29.11.2016

Helsinki, 2016-11-29 15:23 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Finanssivalvonta on myöntänyt 29.11.2016 Taaleri Oyj:lle vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaisen etukäteisen luvan olla vähentämättä Taaleri Oyj:n rahoitus- ja vakuutusryhmittymävalvonnan piirissä olevan Vakuutusosakeyhtiö Garantian omaan varallisuuteen luettaviin instrumentteihin tehdyt sijoitukset sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta (CET1). Vähentämisen sijaan vakuutusyhtiösijoitukset tulee riskipainottaa CRR 49 artiklan 4  kohdan mukaisesti.

Lupa on määräaikainen ja on voimassa 1.1.2017 alkaen 31.12.2018 saakka. Poikkeusluvan voimassaolo on ehdollinen poikkeusluvalle asetettujen ehtojen täyttymiselle.

Taustaa

Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (Rava) Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnan seurauksena. Finanssivalvonta vahvisti Rava-ryhmittymän muodostumisen päätöksellään 23.10.2015. Rava-ryhmittymän omat varat 30.6.2016 olivat 84,3 milj. euroa ja ylittivät omien varojen 27,0 milj. euron vähimmäisvaatimuksen 57,3 milj. eurolla. Rava-ryhmittymän vakavaraisuussuhde oli 312,4 prosenttia, kun lakisääteinen minimivaatimus on 100 prosenttia.

Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja CRR:n vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan lisäksi erikseen rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri Oyj, joka on SipaL:n 1 luvun 16 §:n 1 momentin mukainen sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän emoyritys ja samalla myös rahoitus- ja vakuutusryhmien valvonnasta annetun lain mukainen ryhmittymän omistusyhteisö, joka vastaa CRR:ssä määriteltyä rahoitusalan sekaholdingyhtiötä, on hakenut CRR 49 artiklan mukaista poikkeuslupaa olla vähentämättä Taaleri Oyj:n rahoitus- ja vakuutusryhmittymävalvonnan piirissä olevan Vakuutusosakeyhtiö Garantian omaan varallisuuteen luettaviin instrumentteihin tehdyt sijoitukset sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta (CET1).

Poikkeusluvan ehdot

Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma (CET 1) suhteessa lakisääteiseen minimivaatimukseen (Pilari 1) ilman Finanssivalvonnan myöntämää poikkeuslupaa ei saa alittaa yhtiön Finanssivalvonnalle toimittamia 2017 -2018 vuosineljännesten vakavaraisuusennusteita. 31.12.2018 sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma ilman Finanssivalvonnan myöntämää poikkeuslupaa suhteessa lakisääteiseen minimivaatimukseen ei saa alittaa 8 %:n rajaa. Tämä tarkoittaa suhdeluvun laskemista lupaehtojen seurantaa varten siten, että vakuutusyhtiöomistus vähennetään ydinpääomasta. Taaleri Oyj:n on raportoitava Finanssivalvonnalle vuosineljänneksittäin normaalin viranomaisraportoinnin lisäksi sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu vakavakaraisuusasema ilman poikkeusluvan soveltamista sekä päivitetty ennuste vakavaraisuusasemasta. Mikäli yhtiö poikkeaa jonakin vuosineljänneksenä vakavaraisuusennusteista, se ilmoittaa asiasta viipymättä Finanssivalvonnalle. Yhtiön tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle etukäteen tulevista merkittävistä konsernin yhtiörakenteen muutoksista. Pilari 1-vakavaraisuusvaatimuksen lisäksi yhtiön tulee jatkuvasti arvioida sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän sisäisten pääomavaatimusten määrää suhteessa kulloiseenkin ydinpääomaan.

Poikkeusluvan merkitys yhtiölle

CRR:n mukaan vakuutusyhtiösijoitus on pääsäännön mukaan vähennettävä sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta ydinpääomasta. Vakuutusyhtiösijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan.

Käytettäessä vakuutusyhtiösijoituksen käsittelyssä poikkeusluvan sallimaa menetelmää, käsitellään vakuutusyhtiösijoitus riskipainotettuna eränä sijoituspalveluyrityksen konsolidoidussa vakavaraisuuslaskennassa. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma olisi negatiivinen, mikäli poikkeuslupaa ei sovellettaisi, vaan vakuutusyhtiösijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta. Poikkeusluvan voimassa ollessa sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma ilman kuluvan tilikauden tulosta ylittää vakavaraisuusvaatimuksen noin 300 prosentilla.

Taaleri Oyj
Viestintä
Taneli Hassinen
puh. 040 5043321

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy -konserni, Taaleri Sijoitus Oy -konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa osakeanalyysejä ja sijoitusinformaatiota.

Taalerilla oli kesäkuun 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,2 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 600. Taaleri Oyj:llä on noin 2 600 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
SuoraTyö mukaan Taalerin ekosysteemiin
Seuraava
Taalerin aurinko- ja tuulienergiarahasto tähtää kansainvälisiin hankkeisiin