Palkitsemispolitiikka

Tilikaudesta 2020 lähtien Taalerin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkitsemisen periaatteet on määritelty palkitsemispolitiikassa, joka käsiteltiin ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020.

Palkitsemista koskeva raportointi

Hallinnointikoodin mukaisesti Taaleri laatii kultakin tilikaudelta palkitsemisraportin, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja jossa selostetaan toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Taalerin palkka- ja palkkioselvitykset, jotka on laadittu vuonna 2015 annetun 31.12.2019 asti voimassa olleen hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti, sekä vuoden 2019 CRR 450 -dokumentti ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Palkka- ja palkkioselvityksessä on kuvattu Taalerin hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille kunkin tilikauden aikana maksetut palkkiot.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous 2021 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 55.000 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 41.000 euroa vuodessa
  • hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 41.000 euroa vuodessa 
  • hallituksen jäsen 35.000 euroa vuodessa

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Palkitsemisen muodot

Taalerin palkitsemisjärjestelmät perustuvat Taaleri Oyj:n hallituksen vahvistamiin Palkitsemisjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan jokaiselle kalenterivuodelle erikseen Taaleri Oyj:n hallituksessa. Mikäli Taaleri-konsernissa tai sen toimintaympäristössä tapahtuu tilikauden aikana oleellisia muutoksia, voi Taaleri Oyj:n hallitus muuttaa palkitsemisjärjestelmää myös kesken vuoden. Taalerilla on Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenistä koostuva palkitsemisvaliokunta, joka avustaa hallitusta palkitsemiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä Taalerin kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Taaleri-konsernin menestyksen eteen

Kiinteä palkkio

Kiinteä palkkio määräytyy ammatillisen kokemuksen, tehtävänkuvan ja vastuun perusteella. Kiinteän palkkion on oltava aina vähintään niin suuri, ettei muuttuvan palkkion maksamatta jättäminen muodostu kohtuuttomaksi. Kilpailukykyinen kiinteä palkkio turvaa myös tarvittavan henkilöstön osaamistason.

Muuttuvat palkkiot

Muuttuva palkkio perustuu palkitsemisjärjestelmien kuvauksessa määriteltyihin palkitsemismalleihin. Muuttuva palkkio perustuu kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön tai -yrityksen suorituksesta, Taaleri-konsernin ja yksittäisen yrityksen kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä, ottaen huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä palkkionsaajan oma suoriutuminen.

Muuttuvan palkkion kokonaisarviossa huomioidaan, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä sekä arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. Muuttuva palkkio ei saa synnyttää eturistiriitaa palkkionsaajan ja Taaleri-konsernin asiakkaiden välille. Muuttuvassa palkkiossa huomioidaan laadullisia kriteerejä määrällisten kriteerien lisäksi.

Muuttuvat palkkiot, mukaan luettuna mahdollinen lykätty osuus, maksetaan tai oikeus niihin syntyy ainoastaan, jos se on kestävää ottaen huomioon Taaleri-konsernin ja maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja on perusteltua Taaleri-konsernin, maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön ja kyseisen henkilön suorituksen perusteella. Palkkiota riskiperusteisesti alentavia kriteereitä tai takaisinperintäehtoja sovelletaan palkitsemisjärjestelmässä määritellyllä tavalla.

Taaleri voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai niiden lykkäämisestä, jos maksaminen vaarantaisi Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön vakavaraisuuden, tai se johtaisi haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön kannalta. Taaleri voi päättää myös muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai maksettujen muuttuvien palkkioiden takaisin perimisestä, mikäli palkkionsaajan menettely antaa tähän aihetta.

Palkitsemisjärjestelmässä määritellään nimetyt henkilöt. Mikäli nimetyn henkilön muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, vähintään 40 % muuttuvan palkkion kokonaismäärästä lykätään maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana tasaerissä. Muuttuva palkkio maksetaan nimetyille henkilöille, joiden muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa kalenterivuodessa, puoliksi käteisenä ja puoliksi Taaleri Oyj:n osakkeina tai sääntelyn niin salliessa muina Taaleri Oyj:n osakkeisiin linkitettyinä rahoitusvälineinä, sopimukseen perustuvina järjestelyinä tai muina järjestelyinä.

Palkkionsaajalle maksettava muuttuva palkkio ei saa ylittää 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä. Yhtiökokous on päättänyt korottaa muuttuvan palkkion kokonaismäärän 200 %:iin.

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden muuttuva palkitseminen ei ole riippuvainen sen liiketoimintayksikön tai -yhtiön tuloksesta, jota hän valvoo. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitsemista valvoo Taaleri Oyj:n hallitus.

Taaleri Oyj:n hallitus hyväksyy valvontatoiminnoissa työskentelevien sekä ylimmän johdon muuttuvat palkkiot maksettavaksi sekä käsittelee koko konsernin osalta riskisopeutusprosessin arvion ennen muuttuvien palkkioiden maksamista. Taaleri Oyj:n johtoryhmä hyväksyy muiden palkkion-saajien muuttuvat palkkiot maksettavaksi.

Taalerin Compliance-toiminto arvioi vuosittain palkitsemisjärjestelmien sääntelynmukaisuuden sekä onko niitä noudatettu. Compliance-toiminto raportoi havainnoistaan Taaleri Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Myös sisäinen tarkastus arvioi tarvittaessa palkitsemisjärjestelmien sääntelyn mukaisuutta.

Kannustinjärjestelmät

Taalerilla on voimassa kolme osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille sekä koko henkilöstön osakesäästöohjelma.

Vuoden 2017 avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksosta. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio jokaiselta ansaintajaksolta perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ensimmäinen ansaintajakso erääntyi 31.10.2020 arvottomana ja toisen 31.10.2021 päättyneen ansaintajakson maksetut palkkiot vastasivat 102 790 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksetun osuuden. Kolmannelta ansaintajaksolta 2019–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 243 455 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Taaleri Oyj:n hallitus päätti varainhoitoliiketoiminnan myynnin yhteydessä suhteuttaa kannustinjärjestelmän kautta ansaitut osuudet varainhoitoliiketoimintaan kuuluvien henkilöiden osalta.

Vuoden 2021 avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksosta. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintajaksolle asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän palkkio perustuu ensimmäisellä ansaintajaksolla 2021–2023 Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Mahdollinen ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittu palkkio maksetaan ansaintajakson päätyttyä keväällä 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, järjestelmän palkkioita ei pääsääntöisesti makseta. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksettavat bruttopalkkiot vastaavat yhteensä enintään 185 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 6.4.2022 uudesta yhtiön toimitusjohtajalle suunnatusta optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan toimitusjohtaja yhtiöön. Optio-oikeudella 2022A, 2022B ja 2022C merkittävän osakkeen merkintähinta osakkeelta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 7.4.–9.5.2022, eli 11,02 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 530 000 euroa:
- optio-oikeus 2022A; 1,4713 euroa per optio,
- optio-oikeus 2022B; 1,8251 euroa per optio ja
- optio-oikeus 2022C; 1,9982 euroa per optio.

Taaleri lanseerasi lisäksi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana henkilöstön osakesäästöohjelman ja ohjelmaan ilmoittautui 75 prosenttia taalerilaisista. Ohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus sijoittaa osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeisiin. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Taalerin osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä.