Riskit, riskienhallinta ja vakavaraisuus

TAALERIN RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, rajoittaa ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategian toteutumiseen. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle sekä tukemaan strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance riski). Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedossa 39.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu har-kittuun riski/tuotto-ajatteluun. Konserni ei saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, mikä vaarantaa konsernin omien varojen vakavaraisuussuhdeluvulle asetetun tavoitetason (1,5 kertaa omien varojen laskennallinen minimitaso lain minimille tai 1,1 kertaa omien varojen sisäiselle vaatimukselle).

Taalerin riskiasemassa tapahtunut keskeisin muutos oli Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinta vuonna 2015, ei pelkästään varsinaisen uuden liiketoiminnan takia vakuutussektorilla, vaan myös yhtiön suhteellisen isosta taseesta verrattuna Taalerin aikaisempaan vähän varoja sitoneeseen liiketoimintaan. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. Garantian vahinkosuhde oli 12,4 prosenttia vuonna 2016 ja korvauskulut suhteessa takausvakuutuskantaan pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,09 prosenttia. Garantian sijoituksista korkosijoitusten osuus oli 70 prosenttia. Standard & Poor's Credit Market Services Ltd (S&P) vahvisti 1.12.2016 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- ja muutti luokituksen näkymät negatiivisesta vakaiksi.

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Taaleri altistuu jatkossa myös kansainvälisille riskeille Energia-segmentin myötä, kun Taaleri Energia Oy:n liiketoiminta lähtee varsinaisesti käyntiin. Muu liiketoiminta-segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä myönne-tyistä lainoista ja luottolaitossaamisista.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Vuoden 2016 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 38,9 (57,9) prosenttia ryhmittymän omista varoista ja yhteensä yhden (kahdeksan) asiakaskokonaisuuden vastuut ylittivät lain edellyttämän 25 prosentin rajan. Garantiaan ei sovelleta vakuutusyhtiölain puitteissa maksimiasiakasriskisääntelyä, mutta kylläkin osana Taale-ri-konsernia. Kyseiset takausvakuutusvastuut on kokonaisuudessaan myönnetty ennen omistusmuutosta, jolloin kyseinen sääntely ei koskenut vakuutusosakeyhtiötä. Finanssivalvonta hyväksyi Garantian laatiman päivitetyn toimenpidesuunnitelman vastuiden alentamiseksi lain edellyttämälle tasolle 30.10.2017 mennessä.


TAALERIN VAKAVARAISUUS

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava) Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnan seurauksena. Finanssivalvonta vahvisti Rava-ryhmittymän muodostumisen päätöksellään 23.10.2015.

Taaleri-konserni julkaisee RAVA-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin RAVA-ryhmittymän omat varat 31.12.2016 olivat 84,7 (86,9) mil-joonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 31,5 (33,5) miljoonaa euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus on 53,2 (53,4) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 268,9 (259,2) prosenttia vähimmäisvaati-muksen ollessa 100 prosenttia. Alla olevassa taulukossa on myös esitetty Solvenssi I:n mukaan laskettuna RAVA-ryhmittymän vakavaraisuusvaatimus per 31.12.2015, mikä oli voimassa 31.12.2015. Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät olleet voimassa tilikaudella 2015, joten pääomavaatimukset eivät ole vertailukelpoisia.

Solvenssi II -säännökset kiristivät pääomavaatimuksia, joka heijastuu myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen vakavaraisuuteen. Säännösmuutokset alensivat ryhmittymän vakavaraisuutta 53,6 milj. eurosta 53,4 milj. euroon ja vakavaraisuussuhdetta 469 prosentista 259 prosenttiin.
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
vakavaraisuus 31.12.2016
1000 euroa

Solvenssi II
31.12.2016
Solvenssi II
31.12.2015
Solvenssi I
31.12.2015
(voimassa 31.12.2015)
Taaleri-konsernin oma pääoma 93 850 97 060 97 060
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -2 513 -2 368 -2 368
Tasoitusmäärä - - 18 716
Vähemmistöosuus -354 -2 119 -2 119
Suunniteltu varojenjako -6 237 -5 670 -5 670
Ryhmittymän omat varat yhteensä 84 746 86 903 68 187
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 7 163 10 844 10 844
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 24 357 22 678 3 700
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 31 520 33 522 14 544
Ryhmittymän vakavaraisuus 53 226 53 381 53 643
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 268,9% 259,2% 468,8


Taaleri-konsernissa Solvenssi II mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle ja Garantialle yhdessä osana Rava-ryhmää. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassaan standardimenetelmää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 24,4 (22,7) milj. euroa. Taalerin oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaateen lopullinen määrä on edelleen Finanssivalvonnan arvioitavana. Toimivan johdon arvio on, että ryhmittymän vakavaraisuus säilyy vahvana mahdollisesta vakuutusriskin pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta.


Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus

(Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa ja perusmenetelmää operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri-konsernin tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 12 prosenttia.

Fiva myönsi 23.10.2015 Taaleri Oyj:lle 31.12.2016 asti voimassa olevan poikkeusluvan, jonka perusteella Taalerille muodostuu vakavaraisuuslaskentaan liittyen uusi konsolidointiryhmä, johon ei lueta Taaleri Oyj:tä. Tämän johdosta konserni ei raportoi CRR:n mukaista vakavaraisuutta, ainoastaan Ravan mukaisen vakavaraisuusvaatimuksen.

Finanssivalvonta on 29.11.2016 myöntänyt Taaleri Oyj:lle luvan 1.1.2017 alkaen olla vähentämättä Garantiaan liittyvät omistuksensa sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta. Vähentämisen sijaan vakuutusyhtiösijoitukset tulee riskipainottaa CRR 49 artiklan 4. kohdan mukaisesti. Poikkeuslupa on voimassa 1.1.2017 alkaen 31.12.2018 saakka olettaen, että Yhtiö jatkuvasti täyttää poikkeusluvan edellytykset. Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Käytettäessä vakuutusyhtiösijoituksen käsittelyssä poikkeusluvan sallimaa menetelmää, käsitellään vakuutusyhtiösijoitus riskipainotettuna eränä sijoituspalveluyrityksen konsolidoidussa vakavaraisuuslaskennassa. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma olisi negatiivinen 1.1.2017, mikäli poikkeuslupaa ei sovellettaisi, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. Yhtiö täyttää poikkeusluvan edellytykset 1.1.2017 tilanteessa ja katsoo, ettei se tarvitse uutta poikkeuslupaa tämän poikkeusluvan jälkeen.


Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset tulivat voimaan 1.1.2016. Solvenssi II:n tavoitteena on harmonisoitu, kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa. Vakuutusosakeyhtiö Garantian oma perusvarallisuus 31.12.2016 oli 100,9 (96,1) ja ylitti selvästi 23,2 (19,0) vakavaraisuuspääomavaatimuksen. Garantian solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 435 prosenttia (506).

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvu oli seurausta sijoituksiin liittyvän markkinariskin kasvusta. Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa.

Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavaa. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä. Garantian vakavaraisuuspääomavaatimuksen lopullinen määrä on edelleen Finanssivalvonnan arvioitavana. Toimivan johdon arvio on, että Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana mahdollisesta vakuutusriskin pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät olleet voimassa tilikaudella 2015, eivätkä ne kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen vakuutusyhtiölain mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Solvenssi II -vakavaraisuuslukuja ei ole tilintarkastettu.


Riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet (tilinpäätöksen liite 39)