Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Riskit ja riskienhallinta
Vakavaraisuuden hallinta
Compliance
Sisäinen tarkastus
Tilintarkastaja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Taalerin yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020.

Yhtiön tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu, ja että selvityksen ja tilinpäätöksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ovat yhdenmukaisia.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin tarkoittama selvitys Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). 

Riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita.

Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteita on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 38.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

 

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin jatkuvat toiminnot sisältävät kaksi raportoitavaa segmenttiä: Pääomarahastot, joka jakautuu Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin, sekä Strategiset sijoitukset, johon kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot.

Pääomarahastot-segmentti: Pääomarahastot-segmentti jakautuu raportoinnissa Uusiutuvaan energiaan ja Muihin pääomarahastoihin. Uusiutuvaan energiaan kuuluu Taaleri Energia, joka kehittää teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimahankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan. Muihin pääomarahastoihin kuuluvat Taalerin kiinteistö-, bioteollisuus- ja infraliiketoiminnot. Pääomarahastojen liiketoiminnoissa raportoidaan sellaiset konsernin sijoitukset, jotka tukevat pääomarahastojen alla raportoitavien liiketoimintojen ydinliiketoimintaa ja kehitystä.

Taalerin pääomarahastotoiminnan suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Toiminnan tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä sekä Aktia-yhteistyön onnistumisesta. Tuloskehitykseen vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen sekä omien hankesijoitusten onnistuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. 

Uusiutuvan energian liiketoiminnan tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian liiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Uusiutuvan energian tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Strategiset sijoitukset -segmentti: Vakuutusosakeyhtiö Garantian tavoitteena on uudistaa vakuuskäytäntöjä ja tarjota digitaalisia kanavia hyödyntäen asiakkailleen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu takausvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan.

Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta vaikuttaa keskeisesti Taalerin riskiasemaan. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva, ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. 

Muut-ryhmä: Ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot. Muut-ryhmän merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Muut-ryhmän tuotot muodostuvat Kapitaalin palkkiotuottojen lisäksi sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Ryhmän tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Vakavaraisuus

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 

Taaleri-konserni muodosti 29.10.2021 asti Finanssivalvonnan päätöksen mukaisesti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (RaVa).

Taaleri-konserni julkaisee RaVa-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti viimeisen kerran vuoden 2021 Q3-osavuosiraportissa. Taalerin RaVa-ryhmittymän ensisijainen pääoma oli 197,0 (97,1) milj. euroa, toissijainen pääoma 14,8 (14,8) milj. euroa ja omat varat olivat 211,9 (111,9) milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 55,9 (61,7) miljoonaa euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 155,9 (50,3) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 378,7 (181,5) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia.

Taaleri-konsernissa Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana RaVa-ryhmittymää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli yhteensä 55,9 (49,9) milj. euroa.

Taalerin oma varallisuus muodostuu rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta sekä Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta 10-vuotisesta 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainasta.

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1 000 euroa 30.9.2021 31.12.2020
Taaleri-konsernin oma pääoma 219 940 133 209
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -1 016 -6 778
Vähemmistöosuus 769 1 134
Osinko vuodelta 2020 - -9 072
Rahoitusalan katsauskauden voitto -3 440 -
Vain vakuutusalaan kuuluvat omat varat -19 229 -21 387
Ensisijainen pääoma 197 024 97 105
Toissijainen pääoma 14 850 14 839
Ryhmittymän omat varat yhteensä 211 874 111 945
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade - 11 783
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 55 949 49 900
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 55 949 61 683
Ryhmittymän vakavaraisuus 155 925  50 261
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 378,7 % 181,5 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus vahvistui alkuvuonna. Yhtiön oma perusvarallisuus oli syyskuun 2021 lopussa 128,0 (114,1) miljoonaa euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus 51,5 (49,7) miljoonaa euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 248,4 (229,4) prosenttia.

Oma varallisuus kasvoi alkuvuonna kertyneen tuloksen ja sijoitusomaisuuden käyvän arvon nousun seurauksena. Vakavaraisuuspääomavaatimus nousi markkinariskin pääomavaatimuksen kasvun seurauksena. Markkinariskin pääomavaatimuksen kasvu johtui pääasiassa sijoitussalkun kohonneista markkina-arvoista.

Garantia muutti raportointikaudella Solvenssi 2 -laskentaperiaatteitaan odotetun voitonjaon määritelmää koskevin osin. Uuden määritelmän ja osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö pitää tulevaa voitonjakoa odotettavana vasta siinä vaiheessa, kun yhtiön osinkopolitiikan edellyttämien vakavaraisuuteen, luottoluokitukseen ja taloudelliseen tulokseen liittyvien osingonjakokriteerien voidaan katsoa varmuudella täyttyvän. Yhtiö ei siten enää kesken tilikautta tee omasta perusvarallisuudesta odotettua voitonjakoa koskevaa vähennystä.

Solvenssi 2 -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä Solvenssi 2 -vakavaraisuuslukuja ole tilintarkastettu.

Compliance

Taaleri-konsernin compliancesta vastaavat konsernin risk officer ja toimiluvallisten liiketoimintojen compliance-vastaavat.

Compliancen tehtävänä on mm.:

  • valvoa sääntelyn ja sisäisten ohjeistusten noudattamista
  • neuvoa johtoryhmää ja hallitusta ja muuta henkilökuntaa sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyen
  • avustaa toimiluvallisten yhtiöiden hallituksia, johtoryhmiä ja muita tarvittavia tahoja sääntelyn noudattamisessa ja siihen liittyvässä compliance-riskien hallinnassa, mm. pitämällä liiketoiminnoista vastuulliset tietoisina säännöksissä tapahtuvista olennaisista muutoksista ja mahdollisista vaikutuksista liiketoiminnoille
  • valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla konserni ja toimiluvalliset yhtiöt varmistavat säännösten noudattamisen
  • vastata rahanpesun estämisen hallinnasta ja kouluttamisesta.
     

​​​​​​​

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on Taaleri-konsernin yhtiöiden operatiivisista toiminnoista riippumaton varmennustoiminto. Sisäinen tarkastus on toimintona konsernin hallituksen perustama ja se toimii hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajan alaisuudessa. Taaleri-konserni on ulkoistanut konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisen ulkopuoliselle palveluntoimittajalle.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee konsernin ylintä ja operatiivista johtoa (hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet) toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

 

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 25.3.2021 pidetyssä Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.