Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Riskit ja riskienhallinta
Vakavaraisuuden hallinta
Compliance
Sisäinen tarkastus
Tilintarkastaja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Taalerin yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2015.

Yhtiön tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu, ja että selvityksen ja tilinpäätöksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ovat yhdenmukaisia.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin tarkoittama selvitys Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). 

Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita.

Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedossa 36.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Varainhoito-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa.

Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja vastuuvelan katteena olevan sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana, vaikka rakentamisen näkymät heikentyivät alkuvuoden aikana. Kesäkuun 2019 lopussa Garantian vahinkosuhde oli 21,1 prosenttia ja korvauskulut suhteessa takausvakuutuskantaan pysyivät alhaisella tasolla 0,05 prosentissa. Garantian sijoituksista korkosijoitusten osuus oli 86 prosenttia. Standard & Poor's Global Ratings Europe Limited (S&P) luottoluokitus Garantiasta on A- vakain näkymin.

Energia-segmentin tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että energialiiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kan-sainvälistymisessä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Tasesijoitusten merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai-tappioista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Katsauskauden tammi-kesäkuun 2019 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 20,4 (22,3) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa. 

Vakavaraisuuden hallinta

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava).

Taaleri-konserni julkaisee Rava-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin Rava-ryhmittymän omat varat olivat 112,8 (103,7) milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 58,0 (58,2) miljoonaa euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 54,8 (45,5) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 194,6 (178,1) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia.

Taaleri-konsernissa Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmittymää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 27,2 (29,3) milj. euroa ja Finanssivalvonnan kesäkuussa 2019 asettama pääomavaatimuksen korotus 19,8 (17,8) milj. euroa eli vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaatimus oli yhteensä 47,0 milj. euroa. Pääomavaatimuksen korotus on asetettu koska Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista.

Taalerin oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta.

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1000 euroa 30.6.2019 31.12.2018
Taaleri-konsernin oma pääoma 118 732 122 381
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -6 648 -7 164
Vähemmistöosuus 739 -1 661
Suunniteltu varojenjako - -8 505
Ryhmittymän omat varat yhteensä 112 823 105 051
     
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 10 930 11 156
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 47 045 45 327
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 57 975 56 483
     
Ryhmittymän vakavaraisuus 54 848 48 567
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 194,6 % 186,0 %

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa. Taaleri on 31.12.2018 alkaen siirtynyt soveltamaan standardimenetelmää aikaisemman perusmenetelmän sijaan operatiivisen riskin oman pääoman vaateen laskennassa.

Taaleri-konsernin sisäinen tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 1,3 kertaa omien varojen riskiperusteinen minimipääomatarve, joka lasketaan pilari 1 minimivakavaraisuusvaatimuksen ja pilari 2 riskiperusteisen pääomavaateen perusteella.

Finanssivalvonta on 31.1.2019 myöntänyt Taaleri Oyj:n hakeman vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan. Lupa oikeuttaa olla vähentämättä Taaleri Oyj:n rahoitus- ja vakuutusryhmittymävalvonnan piirissä olevan Vakuutusosakeyhtiö Garantian omaan varallisuuteen luettaviin instrumentteihin tehdyt sijoitukset sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta (CET1). Vähentämisen sijaan vakuutusyhtiösijoitukset tulee riskipainottaa CRR 49 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Lupa on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 saakka.

Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60,4 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,4 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma katsauskauden tuloksella olisi 18,6 milj. euroa 30.6.2019, mikäli konsolidointiryhmän vakavaraisuuslaskennassa ei sovellettaisi luvan mahdollistamaa vaihtoehtoista laskentatapaa olla vähentämättä vakuutusyhtiösijoituksia omista varoista vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. 

Taalerin rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 luvalla on 70,3 (57,1) milj. euroa, josta tammi-kesäkuu 2019 voitto 4,4 (21,3) milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 241,9 (229,6) milj. euroa, josta luottoriskin osuus 153,4 (150,0) milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus standardimenetelmällä laskettuna 88,6 (79,6) milj. euroa. Rahoitussektorin vakavaraisuus oli 29,1 (24,9) prosenttia. 

