18.02.2021

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          18.2.2021 klo 10.00

Taaleri Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika                    25.3.2021 klo 10.00
Paikka                Taaleri Oyj:n päätoimipaikka, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 25. päivänä 2021 klo 10.00 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020 (”Väliaikaislaki”) 2 §:n 2 momentin nojalla Taaleri Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous järjestetään Väliaikaislain mukaisesti siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.                         Kokouksen avaaminen


2.                         Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Marko Vuori. Mikäli Marko Vuorella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3.                         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen. Mikäli Janne Koikkalaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4.                         Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.                         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6.                         Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon äänestämällä, yhtiön viimeistään 4.3.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7.                         Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.                         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,32 euroa osaketta kohti. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.4.2021.

9.                         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.2020–31.12.2020


10.                       Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Käsitellään yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja löytyy osoitteesta https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon äänestämällä, yhtiön 18.2.2021 julkistama raportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.


11.                       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:
-                           hallituksen puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa,
-                           hallituksen varapuheenjohtaja 41 000 euroa vuodessa,
-                           hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 41 000 euroa vuodessa,
-                           muu hallituksen jäsen 35 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.


Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.


12.                       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7) jäsentä.


13.                       Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Elina Björklund, Petri Castrén, Juhani Elomaa, Juha Laaksonen, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Peter Ramsay.


Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut ehdokkaiden riippumattomuutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antaman Hallinnointikoodin mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen nyt ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Elomaata, joka on ollut Taaleri Oyj:hin viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen, ja kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Peter Ramsayta, joka on työsuhteessa Veikko Laine Oy:öön, joka omistaa yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.


Hallituksen uuden jäsenehdokkaan Peter Ramsay:n henkilötiedot ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja uudelleenvalittaviksi ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä Taaleri Oyj:n internetsivuilla:
https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta

14.                       Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Elomaa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Juha Laaksonen.


15.                       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.


16.                       Tilintarkastajan valitseminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky.


17.                       Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:


Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.


Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.


Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.5.2020 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

18.                       Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:


Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.
 
Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.


Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.


Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.


Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.5.2020 antaman valtuutuksen.

19.                       Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle, tämä kokouskutsu sekä palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien saatavilla Taaleri Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous. Taaleri Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.3.2021.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2021.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, ettei osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1.                         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2.                         Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 23.2.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 18.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaiseen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.2.2021 klo 16.00-18.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

(a) Yhtiön internet-sivujen kautta (https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous)

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi.

(b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous.

3.                         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 23.2.2021 ennakkoäänestyksen alkaessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 18.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4.                         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Ennakkoon äänestäminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

5.                         Muut ohjeet ja tiedot

Vastaehdotukset
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@taaleri.com viimeistään 22.2.2021. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 23.2.2021.

Kysymykset
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiökokous@taaleri.com tai postitse osoitteeseen, "Varsinainen yhtiökokous", Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 16.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Taaleri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.2.2021 yhteensä 28 350 620 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä, 18. päivänä helmikuuta 2021
TAALERI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen, Taaleri Oyj, puh. 040 501 2691, janne.koikkalainen@taaleri.com

Liitteet:
Peter Ramsay, CV
Toimielinten palkitsemisraportti


 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.
Taalerilla oli 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,4 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liitteet


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj ei maksa tilikauden 2019 maksamatonta osinkoa, hallitus ehdottaa tilikauden 2020 osingoksi 0,32 euroa osakkeelta
Seuraava
Korjaus: Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Vahva toinen vuosipuolisko – liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon