Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Riskit ja riskienhallinta
Vakavaraisuuden hallinta
Compliance
Sisäinen tarkastus
Tilintarkastaja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja Taalerin yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020.

Yhtiön tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu, ja että selvityksen ja tilinpäätöksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä ovat yhdenmukaisia.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa verkkosivustolla www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin tarkoittama selvitys Taalerin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). 

riskienhallinta ja riskiasema

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita.

Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.

Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen pääluokkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 38.

Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuotto-ajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.

Segmenttikohtaiset riskit

Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Varainhoito-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. 

Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. 

Energia-segmentin tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että Energia-liiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kan-sainvälistymisessä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.

Tasesijoitukset-segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Tasesijoitukset-segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista. Tasesijoitukset-segmentin tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Katsauskauden tammi–joulukuun 2020 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 19,8 (21,2) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa. 

Vakavaraisuus

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (RaVa). 

Taaleri-konserni julkaisee RaVa-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin RaVa-ryhmittymän ensisijainen pääoma oli 118,5 (110,3) milj. euroa, toissijainen pääoma 14,8 (14,8) milj. euroa ja omat varat olivat 133,3 (125,1) milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 61,7 (60,3) miljoonaa euroa. RaVa-ryhmittymän ensisijainen pääoma olisi ollut 31.12.2019 114,8 milj. euroa, toissijainen pääoma 14,8 (14,8) milj. euroa ja omat varat 129,6 milj. euroa, kun huomioidaan hallituksen päätös 18.2.2021 olla maksamatta toinen puolisko vuoden 2019 osingosta 4,5 milj. euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 71,6 (64,8) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 216,2 (207,4) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia. Ryhmittymän vakavaraisuus olisi vastaavasti ollut 31.12.2019 69,3 milj. euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 215,0 prosenttia kun huomioidaan hallituksen päätös 18.2.2021 olla maksamatta toinen puolisko vuoden 2019 osingosta 4,5 milj. euroa.

Taaleri-konsernissa Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmittymää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 34,6 (29,5) milj. euroa ja Finanssivalvonnan kesäkuussa 2020 asettama pääomavaatimuksen korotus 15,3 (19,8) milj. euroa eli vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaatimus oli yhteensä 49,9 (49,3) milj. euroa. Pääomavaatimuksen korotus on asetettu, koska Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista.

Taalerin oma varallisuus muodostuu rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta sekä Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta 10-vuotisesta 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainasta. 

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1000 euroa 31.12.2020 31.12.2019
Taaleri-konsernin oma pääoma 133 209 125 729
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet -6 778 -6 533
Vähemmistöosuus 1 134 182
Suunniteltu varojenjako -9 072 -9 072*
Toissijainen pääoma 14 839 14 825
Ryhmittymän omat varat yhteensä 133 332 125 130
Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade 11 783 11 014
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 49 900 49 307
Ryhmittymän omien varojen vaade yhteensä 61 683 60 321
Ryhmittymän vakavaraisuus 71 649 64 809
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 216,2 % 207,4 %
* Hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa.

Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvos-ton asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa. 

Taaleri-konsernin sisäinen tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 1,3 kertaa omien varojen riskiperustei-nen minimipääomatarve, joka lasketaan pilari 1 minimivakavaraisuusvaatimuksen ja pilari 2 riskiperusteisen pää-omavaateen perusteella. 

Finanssivalvonta päätti 4.6.2020 jatkaa Taaleri Oyj:lle myöntämäänsä vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaista määräaikaista lupaa jättää vakuutusyhtiöomistukset vähentämät-tä ydinpääomasta (CET1) 25.6.2021 asti. Finanssivalvonnan 31.1.2019 myöntämän luvan määräaikaisuus liittyi Euroopan unionissa tuolloin vireillä olleeseen sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskehikon uudistamiseen ja sen hetkiseen käsitykseen uuden kehikon soveltamisajankohdasta. Vakavaraisuuskehikon oli määrä alun perin tulla voimaan 31.12.2020, mutta myöhemmin voimaantulon ajankohdaksi on vahvistunut 26.6.2021.

Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60,4 milj. euroa. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiösijoitus 60,4 milj. euroa 100 prosentin riski-painolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma ilman tilikauden tulosta olisi 19,0 milj. euroa ja omat varat 33,8 milj. euroa per 31.12.2020, mikäli konsolidointiryhmän vakavaraisuuslaskennassa ei sovellettaisi luvan mahdollistamaa vaihtoehtoista laskentatapaa olla vähentämättä vakuutusyhtiösijoituksia omista varoista, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. 

Taalerin rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 luvalla on 71,1 (70,9) milj. euroa ja omat varat 86,0 (85,7), josta tammi-joulukuu 2020 voitto 3,5 (4,3) milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 226,9 (242,6) milj. euroa, josta luottoriskin osuus 149,0 (156,4) milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus standardimenetelmällä laskettuna 77,9 (86,2) milj. euroa. Rahoitussektorin ydinpääoman vakavaraisuus oli 31,8 (29,2) prosenttia ja vakavaraisuus oli 38,4 (35,3) prosenttia. 

Rahoitussektorin vakavaraisuus        (CRR 49 -luvalla)                                   31.12.2020 31.12.2019
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 79 929 81 228
Vähennykset ydinpääomasta  
Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet -6 428 -6 184
Vähemmistö 1 134 182
Katsauskauden voitto -3 486 -4 330
Ydinpääoma (CET1) 71 149 70 896
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) - -
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 71 149 70 896
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä 14 839 14 825
Vähennykset toissijaisesta pääomasta - -
Toissijainen pääoma (T2) 14 839 14 825
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 85 988 85 720
Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) 226 872 242 584
– josta luottoriskin osuus 148 951 156 380
    - josta vakuutusyhtiösijoitukset 60 350 60 350
– josta operatiivisen riskin osuus 77 921 86 204
– josta muiden riskien osuus - -
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 31,8 % 29,2 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 31,8 % 29,2 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 38,4 % 35,3 %

Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)

Garantian vakavaraisuus säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Yhtiön oma perusvarallisuus oli tilikauden päättyessä 114,1 (112,7) miljoonaa euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus 49,7 (48,6) miljoonaa euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 229,4 (231,8) prosenttia.

Oma perusvarallisuus kasvoi tilikauden tuloksen myötä. Omaan perusvarallisuuteen sisältyy vähennyksenä odotettavissa oleva osingonjako, jonka määrä kasvoi edellisvuodesta.

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvuun vaikuttivat vakuutusriskin ja markkinariskin pääomavaatimusten kasvu. Vakuutusriskin pääomavaatimuksen kasvu oli merkittävin osin seurausta vakavaraisuuslaskennassa sovellettavien Solvenssi II -vakioparametrien muutoksista, jotka tulivat voimaan 1.1.2020. Mikäli uusia vakioparametreja olisi sovellettu jo 31.12.2019 olisi Garantian solvenssisuhde ollut tilikauden 2019 päättyessä 219,3 prosenttia.

Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei sovella siirtymäsäännöksiä oman perusvarallisuuden määrittämisessä eikä Garantian oma varallisuus sisällä lisävarallisuuteen luokiteltavia eriä. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavaa. Garantia ei käytä yksinkertaistettua laskentaa standardikaavan riskiosioissa tai alaosioissa, eikä yrityskohtaisia parametrejä standardikaavan parametrien sijaan. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä.

Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus on sisältänyt Finanssivalvonnan asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 alkaen. Finanssivalvonta arvioi pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa. Edellisen kerran Finanssivalvonta tarkisti pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksensä 29.5.2020, jolloin korotuksen määräksi asetettiin 15,3 miljoonaa euroa (17.6.2019: 19,8). Päivitetty pääomavaatimuksen koro-tus on sisällytetty yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimukseen 30.6.2020 alkaen. Finanssivalvonta huomioi kuluneena vuonna korotuspäätöstä tehdessään ensimmäistä kertaa Garantian oman taloudellisen pääoman mallin mukaisen vakuutusriskin pääomavaatimuksen. 

Finanssivalvonta toteaa pääomavaatimuksen korotusta koskevassa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista enemmän kuin 15 prosenttia, joten edellytykset yhtiön pääomavaatimuksen korottamiselle ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonnan arvion mukaan yhtiön riskiprofiilissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edellisen, 17.6.2019 tehdyn päätöksen jälkeen. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei tällä hetkellä Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät vakuutusyhtiölain mukaan kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin.

Compliance

Taaleri-konsernin Compliance-toiminnosta vastaa group compliance officer. Konsernin compliance-toiminto muodostuu group compliance officerista, compliance & risk managereista ja compliance-työryhmästä, johon kuuluvat group compliance officer ja konserniyhtiöiden compliance-asioista vastaavat työntekijät.

Compliance-toiminnon tehtävänä on mm.:

  • valvoa sääntelyn ja sisäisten ohjeistusten noudattamista
  • neuvoa johtoryhmää ja hallitusta ja muuta henkilökuntaa sääntelyn ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen liittyen
  • avustaa Taaleri Oyj:n hallitusta, johtoryhmää ja muita tarvittavia tahoja sääntelyn noudattamisessa ja siihen liittyvässä compliance-riskien hallinnassa, mm. pitämällä liiketoiminnoista vastuulliset tietoisina säännöksissä tapahtuvista olennaisista muutoksista ja mahdollisista vaikutuksista liiketoiminnoille
  • valvoa ja säännöllisesti arvioida niiden toimenpiteiden ja menettelytapojen riittävyyttä ja tehokkuutta, joiden avulla konserni varmistaa säännösten noudattamisen
  • vastata rahanpesun estämisen hallinnasta ja kouluttamisesta

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on Taaleri-konsernin yhtiöiden operatiivisista toiminnoista riippumaton varmennustoiminto. Sisäinen tarkastus on toimintona konsernin hallituksen perustama ja se toimii hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajan alaisuudessa. Taaleri-konserni on ulkoistanut konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteuttamisen ulkopuoliselle palveluntoimittajalle.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tehtävänä on tarkastaa sisäisen valvonnan riittävyyttä, toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee konsernin ylintä ja operatiivista johtoa (hallitus, toimitusjohtaja, esimiehet) toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa.

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin 25.3.2021 pidetyssä Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.