20.08.2015

Helsinki, 2015-08-20 07:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Taaleritehdas puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015: 

Liikevaihto kasvoi 78,4 % ja omavaraisuus parani 43,4 %:iin

Taaleritehdas konserni 1.1.-30.6.2015

 • Konsernin liikevaihto katsausjaksolla oli 30,0 miljoonaa euroa, kasvua 78,4 % (1-6/2014: 16,8 milj.euroa)
 • Konsernin liikevoitto oli 39,1 milj. euroa (1-6/2014: 2,9 milj. euroa), joka sisältää 28,6 milj. euroa negatiivisen liikearvon tuloutusta Garantiasta, kasvua 1237 %
 • Konsernin liikevoitto ilman Garantia-hankintaa 11,8 milj. euroa
 • Varainhoidon tuotot olivat 19,0 milj. euroa, kasvua 15,6 % (1-6/2014: 16,5 milj. euroa)
 • Rahoitus-liiketoiminnan tuotot olivat 7,7 milj. euroa
 • Konsernin hallinnoitavat varat olivat kesäkuun lopussa 3,9 miljardia euroa, kasvua 18,1 % (6/2014: 3,3 mrd. euroa)
 • Omavaraisuusaste 43,4 % (6/2014: 23,1 %)

 

AVAINLUVUT 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 1-12/2014
  IFRS IFRS IFRS FAS
Liikevaihto, milj. euroa 30,0 16,8 53,6 41,5
Liikevoitto, milj. euroa 39,1 2,9 20,8 7,6
Oikaistu* liikevoitto 11,8 2,9  20,8 20,8
Tilikauden voitto, milj. euroa 37,2 2,0 16,5 4,8
Liikevoitto liikevaihdosta, % 130,6 17,4 38,9 18,2
Oikaistu* liikevoitto liikevaihdosta, % 39,5 17,4 38,9 18,2
Tilikauden voitto liikevaihdosta, % 124,0 12,1 30,8 11,7
Oikaistu* oman pääoman tuotto, % 30,8 17,7 54,5 11,7
Henkilöstö, keskimäärin 177 142 153 153
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 3,9 3,3 3,4 3,4
* ilman 28,6 milj. euron negatiivisen liikearvon tuloutusta Garantiasta ja yrityskauppaan kohdistuvia 1,3 milj. euron kertaluonteisia kuluja

 

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä  liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300 kesäkuun 2015 lopussa. Koko ryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisätietoa Taaleritehdas ryhmästä löytyy kotisivuilta www.taaleritehdas.fi.

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa 

Taaleritehdas-ryhmä jatkaa missionsa mukaisesti Suomen pääomamarkkinoiden ja etenkin omistajuuden edistämistä. ”Omistajuus kuuluu kaikille” on Taaleritehtaan ajatusmaailman ytimessä, tavoitteenamme on varainhoidollisesti yhdistää sijoittaminen ja omistaminen yhä laajemmalle asiakaskunnalle. 

Kulunut puolivuotiskausi on ollut Taaleritehtaalla erittäin aktiivista aikaa. Taaleritehdas järjesti onnistuneen osakeannin Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan ostoa varten, joka toteutettiin maaliskuussa. Garantia on nyt 100 %:sti Taaleritehtaan omistuksessa. Garantialle nimitettiin uusi hallitus, uusi toimitusjohtaja ja lisäksi yhtiöön on rekrytoitu uusia avainhenkilöitä toiminnan vahvistamiseksi. Taaleritehdas organisoi toukokuussa rahoitusyhtiötoimintaansa myymällä Lainaamon osakekannan osakevaihdolla ja samalla sijoittamalla uutta pääomaa vertaislainoihin erikoistuneeseen Fellow Finance Oy:öön. Fellow Financen tavoitteena on kansainvälistyä nopealla aikavälillä. Edelliset transaktiot vahvistavat Taaleritehdas ryhmän mahdollisuuksia toimia pääomamarkkinoilla suoran rahoituksen alueella. 

Taaleritehtaan valmistautuessa päälistalle siirtymiseen otimme vuoden alusta käyttöön kansainväliset IFRS-tilinpäätösstandardit. Taaleritehtaan kasvu jatkui voimakkaana liikevaihdon kasvaessa 78 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hallinnoitava varallisuutemme kasvoi 18,1 % ja nousi yli 3,9 miljardiin euroon.  Omavaraisuus parani olennaisesti 43,4 %:iin, ollen vuoden vaihteessa 24,8 %. Omavaraisuuden paranemiseen vaikutti erityisesti Taaleritehtaan hallussa olevien Finsilva Oyj:n osakkeiden myynti, jossa Taaleritehdas myi puolet omistuksessaan olevista Finsilvan osakkeista. Osakkeenomistajien määrä on jatkanut kasvuaan ja Taaleritehtaalla on noin 1.600 osakkeenomistajaa. 

Taaleritehdas on organisoinut liiketoimintansa kahteen liiketoimintasegmenttiin: varainhoitoon ja rahoitukseen. Taaleritehdas ryhmän tavoitteena on olla edelleen kasvuyritys, laajentua varainhoidosta rahoitukseen, asiakasmäärän voimakas kasvattaminen ja vaiheittain kansainvälistyä. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin.
 
 

Taaleritehdas-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2015

Toimintaympäristö

Markkinaliikkeiden näkökulmasta vuoden alkupuolisko oli kaksijakoinen. Huhtikuun alkupuolelle asti markkinakorot laskivat, riskipreemiot kaventuivat, euro heikkeni ja euroalueen osakemarkkinat tuottivat selvästi muita markkina-alueita paremmin. Oltiin liikuttavan yksimielisiä: EKP:n arvopaperihankinnat johtavat korkojen laskuun ja euron heikentymiseen. Tämä tukee talouskasvua ja suhteellisesti edullisten euroalueen osakemarkkinoiden kehitystä. Huhtikuun puolessa välissä sijoittajilla meni hermot. Rahan lainaaminen Saksalle yhdeksäksi vuodeksi negatiivisella korolla ei enää tuntunut järkevältä ratkaisulta. Korot nousivat terävästi, euroalueen osakkeiden ylituotto pysähtyi ja riskipreemiot lähtivät nousuun. 

Huhtikuun jälkeen eri sijoitusluokkien kehitys on säilynyt hyvin epäyhtenäisenä eikä selvää suuntaa ole ollut. Kreikan mahdollinen ero euroalueesta säilyi teemana kesä-heinäkuun vaihteessa. Tämä heilutti ennen kaikkea euroalueen osakekursseja. Muiden sijoitusluokkien kehitys oli rauhallista. Kiinan osakemarkkinoiden terävä lasku ja valtion sekaantuminen kaupankäyntiin lisäsi osaltaan epävarmuutta. Kiinan ongelmat ja odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoista ovat lisänneet kurssiheiluntaa ja jarruttaneet riskisijoitusten kehitystä kesäkuukausien aikana. 

Suomen talouskehitys pysyi edelleen heikkona.  Teollisuustuotanto ja vienti jäivät viime vuodesta ja työttömyys kasvoi. Yritysten ja kotitalouksien luottamus talouden kehitykseen on yhä vaisua, joskin rakentamisen näkymät parantuivat ja konkurssien määrä väheni. Kotitalouksien asuntoluottojen kysyntä kuitenkin piristyi. Myös yritysten investointisuunnitelmat ovat hieman elpyneet.
 

Merkittävämmät tapahtumat katsauskaudella

Taaleritehtaan alkuvuosi on ollut tapahtumarikas. Taaleritehdas Oyj sitoutui vuoden 2014 lopussa ostamaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian koko osakekannan ja kauppa toteutui vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Järjestelyn myötä Garantiasta tuli Taaleritehdas Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Garantia-hankinta rahoitettiin osittain maaliskuussa järjestetyllä yleisölle suunnatulla osakeannilla, jolla kerättiin 23,2 miljoonaa euroa pääomia. 

Garantia-kaupan toteuduttua päätettiin siirtyä noudattamaan kansainvälisiä tilinpäätösperiaatteita vuoden 2015 alusta alkaen. Vuoden toisella neljänneksellä päätettiin myydä puolet konsernin omistamasta osuudesta Finsilva Oyj:ssä sekä omistus Lainaamo Oy:ssä.  Konsernin omavaraisuus vahvistui katsauskauden lopussa 43,4 %:iin. Yhtiö päätti sijoittaa Lainaamon myynnin yhteydessä vertaislainapalvelu Fellow Financeen, jonka tavoitteena on kasvaa kansainväliseksi vertaislainatoimijaksi.
 

Taaleritehtaan liikevaihto ja tuloskehitys

Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto, eli sijoituspalveluiden tuotot, nousivat 78,4 prosenttia 30,0 miljoonaan euroon (16,8 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna). Taaleritehdas Oyj hankki 31.3.2015 kokonaan omistukseensa Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan, jonka liikevaihto ajalta 1.4.2015 – 30.6.2015 yhteensä 7,7 miljoonaa euroa on osa Taaleritehdas-konsernin liikevaihtoa. Konsernin liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti irtautumiset pääomarahastohankkeista 2,4 miljoonaa euroa sekä osinkotuotot 2,7 miljoonaa euroa. Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnasta tuloutui negatiivista liikearvoa 28,6 miljoonaa euroa konsernin tulokseen ja kuluja 1,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto ilman Garantia-hankintaan liittyviä kertaeriä oli 11,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), katsauskauden tulos 37,2 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa) ja tilikauden laaja tulos 32,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) jossa Garantian sijoitussalkun käyvän arvon muutokset huomioitu. 

Taaleritehdas uskoo suoraan rahoituksen kasvuun ja digitalisoitumiseen. Taaleritehdas on Garantia hankinnan jälkeen järjestänyt toimintojaan uudelleen ja Taaleritehdas on organisoitu kahteen liiketoimintasegmenttiin:  varainhoito ja rahoitus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä ”Muu liiketoiminta”, joka sisältää emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:n konsernihallinnon sekä ryhmän omat sijoitukset. Taaleritehdas myi toukokuussa 2015 omistamansa osakkeet Lainaamo Oy:ssä, jonka myötä Lainaamo esitetään erikseen tuloslaskelmassa lopetetuissa liiketoimissa.
 

Konserni 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
    IFRS IFRS IFRS
         
Liikevaihto 30,0 16,8 53,6
Liikevoitto (-tappio) 39,1 2,9 20,8
Oikaistu liikevoitto (-tappio) 11,8 2,9 20,8
- osuus liikevaihdosta % 39,5 % 17,4 % 38,9 %
Tilikauden voitto 37,2 2,0 16,5
- osuus liikevaihdosta % 124,0 % 12,1 % 30,8 %
- oikaistu osuus liikevaihdosta % 33,0 % 12,1 % 30,8 %
         
Laimentamaton tulos/osake, EUR 1,35 0,08 0,61
Oikaistu laimentamaton tulos/osake, EUR 0,35 0,08 0,61
Oman pääoman tuotto -% (ROE) 116,1 17,7 54,5
Oikaistu oman pääoman tuotto -% (ROE) 30,8 17,7 54,5
Oikaistu oman pääoman tuotto -% käyvin arvoin (ROE) 17,4 17,8 54,5
Koko pääoman tuotto % (ROA) 48,1 3,2 18,2
Oikaistu koko pääoman tuotto % (ROA) 12,8 3,20 18,2
Kulu/tuotto -suhde 64,8 % 82,6 % 61 %
P/E, EUR 5,8 62,1 10,4
Keskim. henkilöstö katsauskauden aikana 177 143 153

 

Varainhoito

Varainhoito-segmentti muodostuu sijoituspalveluyhtiö Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä sekä Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy –konsernista. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:llä on Finanssivalvonnan toimilupa toimia vaihtoehtorahaston hoitajana. 

Taaleritehdas tarjoaa kattavia varainhoitopalveluja varakkaille yksityishenkilöille ja yhteisöasiakkaille. Monipuoliseen varainhoitopalveluun sisältyy mm. allokaatiosijoittaminen, informaatioetuun perustuva sijoittaminen, yksilöllinen varainhoito, ETF varainhoito, pääomasijoitusrahastot, strukturoidut tuotteet ja välityspalvelut. Taaleritehtaan tavoitteena on yhdistää pääomia, ideoita ja suomalaista yrittäjyyttä. Taaleritehtaan pääomarahastot mahdollistavat sijoittamisen kohteisiin ja liiketoimintoihin, joihin yksityisen sijoittajan olisi muuten vaikea päästä mukaan. 

Taaleritehdas on toteuttanut seuraavat pääomasijoitukset: Taaleritehtaan asuntorahastot I-VI,  Taaleritehtaan Tuulitehdas I-II, Taaleritehtaan Linnainmaankulma- kiinteistörahasto, Taaleritehtaan Oaktree syöttörahasto, Taaleritehtaan Biotehdas, Taaleritehtaan Metsä I-III ja Taaleritehtaan Afrikka sekä uutena hankkeena katsauskauden aikana Taaleritehtaan Tontti-rahasto. Vuonna 2014 irtauduttiin Taaleritehtaan Asuntorahastot I, III ja V:sta. 

Varainhoito-liiketoiminnan tuotot kasvoivat 15,6 % katsauskaudella 19,0 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 16,5 miljoonaa euroa. Varainhoidon palkkiot kasvoivat 15,7 miljoonaan euroon (14,2 miljoonaa euroa), kasvua 10,2 %. Tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 55,4 % 1,0 miljoonaan euroon (2,2 miljoonaa euroa). Muut tuotot kasvoivat 2,4 miljoonaan euroon (0,0 miljoonaa euroa). Varainhoidon liikevoitto vahvistui 42,7 % 6,4 miljoonaan euroon (4,5 miljoonaa euroa). 

Varainhoito panosti edelleen liiketoimintojen kasvuun. Henkilöstöä oli katsauskauden aikana keskimäärin 128 (113). Perusliiketoiminta jatkoi vakaata kasvua. Tuottosidonnaiset palkkiot laskivat puolestaan selvästi. Muut tuotot kasvoivat voimakkaasti katsauskaudella. Muut tuotot koostuivat Pääomarahastojen kehittämien hankkeiden irtautumisista. Turkin arvopaperimarkkinalainsäädännön muututtua vuonna 2014, pääomitettiin Turkin yhtiötä alkuvuonna 2015 aikana 0,8 miljoonalla eurolla. 

Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat 3,8 miljardiin euroon verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan (3,3 miljardia euroa), kasvua 15,4 %. Omien sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat 26 miljoonaa euroa katsauskaudella (82) ja hallinnoitava varallisuus 889 miljoonaa euroa (750), kasvua 18,5 %. Omien pääomarahastojen hallinnoitava varallisuus kasvoi 32,9 % 481 miljoonaan euroon (362 miljoonaa euroa). Täyden valtakirjan varainhoidossa oleva varallisuus kasvoi 36,7 % 1.269 miljoonaan euroon (928 miljoonaa euroa), kun muu hoidossa oleva varallisuus laski 8,5 % 1.168 miljoonaan euroon (1.277 miljoonaa euroa). 
 

Varainhoito, milj. euroa 1-6/2015 1-6/2014 Muutos, % 1-12/2014
Varainhoidon palkkiot 15,7 14,2 10,2 % 30,0
Tuottosidonnaiset palkkiot 1,0 2,2 -55,4 % 5,9
Muut tuotot 2,4 0,0 5017,9 % 2,9
Yhteensä 19,0 16,5 15,6 % 38,8
Liikevoitto 6,4 4,5 42,7 % 9,7
Henkilöstö keskim. 128 113 13,3 % 120

 

  30.6.2015 30.6.2014 Muutos, % 31.12.2014
Hallinnoitavat varat, milj. euroa 3 808 3 317 14,8 % 3 440
- Sijoitusrahastot 889 750 18,5 % 774
- Pääomarahastot 482 362 33,0 % 401
- Täyden valtakirjan varainhoito 1 269 928 36,7 % 1 132
- Muu 1 168 1 277 -8,5 % 1 133

 

Rahoitus-liiketoiminta

Rahoitus-segmenttiin kuuluvat Vakuutusosakeyhtiö Garantia 31.3.2015 alkaen ja Taaleritehtaan osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy 26.5.2015 alkaen. 

Garantia on takausvakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka edistää rahoituksen saatavuutta ja pääomien tehokkaampaa käyttöä tarjoamalla takauspalveluita Suomessa toimiville yrityksille ja kotitalouksille. Garantian päätuotteita ovat lainatakaukset, asuntolainojen täytetakaukset ja kaupalliset takaukset. 

Vakuutusosakeyhtiö Garantialle valittiin uusi hallitus ja toimitusjohtaja 31.3.2015. Hallituksen jäseniksi valittiin KTM Hannu Tonteri, Juhani Elomaa, Timo Hukka, Jukka Ohls, Antti Suhonen ja Tomi Yli-Kyyny. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tonteri. Uusi hallitus valitsi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon, joka on toiminut aikaisemmin Pohjola Pankki Oyj:n CFO:na ja johtoryhmän jäsenenä.

Fellow Finance puolestaan tarjoaa vertaislainapalvelua ja sen tuotot muodostuvat palkkiotuotoista välitetyistä lainoista lainanhakijan ja sijoittajan välillä. 

Rahoitus-segmentin merkittävimmät tuottoerät ovat takausvakuutuksen vakuutusmaksutuotot ja sijoitustoiminnan tuotot. Takausliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat vastaavasti luottoriski sekä sijoitustoiminnan markkinariski.  Ensimmäisen vuosipuoliskon IFRS:n mukainen liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 34,3 miljoonaa euroa, johon Vakuutusosakeyhtiö Garantian tuotot on yhdistetty 1.4.2015 alkaen. Garantian sijoitustoiminta tuotti konsernille nollatuloksen käyvin arvoin arvostettuna. Katsauskauden tulokseen kohdistui 27,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Vakuutusosakeyhtiö Garantian yrityskaupan johdosta. Tarkempi erittely Taaleritehdas ryhmän Rahoitussegmentistä on esitetty puolivuotiskatsauksen segmenttikohtaisissa tiedoissa sivuilla 23-25.
 

Rahoitus, milj. euroa 1-6/2015
Liikevaihto ulkoinen, milj. euroa 7,7
Liikevoitto, milj. euroa 34,3
Sijoitusomaisuuden käypä arvo, milj. euroa 114,6
Henkilöstö, keskim. (4-6/2015) 25

 

GARANTIA

Garantian tulos yhdistellään IFRS:n mukaisena 1.4.2015 alkaen Taaleritehdas ryhmän tuloslaskelmaan. Tässä kappaleessa esitetyt tiedot on esitetty havainnollistamaan Garantian liiketoiminnan omaa tulosseurantaa koko puolivuotiskatsaukselta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Garantian tulos suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan parani sijoitustoiminnan hyvän tuloksen myötä ja tulos ennen veroja tammi – kesäkuu 2015 oli 6,6 miljoonaa euroa (2,8). Vakuutusmaksutuotot laskivat vertailukaudesta 12 %. Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 6,4 % (1,3 %) ja yhdistetty kulusuhde 56,6 % (44,2).

Sijoitustuotot käyvin arvoin toiselta vuosineljännekseltä olivat hyvät osakemarkkinoiden poikkeuksellisen hyvän tuoton johdosta. Sijoitusten tuotot käyvin arvoin kasvoivat 3,7 % (4,2). Tulokseen kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 6,9 miljoonaa euroa (2,9). Sijoitusomaisuus yhteensä oli kesäkuun lopussa 115 miljoonaa euroa (113). Sijoituskannasta korkosijoitusten osuus oli 84 % (76) ja osakesijoitusten 16 % (24). Osakesijoitusten painoa laskettiin katsauskaudella. Korkosijoituksista pääosa on sijoitettuna investointitason senior-lainoihin. Korkosijoitusten modifioitu duraatio oli 2,6 (2,7). 

Standard & Poor’s vahvisti 19.6. Garantian luokituksen pysyvän ennallaan A-. Yhtiön vastuunkantokyky on vahva.
 

Tulos ja avainluvut, FAS        
milj. euroa 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014
Vakuutusmaksutuotot 4,8 5,5 -12 % 11,1
Korvauskulut -0,3 -0,1 335 % -0,4
Liikekulut -2,4 -2,3 3 % -4,6
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 2,1 3,1 -31 % 6,0
Tasoitusmäärän muutos -2,4 -3,2 -24 % -6,1
Vakuutustekninen kate  -0,3 -0,1 201 % -0,1
Sijoitustuotot- ja kulut 6,9 2,9 138 % 5,3
Tulos ennen veroja 6,6 2,8 135 % 5,3
Välittömät verot -1,3 -0,6 137 % -1,0
Katsauskauden voitto/tappio 5,2 2,2 135 % 4,2
         
Yhdistetty kulusuhde, % 56,6 44,2   45,7
Vahinkosuhde, % 6,4 1,3   3,7
Liikekulusuhde, % 50,2 42,9   42,0
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 3,7 4,2   7,1
Vastuunkantokyky, % 1 011 951   909
Henkilömäärä 25 25   25

 

FELLOW FINANCE

Vertaislainapalvelua tarjoavasta Fellow Finance Oy:stä tuli Taaleritehtaan osakkuusyhtiö 26.5.2015. Taaleritehdas omistaa järjestelyn jälkeen Fellow Finance Oy:stä 38,4 %. Samassa yhteydessä Fellow Finance osti Taaleritehtaalta ja Lainaamo Oy:n muilta osakkeenomistajilta Lainaamo Oy:n koko osakekannan. 

Fellow Finance –konserniyhtiöiden välittämä ja myöntämä lainakanta kasvoi 37,5 miljoonaan euroon. Lainavolyymi kasvoi vuodenvaihteesta 36 % ja Fellow Finance oli kesäkuussa Suomen suurin vertaislainapalvelu. Konserni on palvellut yli 88.000 asiakasta, joista noin 18 % on saanut lainan palvelun kautta. Vertaislainasijoittajien määrä kolminkertaistui kevään 2015 aikana. 

Fellow Financen liiketoiminta oli voitollinen ja konsernin välittämien lainojen odotetaan jatkavan voimakasta kasvua loppuvuonna. Fellow Finance tulee edelleen kehittämään vertaislainapalveluaan ja samalla yhtiö valmistelee toiminnan käynnistämistä myös muissa maissa. 

Muu liiketoiminta

Muu liiketoiminta sisältää segmenttejä tukevat Taaleritehdas Oyj:n konsernihallintotoiminnot sekä konsernin oman taseen sjioitukset, jotka toteutetaan Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:n kautta. 

Sijoitustehdas

Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Sijoitustehdas sijoittaa omasta taseestaan listaamattomiin yrityksiin. Sijoitustehdas pyrkii tekemään pidempiaikaisia sijoituksia, joissa luodaan arvoa omistajuuden kautta Taaleritehtaalle tai asiakkaiden kanssa tehtäville sijoituksille. 

Sijoitustehtaan suurin sijoitus, minkä se on toteuttanut Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n kautta, oli kauden alussa 39,5 % omistus Finsilva Oyj:ssä. Finsilvan metsät sijaitsevat Keski-Suomessa, Äänekosken ympäristössä ja vastaavat 53 000 hehtaaria metsää. Finsilva Oyj:n liiketoimintaa on puuntuottaminen ja puunmyynti. Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky myi yhdessä Finsilva Oyj:n suurimman omistajan Metsäliitto Osuuskunnan kanssa noin 30,13 % osakekannasta Dasos Capital Oy:lle katsauskauden aikana. Taaleritehtaan Metsärahasto II Ky:n omistus laski 39,5 %:sta noin 19,8 %:iin. Kaupalla ei ollut vaikutusta Taaleritehdas-konsernin tulokseen katsauskaudella 2015, koska konserni oli arvostanut Finsilva-sijoituksensa käypään arvoon vuoden 2014 tilinpäätöksessä, joka vastasi toteutunutta myyntihintaa. Kaupalla oli merkittävä vaikutus konsernin omavaraisuuteen, joka nousi vuoden alun 24,8 prosentista 43,4 prosenttiin kesäkuun lopussa. 

Sijoitustehtaan tuotot vaihtelevat sen tekemien sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten mahdollisesta irtautumisesta. Sijoitustehtaan tuotot ja tulos saattaa täten vaihdella merkittävästi kausien välillä.
 

       
Muu liiketoiminta, milj. euroa 1-6/2015 1-6/2014 Muutos, % 1-12/2014
Liikevaihto 2,7 0,3 693,4 % 15,4
Liikevoitto 2,7 2,3 18,5 % 14,1
Sijoitusten käypä arvo, milj. euroa 48,4 65,8 -26,5 % 79,2
Henkilöstö 29 22 32,7 % 26

 

Lopetettu liiketoiminta

Taaleritehdas Oyj:n omistamat osakkeet tytäryhtiö Lainaamo Oy:ssä myytiin toukokuussa 2015. Rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:n tuotetarjonta käsittää kulutusluotot kotitalouksille, yrityslainat pk-yrityksille, sijoituslainat sekä Takaamon vuokratakaukset. Lainakanta kasvoi vuoden alun 15,6 miljoonasta eurosta noin 20 miljoonaan euroon. Asiakkaiden kokonaistilanteen arviointi, riskienhallinta ja automatisoitu prosessi ovat koko toiminnan ytimessä. Lainaamon liikevaihto kasvoi katsauskaudella 57,6 % 1,6 miljoonaan euroon (1,0 miljoonaa euroa). 
 

Lopetetut - Lainaamo Oy 1-6/2015 1-6/2014 Muutos, % 1-12/2014
Liikevaihto ulkoinen, milj. euroa 1,6 1,0 57,6 % 2,8
Liikevoitto, milj. euroa -0,3 -0,3 6,6 % -0,2
Lainakanta, milj. euroa 0 9,6 -100,0 % 15,4
Henkilöstö, keskim. 7 7 0,0 % 7

 

Yhtiökokousten päätökset

Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 12. helmikuuta 2015, jossa päätettiin osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla osakeannilla sekä osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan hankinnan rahoittamiseksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) B-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annetaan 12 290 112 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 6 588 903 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 16 386 816 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 8 785 204 kappaletta. 

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 3 200 000 kappaletta. Hallitus oikeutettiin päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Hallitukselle annettu valtuutus sisälsi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja kumoaa samalla 7.3.2013 päätetyn antivaltuutuksen. 

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 20. maaliskuuta 2015, jossa päätettiin hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2014. Yhtiökokouksessa päätettiin, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa/osake, yhteensä 2.263.555,80 euroa. Hallituksen jäsenet Peter Fagernäs, Esa Kiiskinen, Juha Laaksonen, Pertti Laine ja Vesa Puttonen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Peter Fagernäs valittiin uudestaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen varapuheenjohtajaksi. KHT-tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy valittiin uudestaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: 

 • Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.
 • Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.400.000 kappaletta A-osaketta ja 600.000 B-osaketta.
 • Osakkeista maksettavan vastikkeen vähimmäismäärä on 1 euro ja enimmäismäärä 30 euroa osakkeelta.
 • Hallitus on oikeutettu hankkimaan osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.
 • Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen kaikista muista ehdoista.
 • Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien ja kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2014 päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.
   

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä oli katsauskauden alussa 4.096.704 A-osaketta ja 2.196.301 B-osaketta. Yhtiön hallitus päätti 16. helmikuuta 2015 maksuttomasta osakeannista, jossa yhdellä osakkeella sai vastikkeetta kolme uutta osaketta.  21.400 osaketta mitätöitiin 20.2.2015. Yleisölle suunnatussa annissa merkittiin 3.200.000 uutta B-osaketta, jotka saivat yhtäläiset oikeudet B-osakkeiden kanssa 24.3.2015. Hallitus päätti 23.4.2015 A-osakkeiden muuntamisesta B-osakkeiksi. Hallitus päätti 20.3.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella yhteensä 45.000 kpl omien osakkeiden hankinnasta 21.4.2015. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 14.068.016 A-osaketta ja 14.282.604 B-osaketta. Yhtiön osakepääoma on 125.000,00 euroa. 

Taaleritehtaan osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Taaleritehtaan omistaja-määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja yhtiöllä oli kauden lopussa 1.606 osakkeenomistajaa (593). Yhtiöllä oli 30.6.2015 hallussaan 45.000 A-osaketta  (5.250). Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2015 olivat:
 

10 suurinta omistajaa 30.6.2015 % -osuus osakemäärästä % -osuus äänimäärästä
OY HERMITAGE AB 8,83 15,89
VEIKKO LAINE OY 8,57 15,86
ELOMAA JUHANI 6,36 12,22
BERLING CAPITAL OY 6,64 10,53
HAAPARINNE KARRI 5,30 11,02
CAPERCAILLIE CAPITAL OY 2,46 2,80
LAMPINEN PETRI 1,89 2,02
KINNUNEN ARTO 1,09 1,90
KOSKELAINEN JAANA 0,77 1,36
MATHUR RANJIT 1,42 1,32

 

Henkilöstö

Konsernin kokoaikainen henkilöstömäärä oli katsauskauden aikana keskimäärin 167 (128). Kokoaikainen henkilöstömäärä Varainhoito -segmentissä oli 124 henkilöä (104) ja Rahoitus -segmentissä 13 (-). Muu liiketoiminta-segmentin henkilöstömäärä oli keskimäärin 24 (20). Henkilöstöstä 96 % työskenteli Suomessa ja 4 % ulkomailla. 

Taaleritehdas-konsernin henkilöstökustannukset katsauskauden aikana olivat 10,0 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2014). Henkilöstökustannuksia edellisvuoteen verrattuna nostavat Garantian henkilöstökulut kaudelta 1.4. – 30.6.2015 1,0 miljoonaa euroa sekä synteettisista optioista kirjatut palkkiot 0,5 miljoonaa euroa. 

Tase, vakavaraisuus ja omat varat

Taaleritehdas-konsernista muodostui Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnan myötä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymä. Konsernin vakavaraisuus tullaan raportoimaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan Finanssivalvonnan päätöksen jälkeen. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Konsernin riskien- ja tasehallintaa varten on perustettu erillinen riskien- ja tasehallintatyöryhmä, joka raportoi säännönmukaisesti konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. 

Taaleritehdas-konserni, joka on sijoituspalvelutoimintaa harjoittava konserni laskee ydinvakavaraisuutensa (CET1) ja vakavaraisuuslukunsa EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR, EU 575/2013) mukaisesti. Taaleritehdas-konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun 2015 lopussa 22,2 % (30,3 %), kun sääntelyn minimivaade on 8 %.   Taaleritehdas-konsernin tavoite ydinvakavaraisuudelle on vähintään 12 %. Katsauskauden tulos on huomioitu ydinpääomassa Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Vähemmistöosuutta ei ole huomioitu ydinpääomassa 1.1.2014 alkaen ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian koko hankintahinta on vähennetty finanssisijoituksena omista varoista. Konsernin ydinpääoma ennen vähennyksiä oli 94,5 miljoonaa euroa (21,3) ja vähennysten jälkeen 30,6 miljoonaa euroa (18,4). Riskipainotetut sitoumukset nousivat IFRS:ään siirtymisen myötä, jolloin Taaleritehdas-konserniin yhdistetään sen omistus Finsilva Oyj:ssä. Riskipainotettujen sitoumusten määrä laski vuoden toisella neljänneksellä Lainaamo Oy:n myynnin myötä sekä Finsilva omistuksen vähennyksellä. 

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussäännökset tiukentuivat Basel III-säännösmuutosten kautta. Uusi EU:n vakavaraisuusdirektiivi ja -asetus (CRD4/CRR) astuivat voimaan 1.1.2014, jotka implementoivat Basel III -standardit EU:ssa vaiheittain vuosina 2014–2019. Taaleritehdas soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade).

    CRR CRR
OMAT VARAT, 1.000 euroa 30.6.2015 31.12.2014
       
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 94 492 27 262
Vähennykset ydinpääomasta    
  Aineettomat hyödykkeet 1 777 2 196
  Vähemmistöosuus 945 1 536
  Osinkoehdotus - 2 264
  Finanssisijoitukset 61 142  
  Muut vähennykset   51
Vähennykset ydinpääomasta yhteensä 63 864 6 047
Ydinpääoma (CET1) 30 628 21 215
       
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 AT1) 30 628 21 215
       
Omat varat yhteensä (TC = T1 T2) 30 628 21 215
       
Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski) 138 253 84 175
   josta luottoriskin osuus 90 986 49 863
   josta operatiivisen riskin osuus 47 267 34 313
       
Ydinpääoma (CET1) suhteessa    
riskipainotettuihin eriin (%) 22,2 % 25,2 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa    
riskipainotettuihin eriin (%) 22,2 % 25,2 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa    
riskipainotettuihin eriin (%) 22,2 % 25,2 %

    

Konsernin taseen loppusumma oli 207,8 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa (101,2) ja 152,9 miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa. Konsernin oma pääoma oli 90,2 miljoonaa euroa 30.6.2015 (23,4), ollen 37,9 miljoonaa euroa per 31.12.2014. Taaleritehdas Oyj:llä on 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelma, josta on laskettu liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa vuonna 2014. Joukkovelkakirjalainat ovat noteerattuja Helsingin Pörssin First North Bond Market Finland-markkinapaikalla ja Taaleritehtaalla on yli 300 velkasijoittajaa.

Taaleritehdas-konsernin omavaraisuusaste oli 43,4 % katsauskauden lopussa (23,1 %) ja modifioitu omavaraisuusaste 43,4 % (25,6 %).
 

Konserni 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
    IFRS IFRS IFRS
         
Omavaraisuusaste -% 43,4 % 23,1 % 24,8 %
Oma pääoma/osake 3,18 0,93 1,50
B-osakkeen päätöskurssi, EUR 7,90 4,94 6,36
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 224 124 160

 

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Konsernin merkittävin yksittäinen riski on liiketoiminnan tuottojen ja myönnettyjen takausten riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista. Takausvakuutuksessa korvauskulut voivat vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen riippuen muun muassa talouden suhdanteista. Taloudellisen laman aikana ja sitä seuraavan noususuhdanteen alussa vahingot ovat usein moninkertaiset parempiin suhdannevaiheisiin ajoittuviin jaksoihin verrattuna. Useimmiten osa maksetuista korvauksista saadaan perittyä takaisin, mutta aikaviive korvausten maksamisen ja takaisinperinnän välillä on usein pitkä, jopa useita vuosia. Käytännössä koko yhtiön vakuutuskanta koostuu suomalaisista riskeistä. Lainatakauskannan luottoriski yksittäiselle toimialalle pyritään pitämään kohtuullisena välttämällä liian suuria toimialakeskittymiä.

Varainhoito -segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat tasaista kassavirtaa. Varainhoidolle saattaa tuloutua muita tuottoja riippuen pääomarahastoissa tapahtuvista hankkeiden irtaantumisista. 

Taaleritehtaan omaan sijoitustoimintaan liittyvät riskit ovat markkinariski ja maksuvalmiusriski, joista markkinariskillä on suurin vaikutus sijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot saattavat vaihdella merkittävästi vuoden sisällä ja vuosien välillä.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Osana Taaleritehtaan kansainvälistymistä on Taaleritehdas siirtänyt kolme sijoitusrahastoa hallinnoitavaksi Luxemburgiin 17.8.2015 alkaen. Suoran rahoituksen saralla ollaan valmistelemassa toiminnan aloittamista myös muissa maissa.
 

Tulevaisuuden näkymät

Loppuvuodesta tulee sijoittajalle hyvin mielenkiintoinen. Kiinan talouskehitys, euroalueen elpyminen ja Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostot säilyvät kestoteemoina. Raaka-aineiden hintojen terävä lasku ja Kehittyvien osakemarkkinoiden alituotto länsimarkkinoihin nähden alkaa lähestyä kulminaatiopistettä. Tämä voi avata hyviä sijoitusmahdollisuuksia pidemmän aikavälin sijoittajalla jo kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suhtaudumme edelleen positiivisesti osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen, mutta tuottoerot tulevat varmasti säilymään korkeana. Sijoittajan kannalta ei ole olennaisinta onko sijoitussalkussa 5 prosenttia enemmän vai vähemmän osakesijoituksia vaan se, että suuria riskikeskittymiä omaisuusluokkien sisällä on mahdollisimman vähän.

Taloudellinen ympäristö jatkuu haastavana. Varainhoito vastaa kasvavasta ja stabiilista liiketoiminnasta ja erityisesti Pääomarahastojen kautta pyritään löytämään uusia kasvuaihioita perinteisen Varainhoidon rinnalle. 

Taaleritehtaan tavoite omavaraisuusasteelle on yli 30 % ja liikevoittoprosenttitavoite on yli 15 %. Vuosittain pyritään jakamaan kilpailukykyinen osinko yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden.  Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2015.    

Helsingissä 20. päivänä elokuuta 2015

Hallitus
 

Puolivuotiskatsaus on tilintarkastamaton. 

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkaistaan 25.2.2016.

Lue puolivuotiskatsauksemme kokonaisuudesssaan sisältäen IFRS-tilinpäätöksen kaudelta 1.1-30.6.2015 liitteenä olevasta pdf:stä.

Lisätietoja:

Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
Puh. 040 7789020
juhani.elomaa@taaleritehdas.fi

 

Taaleritehdas Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670

 

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä  liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehtaalla on hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja asiakkaita 3300 kesäkuun 2015 lopussa. Koko ryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisätietoa Taaleritehdas ryhmästä löytyy kotisivuilta www.taaleritehdas.fi.

         Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 7789020
         Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas mukaan rahoittamaan Helsinki Garden -hanketta
Seuraava
Taaleritehdas myy Honkajoen tuulipuiston