Riskit, riskienhallinta ja vakavaraisuus

Taalerin riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, rajoittaa ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategian toteutumiseen. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle sekä tukemaan strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance riski). Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2016 tilinpäätöksen liitetiedossa 39.

Taalerin riskiasemaa arvioitaessa on sen tytäryhtiöllä Vakuutusosakeyhtiö Garantialla merkittävä vaikutus konsernin kokonaisriskiasemaan. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. Garantian vahinkosuhde oli 4,0 (9,6) prosenttia alkuvuonna 2017 ja korvauskulut suhteessa takausvakuutuskantaan pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,07 (0,13) prosenttia. Garantian sijoituksista korkosijoitusten osuus oli 80 prosenttia. Standard & Poor'sin luottoluokitus Garantialle on A- vakaalla näkemyksellä.

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Taaleri altistuu jatkossa myös kansainvälisille riskeille Energia-segmentin myötä, kun Taaleri Energia Oy:n liiketoiminta lähtee varsinaisesti käyntiin. Muu liiketoiminta -segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä myönnetyistä lainoista ja luottolaitossaamisista.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Katsauskauden lopussa Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 21,8 (38,9) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden raja ylittänyt lain edellyttämää 25 prosentin rajaa. Garantiaan ei sovelleta vakuutusyhtiölain puitteissa maksimiasiakasriskisääntelyä, mutta kylläkin osana Taaleri-konsernia. 

Taalerin vakavaraisuus

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava). Solvenssi II -säännökset mitkä astuivat voimaan 1.1.2016 kiristivät pääomavaatimuksia, joka heijastuu myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen vakavaraisuuteen.

Taaleri-konserni julkaisee RAVA-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin RAVA-ryhmittymän omat varat 30.6.2017 olivat 91,9 (31.12.2016: 84,7) miljoonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 33,7 (31,5) miljoonaa euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus on 58,2 (53,2) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 272,9 (268,9) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia. 

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
vakavaraisuus 
1000 euroa

Solvenssi II
30.6.2017

Solvenssi II
31.12.2016
Solvenssi II
31.12.2015
Solvenssi I
31.12.2015
(voimassa 31.12.2015)
Taaleri-konsernin oma pääoma 97 817 93 850 97 060 97 060
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -2 481 -2 513 -2 368 -2 368
Tasoitusmäärä - -   - 18 716
Vähemmistöosuus -310 -354 -2 119 -2 119
Suunniteltu varojenjako - -6 237 -5 670 -5 670
Rahoitusalan katsastuskauden voitto -3 154 -    
Ryhmittymän omat varat yhteensä 91 872 84 746 86 903 68 187
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 8 125 7 163 10 844 10 844
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 25 545 24 357 22 678 3 700
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 33 670 31 520 33 522 14 544
Ryhmittymän vakavaraisuus 58 202 53 226 53 381 53 643
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 272,9 % 268,9% 259,2% 468,8

Taaleri-konsernissa Solvenssi II mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle ja Garantialle yhdessä osana Rava-ryhmää. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassaan standardimenetelmää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 25,5 (31.12.2016: 24,4) milj. euroa. Taalerin oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Vakuu-tusliiketoiminnan omien varojen vaateen lopullinen määrä on edelleen Finanssivalvonnan arvioitavana. Toimivan johdon arvio on, että ryhmittymän vakavaraisuus säilyy vahvana mahdollisesta vakuutusriskin pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta.

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaa-teen laskennassa ja perusmenetelmää operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri-konsernin tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 12 prosenttia.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus käsitellään CRR 49 artiklan 4. kohdan mukaan riskipainotettuna eränä vähentämisen sijaan Finanssivalvonnan 29.11.2016 myöntämän poikkeusluvan mukaisesti 1.1.2017 alkaen. Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2018 saakka, mikäli Yhtiö jatkuvasti täyttää poikkeusluvan edellytykset. Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konso-lidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,0 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma katsauskauden tuloksella olisi 0,2 milj. euroa negatiivinen 30.6.2017, mikäli poikkeuslupaa ei sovellettaisi, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. Yhtiö täyttää poikkeusluvan edellytykset 30.6.2017 tilanteessa ja katsoo, ettei se tarvitse uutta poikkeuslupaa tämän poikkeusluvan jälkeen.

 

Rahoitussektorin vakavaraisuus        
(CRR 49 poikkeusluvalla)                                  

30.6.2017

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 61 025
• Vähennykset ydinpääomasta  
  Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -2 417
Vähemmistö -310
Katsauskauden voitto -9 934
Ydinpääoma (CET1) 48 364
• Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä -
• Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta -
• Ensisijainen lisäpääoma (AT1) -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 48 364
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä -
Vähennykset toissijaisesta pääomasta -
Toissijainen pääoma (T2) -
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 48 364
Riskipainotetut varat yhteensä (Kokonaisriski) 179 583
– josta luottoriskin osuus 107 942
– josta operatiivisen riskin osuus 71 641
– josta muiden riskien osuus -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 26,9 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 26,9 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 26,9 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset tulivat voimaan 1.1.2016. Solvenssi II:n tavoitteena on harmonisoitu, kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa. 

Garantian vakavaraisuus säilyi vahvana. Garantian oma varallisuus oli kesäkuun lopussa 103,1 (100,9) miljoonaa euroa ja ylitti selvästi 24,6 (23,2) miljoonan euron vakavaraisuuspääomavaatimuksen. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 420 (435) prosenttia. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvu oli seurausta vakuutustoiminnan kasvusta seuranneen vakuutusriskin sekä sijoituksiin liittyvän markkinariskin kasvusta. 

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardimenetelmää. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä. Garantian vakavaraisuuspääomavaatimuksen lopullinen määrä on edelleen Finanssivalvonnan arvioitavana. Toimivan johdon arvio on, että Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana mahdollisesta vakuutusriskin pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta.