19.11.2013

Helsinki, 2013-11-19 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 9.00 Taaleritehtaalla, osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Kokoukseen lähetetään postitse kutsu jokaiselle yhtiön osakasrekisteriin 19.11.2013 merkitylle osakkeenomistajalle. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa Taaleritehdas Oyj:n hallitus esittää yhtiön osakkeenomistajille, että Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajille palautetaan kaksikymmentäneljä (24) senttiä osaketta kohden sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, yhteensä 1.510.321,20 euroa. Hallitus esittää palautuksen maksupäiväksi maanantaita 23.12.2013. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jaosta, yhteensä 1.510.321,20 euroa. 7. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Taaleritehdas Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi 4.12.2013 alkaen sekä osakkeenomistajien nähtävillä 4.12.2013 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Hallituksen ehdotus ja tausta-aineisto on saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla kokouksen jälkeen, viimeistään 12.12.2013. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.11.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.12.2013 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: -- sähköpostitse: info@taaleritehdas.fi, -- puhelimitse: 046 714 7100, maanantai-perjantai kello 9.00–16.00 tai -- kirjeitse: Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Taaleritehdas Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleritehdas Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, 5.12.2013 kello 16.00 mennessä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 28.11.2013. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.12.2013 mennessä. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista. Taaleritehdas Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.838.005 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä yhtiökokouksessa ja 1.455.000 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Helsingissä 19.11.2013 Taaleritehdas Oyj:n Hallitus Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy Puh. 09 6129 670 Lisätietoja: Karri Haaparinne varatoimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj Puh. 040 519 0441 karri.haaparinne@taaleritehdas.fi Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy sekä yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 110 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa ja Istanbulissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,7 miljardia euroa ja asiakkaita 2 400 kesäkuun 2013 lopussa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas myös Twitterissä! Karri Haaparinne, varatoimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 519 0441 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Lastensairaalalle 141 000 euron yhteislahjoitus
Seuraava
Positiivinen tulosvaroitus