14.02.2019

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          14.2.2019          KLO 8:30

JATKUVAT TUOTOT KASVOIVAT, OSAKEKOHTAINEN TULOS 0,76 EUROA JA OSINKOEHDOTUS 0,30 EUROA OSAKKEELTA

Konsernin tammi-joulukuu 2018

 • Liikevaihto oli 72,5 (81,0) milj. euroa, laskua 10,5 prosenttia tuottopalkkioiden määrän laskun myötä.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 6,3 prosenttia 52,0 (48,9) milj. euroon.
 • Sijoitustoiminta tuotti 12,2 (16,8) milj. euroa. Garantian sijoitustoiminnan tulos oli -0,7 (11,9) milj. euroa. Fellow Finance Oyj:n listautumisen myötä realisoitui tuottoa 13,8 milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 23,9 (27,6) milj. euroa, joka vastaa 33 (34) prosenttia liikevaihdosta parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta.
 • Tulos / osake oli 0,76 (0,76) euroa.
 • Hallinnoitavat varat kasvoivat 2,9 prosenttia 5,7 (5,6) miljardiin euroon.
 • Takauskanta kasvoi 11,8 prosenttia 1,7 (1,5) miljardiin euroon.
 • Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Konsernin heinä-joulukuu 2018

 • Liikevaihto laski 11,8 prosenttia 37,3 (42,3) milj. euroon.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 5,4 prosenttia 25,2 (23,9) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 2,5 (10,1) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminta tuotti 9,2 (8,7) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 11,5 (12,0) milj. euroa.
 • Tulos / osake oli 0,44 (0,32) euroa.
Konsernin keskeiset tunnusluvut 2018 2017 7-12/2018 7-12/2017 Pitkän aikavälin
tavoite
Tuloksen tunnusluvut          
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 52,0 48,9 25,2 23,9  
Liikevaihto, milj. euroa 72,5 81,0 37,3 42,3  
Liikevoitto, milj. euroa 23,9 27,6 11,5 12,0  
Liikevoitto, % 33,0 34,1 30,9 28,4 > 20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 21,6 21,8 12,2 9,3  
Oman pääoman tuotto*, % 18,9 21,8 21,1 18,2 > 15,0
Taseen tunnusluvut          
Omavaraisuus, % 51,4 46,3     > 30,0
Ryhmän vakavaraisuus, % 186,0 251,2      
Osakekohtaiset tunnusluvut          
Tulos/osake, euroa 0,76 0,76 0,44 0,32  
Oma pääoma/osake, euroa 4,26 3,73      
Osakkeen päätöskurssi, euroa 7,10 10,35      
Muut tunnusluvut          
Kulu/tuotto-suhde 67,0 66,2 68,9 71,8  
Kokoaikainen henkilöstömäärä,
keskimäärin
183 175 187 175  
Markkina-arvo, milj. euroa 201,0 293,0      
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 5,7 5,6      
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,5      

*annualisoitu

Tuloslaskelman eriä verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2017 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu.

TOIMITUSJOHTAJA JUHANI ELOMAAN KATSAUS

”Yhtiömme tulos pysyi hyvällä tasolla myös vuoden 2018 aikana. Taalerin vuoden 2018 liikevoittoprosentti 33 prosenttia ja osakekohtainen tulos 0,76 euroa olivat edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski hieman loppuvuoden heikon osake- ja korkomarkkinan johdosta ja oli 72,5 milj. euroa. Varainhoito-liiketoimintasegmentin liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla 16,8 (16,7) milj. eurossa ja liikevoittoprosentti vahvistui ollen 35. Parantunut liikevoitto johtui pääosin alemmista muuttuvista henkilöstökuluista. Garantian vakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 33 prosenttia 13,0 (9,8) milj. euroon maksutulon kasvun, alhaisina pysyneiden korvauskulujen ja kasvaneen takauskannan ansiosta. Taaleri Energian hankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Tammikuussa 2019 Taaleri Energia ja Masdar allekirjoittivat aiesopimuksen yhteisen kehitysyhtiön perustamisesta. Energia-liiketoimintasegmentti etsii jatkuvasti uusia sijoitusmahdollisuuksia kansainvälisillä uusiutuvan energian inframarkkinoilla. Tasesijoitus-segmentin suurin tulosparannus tuli Fellow Financen listauksen myötä.

Vuosi sisälsi useita onnistumisia ja osakkuusyhtiö Fellow Financen listautuminen on hyvä esimerkki niistä. Taaleri on ollut osana yhtiön tarinaa vuodesta 2015. Olemme uskoneet rahoitusmarkkinan muuttuvan voimakkaasti ja koimme Fellow Financen olevan selvästi yksi edelläkävijöistä. Tämä näkemys osoittautui oikeaksi.

Vuosi sisälsi valitettavasti myös vastoinkäymisiä. Taaleri Georahasto Ky teki sijoituspäätöksen Baijerin osavaltiossa sijaitsevaan Höhenrainin geoenergiavoimalaitoshankkeeseen. Hankkeen tuotantokapasiteetti osoittautui kuitenkin koeporauksessa riittämättömäksi ja hankkeesta tuli näin kaupallisesti toteutuskelvoton.

Taaleri on koko historiansa ajan ollut kasvuyhtiö, meidän tulee luoda rohkeasti uutta löytääksemme sijoituskohteita ja kasvaaksemme markkinoita nopeammin. Toimintaamme tukee rahoituksen järjestelyyn liittyvä megatrendi. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa pääomia tarvitsevat yrittäjät, yritykset ja uusien liiketoimintamallien kehittäjät hakevat pääomia suoraan erilaisten finanssitoimijoiden kautta pääomamarkkinoilta. Tämä luo monipuolista kysyntää rahoituksen erityisosaamiselle. Tällaisesta suorasta rahoitustoiminnasta Taalerilla on useita esimerkkejä kuluvalta vuo-delta, mm. Turun Toriparkki, Garantian ryhmäjoukkovelkakirja ja Keilaniemen tornitalon rahoituksen toteuttaminen.

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä ja se vaikuttaa kielteisesti jo nyt ympäri maailmaa. Meidän on tehtävä entistä selkeämmin valintoja vastuullisuuden nimissä. Vastuullisen omistamisen mahdollistajana me uskomme kirjallisten vakuutteluiden sijaan vastuullisiin tekoihin. Luomme kestävää tulevaisuutta olemalla vahvasti mukana energiamarkkinoiden murroksessa rakentamalla uusiutuvaa energiaa. Pystymme toimimaan vaikuttajana etsimällä mahdollisuuksia rahoittaa kestävää tulevaisuutta rakentavia hankkeita ja toimijoita. Toimintamme pitää olla läpinäkyvää, jolloin jokainen voi ulkopuoleltakin nähdä ja arvioida Taalerin luotettavuutta vastuullisena kumppanina.

Toimintaympäristömme muuttuessa kovaa vauhtia myös me muutumme ja pidämme samalla huolta kilpailukyvystämme. Johtaminen on vuoden 2018 aikana ollut yhä enemmän fokuksessa. Henkilöstömme motivointi sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja olla itseohjautuva on edennyt hyvin.

Varainhoidon liiketoimintamallin muuttaminen on käynnissä ja muutoksesta tulee perustavanlaatuinen.  Korkealaatuinen henkilökohtainen palvelu on toimintamme ydin. Monikanavaisuus, prosessiemme standardisointi, kvantitatiivinen analysointi ovat kaikki sellaisia kehitysuria, jotka tulevat kehittämään Taalerin varainhoitoa edelleen. Viime kesänä hankittu Suomen ainoa robovarainhoitaja Evervest sekä sitä kautta taloomme tullut henkilöstö ja asiakas-kokemuksen sujuvoittaminen ovat sisäisen muutoksen ytimessä.

Tapahtumarikas vuosi on takana ja haluan omasta puolestani kiittää kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoja yhteisistä ponnistuksistamme vuonna 2018.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestyminen ja kasvaminen vaativat rohkeutta. Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.
Varainhoito-ja Energia-liiketoimintasegmenttien tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on muun muassa riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tulos-kehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen.  Energia -segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.
Rahoitus-segmentin, eli Garantian harjoittama takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin.
Tasesijoitukset-segmentin tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista/-tappioista. Tasesijoitukset -segmentin tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, tavoite oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia.
Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuusvaatimukset huomioiden.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,30 euroa/osake yhteensä 8 505 186,00 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 60 954 918,41 euroa, josta tilikauden voitto oli 11 591 097,91 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 29.3.2019.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, Taaleri Oyj, 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com

Talousjohtaja Minna Smedsten, Taaleri Oyj, 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Viestintäjohtaja Sophie Jolly, Taaleri Oyj, 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

Taaleri julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 2018 tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Katsaus on luettavissa myös osoitteessa https:www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Liite

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Kutsu: Taaleri julkistaa vuoden 2018 tuloksen 14.2.2019
Seuraava
Taaleri Oyj: Yhtiökokouksen koolle kutsuminen, ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 ja yhtiökokouskutsu