07.05.2021

TAALERI OYJ                 PÖRSSITIEDOTE        7.5.2021 KLO 7.55

Taaleri Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aika        28.5.2021 klo 10.00
Paikka      Taaleri Oyj:n päätoimipaikka, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.5.2021 klo 10.00 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.

Taaleri Oyj tiedotti 10.3.2021 pyrkivänsä vapauttamaan osakkeenomistajille pääomia varainhoitoliiketoimintansa myynnin toteuduttua. Yhtiö kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään ylimääräisestä osingosta ja pääomanpalautuksesta.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 (”Väliaikaislaki”) 2 §:n 2 momentin nojalla Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Väliaikaislain mukaisesti siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C: Ohjeita kokoukseen osallistuville.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Marko Vuori. Mikäli Marko Vuorella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen. Mikäli Janne Koikkalaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Taaleri Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella, josta on vähennetty 7.4.2021 maksettu osinko, olivat yhteensä 48 227 120,73 euroa, josta voittovaroja 12 087 455,53 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 36 139 665,20 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 11 340 248,00 euroa. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,60 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava pääomanpalautus laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 17 010 372,00 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 1.6.2021 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Taaleri Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus esittää osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 8.6.2021.

Yhtiön myytyä varainhoitoliiketoimintansa 30.4.2021 sen oma pääoma vahvistui merkittävästi. Ehdotettu osingonjako ja pääomanpalautus eivät hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Taaleri Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.6.2021.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään siten, ettei osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.5.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 21.5.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräiseen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.5.2021 klo 16.00 ja 21.5.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

(a) Yhtiön internet-sivujen kautta (https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous)

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi.

(b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Ylimääräinen yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 11.5.2021 ennakkoäänestyksen alkaessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 21.5.2021 klo 10.00, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.


4
. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2021. Ennakkoon äänestäminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.


5
. Muut ohjeet ja tiedot

Vastaehdotukset
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@taaleri.com viimeistään 10.5.2021. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 11.5.2021.

Kysymykset
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 14.5.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taaleri.com tai postitse osoitteeseen, "Ylimääräinen yhtiökokous", Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 19.5.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Taaleri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.5.2021 yhteensä 28 350 620 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä, 7.5.2021
TAALERI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen, puh. 040 501 2691, janne.koikkalainen@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj: Ilmoitus kiinteäkorkoisen 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesta lunastuksesta
Seuraava
Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Taaleri myi varainhoitoliiketoimintansa ja uudisti strategiansa – vahva tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä