Toimintaympäristö, osavuosiraportti Q3/2023

Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Poikkeuksellisen vahva inflaatio on saanut keskuspankit kiristämään huomattavasti rahapolitiikkaa, mikä hidastaa talouskasvua maailmanlaajuisesti. Suomen loppuvuoden näkymät ovat heikot, mutta talouden suunnan odotetaan kääntyvän ensi vuonna.

Pääomamarkkinan toimintaympäristö on haastava mm. korkojen nousun ja inflaation vuoksi. Vaihtoehtoisten sijoitusten kasvu on hidastunut, mutta omaisuusluokasta on tullut merkittävä osa institutionaalisten sijoittajien portfolioita, koska se tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa riskejä ja tasoittaa tuottoja. EU:n kestävän rahoituksen sääntely ohjaa sekä sijoittajia että finanssialan toimijoita kestäviin sijoituksiin. Etenkin globaaleihin päästövähennys-, energiaomavaraisuus- ja kiertotaloustavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan jatkossa yhä enemmän yksityistä pääomaa.

Hallinnoitavat varat (mrd. dollaria) infrastruktuurisijoituksissa alueiden mukaan jaoteltuna, 2010-2027E

 

Euroopan pyrkimys irtautua venäläisistä energialähteistä ja kasvattaa omavaraisuutta vahvistavat etenkin uusiutuvan energian ja bioteollisuuden toimintaympäristöä.

Uusiutuvan energian liiketoiminnassa toimintaympäristö säilyi hyvänä, vaikka Ukrainan sota, korkojen nousu ja inflaatio ovat nostaneet hankekehityksen ja hankkeiden rakentamisen kustannuksia. Ukrainan sota on osaltaan kiihdyttänyt vihreää siirtymää, mutta se on myös luonut epävarmuutta sijoittajien keskuudessa. Sähkön hinta on laskenut merkittävästi viime vuoden huipputasosta, mutta on edelleen korkeammalla kuin aiempina vuosina varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Sähkön hinnan epävakaus on osaltaan lisännyt epävarmuutta tulevasta sääntelystä sekä lisännyt keskustelua uusista tukimekanismeista, joilla lisättäisiin uusiutuvan energian investointeja.

Sähkön hinta on laskenut merkittävästi viime vuoden huipputasosta, mutta on edelleen korkeammalla kuin aiempina vuosina varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Kiinteistömarkkina jatkui haastavana. Transaktiovolyymit ovat pysyneet edelleen selvästi aikaisempia vuosia matalammalla tasolla. Kolmannella vuosineljänneksellä korkojen nousu oli maltillista, ja tuottovaateissa on nähty edelleen hienoista nousua.  Vuokramarkkinassa vuokrausasteet ja vuokratasot ovat kuitenkin pysyneet hyvällä tasolla. Kiinteistösijoitustoimintaa tukevat pitkäaikaiset perusfundamentit, kuten kaupungistuminen, nähdään Suomen kiinteistömarkkinassa edelleen vahvoina. Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat jatkossakin investointitoiminnan keskiössä, ja pääoma hakeutuu entistä voimakkaammin keskeisten sijaintien ja kestävän kehityksen investointikohteisiin.

Myös bioteollisuudessa talouden yleinen epävarmuus ja taantuma ovat vaikuttaneet toimintaympäristön rahoitusjärjestelyiden toteutumisiin ja aikatauluihin. Suunnitellut rahoituskierrokset ovat venyneet, ja kohdeyhtiöiden arvostustasoissa on painetta alaspäin. Edelleen joidenkin raaka-aineiden heikko saatavuus ja/tai korkea hinta sekä pankkien kiristyneet rahoitusehdot luovat painetta potentiaalisten kohdeyhtiöiden ja sijoituskohteiden projektien aikatauluihin ja kustannuksiin.

Taalerin osakkuusyhtiön Fintoilin Haminan biojalostamon toimintaympäristössä Euroopassa markkinatilanne on edelleen tiukka, mutta raaka-aineiden hinnat ovat jo lähteneet laskuun Pohjois-Amerikassa.

Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakuutustoiminnan toimintaympäristö oli alkuvuonna vaisu. Inflaatio, korkojen nousu sekä taloudellinen epävarmuus pitivät kuluttajaluottamuksen alhaisena. Asuntokauppojen ja nostettujen asuntoluottojen määrät laskivat huomattavasti edellisvuosista, mikä vaikutti asuntolainatakausten myyntiin. Yhtiön kuluttaja- ja yritysasiakkaiden luottokelpoisuus on kuitenkin säilynyt hyvänä, eikä takauskannan riskiasemassa ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli alkuvuonna vaihtelevaa. Osakekurssit nousivat, mutta toisaalta jatkunut korkojen nousu painoi korkosijoitusten tuottoa.