16.02.2022

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE        16.2.2022 klo 10.00

Taaleri Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika        6.4.2022 klo 10.00
Paikka      Taaleri Oyj:n päätoimipaikka, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun 6. päivänä 2022 klo 10.00 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki.

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, että 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaislain (375/2021) perusteella vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous järjestetään edellä mainitun lain mukaisesti siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Marko Vuori. Mikäli Marko Vuorella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen. Mikäli Janne Koikkalaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon äänestämällä, yhtiön viimeistään 16.3.2022 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.
 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohti. Osinkoehdotus perustuu siihen, että jatkuvien toimintojen liikevoittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,40 euroa ja varainhoitoliiketoiminnan myynnistä saatuun voittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,80 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.202131.12.2021

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Käsitellään yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 16.3.2022. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon äänestämällä, yhtiön julkistama toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 41 000 euroa vuodessa,
- hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 41 000 euroa vuodessa,
- muu hallituksen jäsen 35 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Elina Björklund, Petri Castrén, Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jouni Takakarhu.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut ehdokkaiden riippumattomuutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antaman Hallinnointikoodin mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen nyt ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Elomaata, joka on ollut Taaleri Oyj:hin viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen, ja kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen uuden jäsenehdokkaan Jouni Takakarhun henkilötiedot ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja uudelleenvalittaviksi ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä Taaleri Oyj:n internetsivuilla:
https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Elomaa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Hanna Maria Sievinen.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista sekä kaikista optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen koskien osakeantia.

19. Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen enimmäissuhde
Hallitus ehdottaa, ettei Taaleri Oyj:n ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön muuttuvaan palkitsemiseen sovelleta Taaleri Oyj:n yhtiökokouksen 28.2.2017 päättämää 200 prosentin enimmäismäärää.

Taaleri Oyj:n konserniin ei ole kuulunut 1.5.2021 alkaen sijoituspalveluyritystä, minkä vuoksi muuttuvan palkkion enimmäismäärän rajoittamiselle ei ole enää lainsäädäntöön liittyvää perustetta.

Sijoituspalveluyrityksiä koskevaan lainsäädäntöön perustuen Taaleri Oyj:n yhtiökokous päätti 28.2.2017 korottaa sijoituspankki-, vähittäispankki-, ja omaisuudenhoitotoiminnoissa, keskitetyissä toiminnoissa, riippumattomissa valvontatoiminnoissa sekä muissa toiminnoissa työskentelevien henkilöiden vuosittaisen muuttuvan palkkion enimmäismäärää 100 prosentista 200 prosenttiin siten, että henkilön muuttuvan palkkion määrä voi olla enintään 200 prosenttia henkilön kiinteästä palkasta. Enimmäismäärät 100 prosenttia ja 200 prosenttia perustuvat sijoituspalveluyrityksiä koskevaan lainsäädäntöön.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Taaleri Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous. Taaleri Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.3.2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.4.2022.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, ettei osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 21.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 31.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaiseen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 21.3.2022 klo 10.00 - 31.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

(a) Yhtiön internet-sivujen kautta (https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous)
 

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi.

(b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 21.3.2022 ennakkoäänestyksen alkaessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Taaleri Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 31.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen tulee olla perillä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2022. Ennakkoon äänestäminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Vastaehdotukset
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@taaleri.com viimeistään 20.3.2022 klo 10.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 21.3.2022.

Kysymykset
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 23.3.2022 klo 16.00 saakka sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taaleri.com tai postitse osoitteeseen "Varsinainen yhtiökokous", Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/yhtiokokous viimeistään 28.3.2022 klo 16.00. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Taaleri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2022 yhteensä 28 350 620 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä hallussaan yhteensä 45 000 osaketta. Yhtiön hallussa olevalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsingissä, 16. päivänä helmikuuta 2022


TAALERI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Janne Koikkalainen, Taaleri Oyj, puh. 040 501 2691, janne.koikkalainen@taaleri.com

Liitteet:
Jouni Takakarhu, CV


 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Taalerilla erittäin vahva vuoden viimeinen neljännes – liikevoitto yli kaksinkertaistui 14,7 milj. euroon ja oli 50 prosenttia liikevaihdosta
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Oy Ramsay Invest Ab