13.12.2016

Helsinki, 2016-12-13 16:47 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYS-VALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONG-KONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Taaleri Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 35 miljoonan euron suuruisen pääasiassa institutionaalisille sijoittajille suunnatun (private placement) vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan liikkeeseenlasku on ensimmäinen Yhtiön 8.12.2016 julkistaman 70 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Joukkovelkakirjan laina-aika on 5 vuotta ja lainalle maksetaan vuotuista 4,25 prosentin korkoa sen erääntymiseen saakka.

”Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajien kiinnostukseen, joka laajentaa merkittävästi institutionaalista sijoittajakuntaamme. Lainan vahva kysyntä on osoitus sijoittajien luottamuksesta yhtiöön," sanoo Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa.

Liikkeeseenlaskettava laina on osa Taaleri Oyj:n joukkovelkakirjalainaohjelmaa, josta saatavat varat Yhtiö käyttää olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen, orgaanisen ja epäorgaanisen yritystoiminnan kasvattamiseen ja yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Yhtiö voi laskea ohjelman alla liikkeeseen myös yleisölle suunnatun joukkovelkakirjalainan.

Yhtiö tulee hakemaan lainan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Finanssivalvonnan 8.12.2016 hyväksymä ohjelmaesite sekä lopulliset lainakohtaiset ehdot löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.taaleri.com/fi/investor-relations/velkasijoittajat 14.12.2016 alkaen.

 Lainan pääjärjestäjänä toimii Danske Bank Oyj. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy.

Taaleri Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, puh. 040 778 9020

Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereista joukkovelkakirjalainoja koskevasta tarjoamisesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin rahastolta tuhansia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
Seuraava
Garantia ja NIB aloittavat yhteistyön pk- ja midcap-yrityksille suunnatulla lainaohjelmalla