Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Riskit ja riskienhallinta
Vakavaraisuuden hallinta
Compliance
Sisäinen tarkastus
Tilintarkastaja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Taalerin yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020.

Yhtiön tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu, ja että selvityksen ja tilinpäätöksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ovat yhdenmukaisia.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin tarkoittama selvitys Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). 

Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita.

Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. Compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2019 tilinpäätöksen liitetiedossa 38.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Varainhoito-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. 

Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. 

Energia-segmentin tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että Energia-liiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Tasesijoitukset-segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Tasesijoitukset-segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista. Tasesijoitukset-segmentin tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Katsauskauden tammi-joulukuun 2019 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 21,2 (22.3) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa. 
 

Vakavaraisuuden hallinta

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava). 

Taaleri-konserni julkaisee Rava-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin Rava-ryhmittymän omat varat olivat 125,1 (105,1) milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 60,3 (56,5) miljoonaa euroa.  Ryhmittymän vakavaraisuus oli 64,8 (48,6) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 207,4 (186,0) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia.

Taaleri-konsernissa Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmittymää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 29,5 (27,5) milj. euroa ja Finanssivalvonnan kesäkuussa 2019 asettama pääomavaatimuksen korotus 19,8 (17,8) milj. euroa eli vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaatimus oli yhteensä 49,3 (45,3) milj. euroa. Pääomavaatimuksen korotus on asetettu, koska Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusole-tuksista.

Taalerin oma varallisuus muodostuu rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta sekä lokakuussa 2019 Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainasta. Laina-aika on kymmenen vuotta ja lainan kuponkikorko on kiinteä 5 prosenttia 18.10.2024 asti ja sen jälkeen viiden vuoden koronvaihtosopimuksen keskikorkonoteeraus (EUR 5-year mid-swap) lisättynä 5,33 prosenttiyksiköllä.

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1000 euroa 31.12.2019 31.12.2018
Taaleri-konsernin oma pääoma 125 729 122 381
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -6 533 -7 164
Vähemmistöosuus 182 -1 661
Suunniteltu varojenjako -9 072 -8 505
Toissijainen pääoma 14 825 -
Ryhmittymän omat varat yhteensä 125 130 105 051
     
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 11 014 11 156
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 49 307 45 327
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 60 321 56 483
     
Ryhmittymän vakavaraisuus 64 809 48 567
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 207,4 % 186,0 %

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa. 

Taaleri-konsernin sisäinen tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 1,3 kertaa omien varojen riskiperusteinen minimipääomatarve, joka lasketaan pilari 1 minimivakavaraisuusvaatimuksen ja pilari 2 riskiperusteisen pää-omavaateen perusteella. 

Finanssivalvonta on 31.1.2019 myöntänyt Taaleri Oyj:n hakeman vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan. Lupa oikeuttaa olla vähentämättä Taaleri Oyj:n rahoitus- ja vakuutusryhmittymävalvonnan piirissä olevan Vakuutusosakeyhtiö Garantian omaan varallisuuteen luettaviin instru-mentteihin tehdyt sijoitukset sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta (CET1). Vähentämisen sijaan vakuutusyhtiösijoitukset tulee riskipainottaa CRR 49 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Lupa on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 saakka.

Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60,4 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,4 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma ilman tilikauden tulosta olisi 17,2 milj. euroa ja omat varat 32,0 milj. euroa per 31.12.2019, mikäli konsolidointiryhmän vakavaraisuuslaskennassa ei sovellettaisi luvan mahdollistamaa vaihtoehtoista laskentatapaa olla vähentämättä vakuutusyhtiösijoituksia omista varoista, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. 

Taalerin rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 luvalla on 70,9 (57,1) milj. euroa ja omat varat 85,7 (57,1), josta tammi-joulukuu 2019 voitto 4,3 (21,3) milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 242,6 (229,6) milj. euroa, josta luottoriskin osuus 156,4 (150,0) milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus standardimenetelmällä laskettuna 86,2 (79,6) milj. euroa. Rahoitussektorin vakavaraisuus oli 35,3 (24,9) prosenttia. 

Rahoitussektorin vakavaraisuus        (CRR 49 -luvalla)                                   31.12.2019  31.12.2018 
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 81 228 86 321
Vähennykset ydinpääomasta    
Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -6 184 -6 228
Vähemmistö 182 -1 662
Katsauskauden voitto -330 -21 318
Ydinpääoma (CET1) 70 896 57 113
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) - -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 70 896 57 113
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä 14 825 -
Vähennykset toissijaisesta pääomasta - -
Toissijainen pääoma (T2) 14 825 -
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 85 720 57 113
Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) 242 584 229 622
– josta luottoriskin osuus 156 380 150 023
    - josta vakuutusyhtiösijoitukset 60 350 60 350
– josta operatiivisen riskin osuus 86 704 79 599
– josta muiden riskien osuus - -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 29,2 % 24,9 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 29,2 % 24,9 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 35,3 % 24,9 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus säilyi vahvana. Garantian oma varallisuus oli joulukuun 2019 lopussa 112,7 (103,3) milj. euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus oli 48,6 (44,2) milj. euroa. Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen, oli 231,8 (233,4) prosenttia. Oman perusvarallisuuden kasvu oli pääasiassa seurausta sijoitusomaisuuden käypien arvojen kasvusta. Sijoitusomaisuuden arvonnousu vastaavasti kasvatti markkinariskin vakavaraisuuspääomavaatimusta.

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei sovella siirtymäsäännöksiä oman perusvarallisuuden määrittämisessä eikä Garantian oma varallisuus sisällä lisävarallisuuteen luokiteltavia eriä. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavaa. Garantia ei käytä yksinkertaistettua laskentaa standardikaavan riskiosioissa tai alaosioissa, eikä yrityskohtaisia parametrejä standardikaavan parametrien sijaan. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä. 

Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus on sisältänyt Finanssivalvonnan asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 alkaen. Finanssivalvonta arvioi pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa. Edellisen kerran Finanssivalvonta tarkisti pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksensä 17.6.2019, jolloin pääomavaatimuksen korotukseksi asetettiin 19,8 (30.6.2018: 17,8) miljoonaa euroa. Päivitetty korotus on sisällytetty yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimukseen 30.6.2019 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.

Pääomavaatimuksen korostusta koskevassa päätöksessään Finanssivalvonta toteaa perustelunaan, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.
Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. 

Compliance

Taaleri-konsernin Compliance-toiminnosta vastaa group compliance officer. Konsernin compliance-toiminto muodostuu group compliance officerista, compliance & risk managereista ja compliance-työryhmästä, johon kuuluvat group compliance officer ja konserniyhtiöiden compliance-asioista vastaavat työntekijät.

Compliance-toiminnon tehtävänä on mm.:

  • valvoa sääntelyn ja sisäisten ohjeistusten noudattamista
  • neuvoa johtoryhmää ja hallitusta ja muuta henkilökuntaa sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyen
  • avustaa Taaleri Oyj:n hallitusta, johtoryhmää ja muita tarvittavia tahoja sääntelyn noudattamisessa ja siihen liittyvässä compliance-riskien hallinnassa, mm. pitämällä liiketoiminnoista vastuulliset tietoisina säännöksissä tapahtuvista olennaisista muutoksista ja mahdollisista vaikutuksista liiketoiminnoille
  • valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla konserni varmistaa säännösten noudattamisen
  • vastata rahanpesun estämisen hallinnasta ja kouluttamisesta

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on Taaleri-konsernin yhtiöiden operatiivisista toiminnoista riippumaton varmennustoiminto. Sisäinen tarkastus on toimintona konsernin hallituksen perustama ja se toimii hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajan alaisuudessa. Taaleri-konserni on ulkoistanut konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisen ulkopuoliselle palveluntoimittajalle.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee konsernin ylintä ja operatiivista johtoa (hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet) toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 20.3.2019 pidetyssä Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.