Riskit, riskienhallinta ja vakavaraisuus

Taalerin riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, rajoittaa ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategian toteutumiseen. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle sekä tukemaan strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance riski). Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedossa 37.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, mikä vaarantaa konsernin omien varojen vakavaraisuussuhdeluvulle asetetun tavoitetason (1,5 kertaa omien varojen laskennallinen lain edellyttämä minimitaso tai 1,1 kertaa omien varojen sisäinen pääomavaatimus).

Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian liiketoiminta vakuutussektorilla ja yhtiön sijoitustoiminta. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. Garantian vahinkosuhde oli 10,1 prosenttia ja korvauskulut suhteessa takausvakuutuskantaan pysyivät alhaisella tasolla ja olivat 0,07 prosenttia. Garantian sijoituksista korkosijoitusten osuus oli 76,0 prosenttia. Standard & Poor's Credit Market Services Ltd:n (S&P) luottoluokitus Garantiasta on A- vakain näkymin. 

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Taaleri altistuu jatkossa myös kansainvälisille riskeille lähinnä Energia-segmentin kautta. Muu liiketoiminta-segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. 
Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Vuoden 2017 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 20,8 (38,9) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään (yhden) asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa. 
 

Taalerin vakavaraisuus

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava) Vakuutusosakeyhtiö Garantian omistamisen seurauksena. 
Taaleri-konserni julkaisee RAVA-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin RAVA-ryhmittymän omat varat olivat 96,1 (84,7) miljoonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 38,3 (31,5) miljoonaa euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus on 57,9 (53,2) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 251,2 (268,9) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia. 

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1000 euroa

31.12.2017 31.12.2016
Taaleri-konsernin oma pääoma 106084 93850
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -2205 -2513
Vähemmistöosuus -384 -354
Suunniteltu varojenjako -7371 -6237
Ryhmittymän omat varat yhteensä 96124 84746
     
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 9781 7163
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 28484 24357
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 38265 31520
     
Ryhmittymän vakavaraisuus 57859 53226
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 251,2 % 268,9 %
     

Taaleri-konsernissa Solvenssi II mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmää. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassaan standardi-menetelmää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 28,5 (24,4) milj. euroa. Taalerin oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaateen lopullinen määrä on edelleen Finanssivalvonnan arvioitavana. Toimivan johdon arvio on, että ryhmittymän vakavaraisuus säilyy vahvana mahdollisesta vakuutusriskin pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta.   

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa ja perusmenetelmää operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri-konsernin tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 12 prosenttia.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus käsitellään CRR 49 artiklan 4. kohdan mukaan riskipainotettuna eränä vähentämisen sijaan Finanssivalvonnan 29.11.2016 myöntämän poikkeusluvan mukaisesti 1.1.2017 alkaen. Taalerin rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 poikkeusluvalla on 48,8 milj. euroa, josta katsauskauden voitto 19,2 milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 217,2 milj. eu-roa, josta luottoriskin osuus 145,6 milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus 71,6 milj. euroa. Rahoitussektorin vakavaraisuus oli 22,5 prosenttia. 

CRR 49 poikkeuslupa on voimassa 31.12.2018 saakka, mikäli Yhtiö jatkuvasti täyttää poikkeusluvan edellytykset. Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,0 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma katsauskauden tuloksella olisi 6,7 milj. euroa 31.12.2017, mikäli poikkeuslupaa ei sovellettaisi, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. Yhtiö täyttää poikkeusluvan edellytykset 31.12.2017 tilanteessa ja katsoo, ettei se tarvitse uutta poikkeuslupaa tämän poikkeusluvan jälkeen.

Rahoitussektorin vakavaraisuus        
(CRR 49 poikkeusluvalla)                                  

31.12.2017

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 70 554
• Vähennykset ydinpääomasta  
  Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -2 173
Vähemmistö -384
Katsauskauden voitto -19 172
Ydinpääoma (CET1) 48 825
• Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä -
• Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta -
• Ensisijainen lisäpääoma (AT1) -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 48 825
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä -
Vähennykset toissijaisesta pääomasta -
Toissijainen pääoma (T2) -
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 48 825
Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) 217 201
– josta luottoriskin osuus 145 560
– josta operatiivisen riskin osuus 71 641
– josta muiden riskien osuus -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 22,5 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 22,5 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 22,5 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian oma varallisuus oli 31.12.2017 106,8 (100,9) miljoonaa euroa ja ylitti selvästi 27,1 (23,2) miljoonan euron vakavaraisuuspääomavaatimuksen. Solvenssisuhde eli oman perusvaral-lisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 393,6 (435,4) prosenttia. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvu oli seurausta vakuutusriskin ja sijoituksiin liittyvän markkinariskin kasvusta. 

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavaa. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä. Finanssivalvonta ilmoitti 27.11.2017 käynnistävänsä Garantian pääomavaatimuksen korottamista koskevan asian käsittelyn. Garantian vakavaraisuus-pääomavaatimuksen lopullinen määrä on näin ollen edelleen Finanssivalvonnan arvioitavana. Toimivan johdon arvio on, että Garantian vakavaraisuus säilyy vahvana mahdollisesta vakuutusriskin pääomavaatimuksen korotuksesta huolimatta.  

Solvenssi II –vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen Vakuutusyhtiölain mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Solvenssi II -vakavaraisuuslukuja ei ole tilintarkastettu.