on hidastunut, mutta omaisuusluokasta on tullut merkittävä osa institutionaalisten sijoittajien portfolioita, koska se tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa riskejä ja tasoittaa tuottoja

Bioteollisuuden toimintaympäristössä haastava taloudellinen tilanne on pitkittänyt rahoitusjärjestelyiden toteutumista. Aikataulut ovat venyneet, mutta markkinoiden valuaatiotasot ovat laskeneet. Tiettyjen raaka-aineiden heikko saatavuus ja/tai korkea hinta sekä pankkien kiristyneet lainaehdot luovat edelleen epävarmuutta. Markkinoiden epävarmuus vaikeuttaa ja hidastaa toimintaympäristön skaalausvaiheen yhtiöiden uusien tuotteiden ja ratkaisujen läpilyöntiä, koska monet asiakkaat pitäytyvät epävarmoina aikoina perinteisissä toimintamalleissa. Toimintaympäristössä on kuitenkin jo havaittavissa merkkejä tilanteen vakiintumisesta, ja Dubaissa joulukuun alussa pidetyn COP28-ilmastohuippukokouksen linjausten odotetaan vaikuttavan toimintaympäristöön myönteisesti.

Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin Haminan biojalostamon toimintaympäristössä raaka-aineiden hinnat ovat kääntyneet laskuun myös Euroopassa, ja päätuotteen lisäksi myös muiden lopputuotteiden kysyntä on kääntynyt nousuun. Tiukan tilanteen odotetaan helpottavan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

Kiinteistömarkkina jatkui haastavana. Transaktiovolyymit ovat pysyneet edelleen selvästi aikaisempia vuosia matalammalla tasolla, mutta neljännellä vuosineljänneksellä nähtiin hienoista aktiviteetin lisääntymistä. Viimeisellä vuosineljänneksellä inflaatio laski edelleen voimakkaasti, mikä lisäsi Euroopan keskuspankin paineita laskea ohjauskorkoaan. Tuottovaateissa nähtiin kuitenkin edelleen nousua.  Vuokramarkkinassa vuokrausasteet ja vuokratasot ovat pysyneet hyvällä tasolla. Kiinteistösijoitustoimintaa tukevat pitkäaikaiset perusfundamentit, kuten kaupungistuminen, nähdään Suomen kiinteistömarkkinassa edelleen vahvoina. Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat jatkossakin investointitoiminnan keskiössä, ja pääoma hakeutuu entistä voimakkaammin keskeisten sijaintien ja kestävän kehityksen investointikohteisiin.

Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakuutustoiminnan toimintaympäristössä inflaatio, korkojen nousu ja taloudellinen epävarmuus pitivät kuluttajaluottamuksen alhaisena. Heikon kuluttajaluottamuksen seurauksena asuntokauppojen ja nostettujen asuntoluottojen määrät laskivat huomattavasti edellisvuosista, mikä vaikutti yhtiön asuntolainatakausten myyntiin. Yhtiön takausasiakkaiden luottokelpoisuus säilyi kuitenkin hyvänä, eikä takauskannan riskiasemassa tapahtunut olennaisia muutoksia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys käänsi vuoden aikana yhtiön sijoitustuotot positiiviseksi, kun korot alkoivat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla laskea ja optimismi palasi markkinoille.