Rahoitussektorin vakavaraisuus        (CRR 49 -luvalla)                                   30.6.2019  31.12.2018 
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 80 295 86 321
Vähennykset ydinpääomasta    
Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -6 298 -6 228
Vähemmistö 739 -1662
Katsauskauden voitto -4 436 -21 318
Ydinpääoma (CET1) 70 300 57 113
Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä - -
Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta - -
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) - -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 70 300 57 113
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä - -
Vähennykset toissijaisesta pääomasta - -
Toissijainen pääoma (T2) - -
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 70 300 57 113
Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) 241 939 229 622
– josta luottoriskin osuus 153 359 150 023
    - josta vakuutusyhtiösijoitukset 60 350 60 350
– josta operatiivisen riskin osuus 88 581 79 599
– josta muiden riskien osuus - -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 29,1 % 24,9 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 29,1 % 24,9 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 29,1 % 24,9 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus säilyi vahvana. Garantian oma varallisuus oli kesäkuun 2019 lopussa 105,6 (103,3) milj. euroa. Vakavaraisuuspääomavaatimus pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen oli 47,0 (44,2) milj. euroa ja ennen pääomavaatimuksen korotusta 27,2 (26,4) milj. euroa. Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen, oli pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 224,5 (31.12.2018: 233,4) prosenttia ja ennen pääomavaatimuksen korotusta 388,5 (31.12.2018: 390,7) prosenttia. Oman perusvarallisuuden kasvu on pääasiassa seurausta sijoitusomaisuuden käypien arvojen kasvusta. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvu perustui pääosin Finanssivalvonnan asettaman pääomavaatimuksen korotuksen nostoon.

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei sovella siirtymäsäännöksiä oman perusvarallisuuden määrittämisessä eikä Garantian oma varallisuus sisällä lisävarallisuuteen luokiteltavia eriä. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavaa. Garantia ei käytä yksinkertaistettua laskentaa standardikaavan riskiosioissa tai alaosioissa, eikä yrityskohtaisia parametrejä standardikaavan parametrien sijaan. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä.

Finanssivalvonta asetti 17.6.2019 Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 19,8 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 17,8 miljoonaa euroa. Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että 12.6.2018 annetussa päätöksessä kuvatut edellytykset pääomavaatimuksen korottamisessa ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonta totesi tuolloin, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista, koska standardimalli ei huomioi takausvakuutusten riskejä riittävällä tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen. Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta arvioi pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. 

Compliance

Taaleri-konsernin Compliance-toiminnosta vastaa group compliance officer. Konsernin compliance-toiminto muodostuu group compliance officerista, compliance & risk managereista ja compliance-työryhmästä, johon kuuluvat group compliance officer ja konserniyhtiöiden compliance-asioista vastaavat työntekijät.

Compliance-toiminnon tehtävänä on mm.:

  • valvoa sääntelyn ja sisäisten ohjeistusten noudattamista
  • neuvoa johtoryhmää ja hallitusta ja muuta henkilökuntaa sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyen
  • avustaa Taaleri Oyj:n hallitusta, johtoryhmää ja muita tarvittavia tahoja sääntelyn noudattamisessa ja siihen liittyvässä compliance-riskien hallinnassa, mm. pitämällä liiketoiminnoista vastuulliset tietoisina säännöksissä tapahtuvista olennaisista muutoksista ja mahdollisista vaikutuksista liiketoiminnoille
  • valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla konserni varmistaa säännösten noudattamisen
  • vastata rahanpesun estämisen hallinnasta ja kouluttamisesta

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on Taaleri-konsernin yhtiöiden operatiivisista toiminnoista riippumaton varmennustoiminto. Sisäinen tarkastus on toimintona konsernin hallituksen perustama ja se toimii hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajan alaisuudessa. Taaleri-konserni on ulkoistanut konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisen ulkopuoliselle palveluntoimittajalle.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävä-nä on tarkastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee konsernin ylintä ja operatiivista johtoa (hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet) toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 20.3.2019 pidetyssä Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.