29.03.2017

Taaleri Oyj        Pörssitiedote  29.3.2017 klo 17.00

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osaketta kohti ja jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2017 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan 7.4.2017.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja                             38.000 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja                      28.000 euroa vuodessa
  • hallituksen jäsen                                           23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Esa Kiiskinen ja Hanna Maria Sievinen valittiin uudelleen hallitukseen, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tuomas Syrjänen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Ulla Nykky.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.1.2016 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen.

Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti korottaa vuosittaisen muuttuvan palkkion enimmäismäärää 100 prosentista 200 prosenttiin siten, että henkilön muuttuvan palkkion määrä voi olla enintään 200 prosenttia henkilön kiinteästä palkasta.

Yhtiökokous päätti, että muuttuvan palkkion enimmäismäärän korotus koskee koko henkilöstöä sijoituspankki-, vähittäispankki-, ja omaisuudenhoitotoiminnoissa, keskitetyissä toiminnoissa, riippumattomissa valvontatoiminnoissa sekä muissa toiminnoissa, pois lukien Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenet.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.taaleri.com/yhtiokokous viimeistään 12.4.2017.

Taaleri Oyj:n hallituksen päätökset

Taaleri Oyj:n hallitus päätti valita 29.3.2017 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Vesa Puttonen, Hanna Sievinen ja Tuomas Syrjänen. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Vesa Puttosen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Fagernäs, Juha Laaksonen ja Esa Kiiskinen. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Fagernäs, Juha Laaksonen ja Pertti Laine. Hallitus valitsi nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.

Taaleri Oyj

Viestintä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj: Johdon liiketoimet
Seuraava
Taaleri vauhdittamaan OptiWatin kasvua