Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Riskit ja riskienhallinta
Vakavaraisuuden hallinta
Compliance
Sisäinen tarkastus
Tilintarkastaja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Taalerin yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020.

Yhtiön tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu, ja että selvityksen ja tilinpäätöksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ovat yhdenmukaisia.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin tarkoittama selvitys Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement): 

Riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita.

Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteita on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedossa 39.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

 

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin jatkuvat toiminnot sisältävät kaksi raportoitavaa segmenttiä: Pääomarahastot, joka jakautuu Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin, sekä Strategiset sijoitukset, johon kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot.

Pääomarahastot-segmentti: Pääomarahastot-segmentti jakautuu raportoinnissa Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin. Uusiutuvaan energiaan kuuluu Taaleri Energia, joka kehittää teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimahankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan. Muihin pääomarahastoihin kuuluvat Taalerin kiinteistö-, bioteollisuus- ja muut liiketoiminnot. Pääomarahastojen liiketoiminnoissa raportoidaan sellaiset konsernin sijoitukset, jotka tukevat pääomarahastojen alla raportoitavien liiketoimintojen ydinliiketoimintaa ja kehitystä.

Taalerin pääomarahastotoiminnan suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Toiminnan tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä sekä Aktia-yhteistyön onnistumisesta. Tuloskehitykseen vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen sekä omien hankesijoitusten onnistuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. 

Uusiutuvan energian liiketoiminnan tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian liiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Uusiutuvan energian tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Strategiset sijoitukset -segmentti: Vakuutusosakeyhtiö Garantian tavoitteena on uudistaa vakuuskäytäntöjä ja tarjota digitaalisia kanavia hyödyntäen asiakkailleen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu takausvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan.

Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta vaikuttaa keskeisesti Taalerin riskiasemaan. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit, sijoitusomaisuuden markkinariskit sekä regulaatioriskit. Asuntolainatakauksissa Garantia on riippuvainen yhteistyöstä jakelukumppaneiden kanssa. Garantian vakavaraisuus on vahva, ja sen riskiasema on pysynyt vakaana.

Muut-ryhmä: Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot. Muut-ryhmän merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Muut-ryhmän tuotot muodostuvat Kapitaalin palkkiotuottojen lisäksi sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Ryhmän tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Vakavaraisuus

Finanssivalvonta päätti 29.10.2021, että Taaleri-konserni ei kuulu enää varainhoitoliiketoiminnan myynnin jälkeen rahoitus- ja vakuutusryhmittymien (RaVa) valvonnasta annetun lain soveltamisalan piiriin.

Taaleri Pääomarahastot Oy:llä ja Taaleri Energia Funds Management Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Vakuutusosakeyhtiö Garantia on Finanssivalvonnan valvonnan alaisena toimiva vakuutusyhtiö. Taaleri Oyj:tä säätelee etenkin pörssiyhtiön asettamat vaatimukset ja Garantia vastaa pääasiassa vakuutusyhtiölain asettamien vaatimusten täyttämisessä Taaleri-konsernissa.

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus vahvistui vuoden 2022 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiön oma perusvarallisuus oli syyskuun lopussa 111,0 (117,0) milj. euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus 45,2 (53,4) milj. euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 245,5 (219,2) prosenttia.

Oma varallisuus laski alkuvuonna kauden tappiollisen laajan tuloksen ja sijoitusomaisuuden käyvän arvon laskun seurauksena. Vakavaraisuuspääomavaatimus taas laski markkinariskin pääomavaatimuksen sekä lisäpääomavaatimuksen pienentymisen johdosta. Markkinariskin pääomavaatimuksen pienentyminen oli pääosin seurausta sijoitusomaisuuden arvonlaskusta ja sijoitussalkkuun tehdyistä allokaatiomuutoksista.

Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus on sisältänyt Finanssivalvonnan asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 alkaen. Finanssivalvonta arvioi pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa. Edellisen kerran Finanssivalvonta tarkisti pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksensä 17.6.2022, jolloin se asetti Garantian uudeksi pääomavaatimuksen korotukseksi 11,7 (15,6) milj. euroa. Uutta pääomavaateen korotusta on sovellettu vakavaraisuuslaskennassa 30.6.2022 alkaen. Pääomavaatimuksen korotuksen määrää arvioidessaan Finanssivalvonta huomioi yhtiön oman taloudellisen pääoman mallin mukaisen vakuutusriskin pääomavaateen.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä Solvenssi II -vakavaraisuuslukuja ole tilintarkastettu.

Compliance

Taaleri-konsernin compliancesta vastaavat konsernin risk officer ja toimiluvallisten liiketoimintojen compliance-vastaavat.

Compliancen tehtävänä on mm.:

  • valvoa sääntelyn ja sisäisten ohjeistusten noudattamista
  • neuvoa johtoryhmää ja hallitusta ja muuta henkilökuntaa sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyen
  • avustaa toimiluvallisten yhtiöiden hallituksia, johtoryhmiä ja muita tarvittavia tahoja sääntelyn noudattamisessa ja siihen liittyvässä compliance-riskien hallinnassa, mm. pitämällä liiketoiminnoista vastuulliset tietoisina säännöksissä tapahtuvista olennaisista muutoksista ja mahdollisista vaikutuksista liiketoiminnoille
  • valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla konserni ja toimiluvalliset yhtiöt varmistavat säännösten noudattamisen
  • vastata rahanpesun estämisen hallinnasta ja kouluttamisesta.
     

 

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on Taaleri-konsernin yhtiöiden operatiivisista toiminnoista riippumaton varmennustoiminto. Sisäinen tarkastus on toimintona konsernin hallituksen perustama ja se toimii hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajan alaisuudessa. Taaleri-konserni on ulkoistanut konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisen ulkopuoliselle palveluntoimittajalle.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee konsernin ylintä ja operatiivista johtoa (hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet) toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

 

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 25.3.2021 pidetyssä Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.