25.02.2016

Taaleri-konserni 1.1.-31.12.2015

 • Konsernin liikevaihto oli 58,4 miljoonaa euroa, kasvua 9,0 prosenttia (1-12/2014: 53,6 milj. euroa)
 • Konsernin operatiivinen liikevaihto kasvoi 48,3 prosenttia 58,4 milj. euroon (1-12/2014: 39,4 milj. euroa, jolloin Finsilvan käyvän arvon muutosta 14,2 milj. euroa ei ole huomioitu)
 • Garantia-hankinnasta tuloutui 27,3 milj. euroa vuoden 2015 tulokseen, millä ei ollut kassavirtavaikutusta
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 127,5 prosenttia 47,4 milj. euroon (1-12/2014: 20,8 milj. euroa)
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto kasvoi 202,4 prosenttia 20,1 milj. euroon, missä ei ole huomioitu Garantia-hankinnasta syntyviä kertaeriä vuonna 2015 (1-12/2014: 6,6 milj. euroa, jolloin Finsilvan käyvän arvon muutosta 14,2 milj. euroa ei ole huomioitu)
 • Tulos/osake 1,53 (0,61) euroa ja oikaistu tulos/osake 0,55 (0,15) euroa
 • Hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta 0,06 euroa osakkeelta
 • Konsernin hallinnoitavat varat olivat joulukuun lopussa 3,9 miljardia euroa, kasvua 13,3 prosenttia (3,4 mrd. euroa)
 • Yhtiön nimi muuttui Taaleritehdas Oyj:stä Taaleri Oyj:ksi tammikuussa 2016

Taaleri-konserni 1.7.-31.12.2015

 • Konsernin liikevaihto oli 28,4 miljoonaa euroa, laskua 22,7 % (7-12/2014: 36,8 milj. euroa)
 • Konsernin operatiivinen liikevaihto kasvoi 25,9 % 28,4 milj. euroon (7-12/2014: 22,6 milj. euroa)
 • Konsernin liikevoitto laski 53,9 % 8,3 milj. euroon (7-12/2014: 17,9 milj. euroa)
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto kasvoi 121,9 % 8,3 milj. euroon (7-12/2014: 3,7 milj. euroa)
 • Tulos/osake 0,21 (0,53) euroa ja oikaistu tulos/osake 0,21 (0,07) euroa

Näkymät

Taalerin tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 30 prosenttia. Liikevoittoprosenttitavoite on vähintään 15 prosenttia ja oman pääoman tuottotavoite pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia.

Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2016.

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastettuja.

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa tuloksesta:

Viime vuoden tulos oli hyvä. Konsernin operatiivinen liikevoitto yli kaksinkertaistui 20 miljoonaan euroon. Tavoitteemme on ollut omistaja-arvon kasvattaminen. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakkaamme voivat omistaa avullamme, voivat omistaa meidän kanssa tai voivat omistaa meitä. Tässä tavoitellussa kehityksessä onnistuimme viime vuonna hyvin.

Varainhoidon markkina on varsin kilpailtu. Olemme kuitenkin pystyneet viime vuoden aikana kasvattamaan hallinnoitavanamme olevaa varallisuutta 13 prosentilla 3,9 miljardiin euroon. Olennaista meille on jatkaa innovatiivisena talona ja huolehtia asiakkaiden pääomien säilymisestä haastavissakin markkinaolosuhteissa. Pääomarahastotoiminta kehittyi merkittävästi viime vuonna, ja niistä syntyneet tuotot kaksinkertaistuivat viime vuonna.

Vakuutusyhtiö Garantian integrointi on ryhmään on mennyt hyvin. Garantian liiketoiminta näkyy Rahoitus-segmentin liikevaihdossa ja tuloksessa, mikä kasvatti Taaleri-konsernin operatiivista liikevaihtoa 13 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Tulosvaikutuksen lisäksi Garantian hankinta sekä järjestelyt vertaislainoja välittävään Fellow Financeen liittyen auttoivat meitä selkeyttämään konsernirakennettamme kahteen liiketoimintasegmenttiin Varainhoito-segmentti rakentuu omaisuudenhoidosta ja erilaisista pääomarahastoista. Rahoitus-segmentti keskittyy yritys- ja yksityisasiakkaiden rahoitus- ja takauspalveluihin.

Garantian hankinta näkyy kansainvälisen IFRS-raportointistandardin mukaisina kirjauksina tilinpäätöksessä. Olemme purkaneet auki läpinäkyvästi eri tilinpäätöserien vaikutukset Taalerin tulokseen ja taloudelliseen suorituskykyyn. Luomme nyt selkeitä raportointikäytänteitä pian alkavalle taipaleelle pörssin päälistalla.

Yleiskatsaus

Vuosi 2015 on ollut tapahtumarikas. Taaleri järjesti maaliskuussa 2015 onnistuneen 23,2 milj. euron osakeannin, jolla maksettiin osa Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnasta. Garantialle nimitettiin hankinnan yhteydessä uusi hallitus ja uusi toimitusjohtaja. Garantia luo konsernille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toi konsernille vahvaa riskienhallinnan osaamista. Garantia-kaupan toteuduttua päätettiin siirtyä noudattamaan kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösperiaatteita vuoden 2015 alusta alkaen. Taaleri-konsernista muodostui Garantian hankinnan myötä rahoitus- ja vakuutusryhmittymä, minkä Finanssivalvonta vahvisti päätöksellään 23.10.2015.

Taalerin yhtenä strategisena tavoitteena on hyvän omavaraisuusasteen ylläpitäminen. Taaleri irtautui toukokuussa 2015 rahoitusyhtiö Lainaamosta ja sijoitti vertaislainoihin erikoistuneeseen Fellow Finance Oyj:iin, jonka tavoitteena on kasvaa kansainväliseksi vertaislainatoimijaksi. Vuoden toisella neljänneksellä päätettiin myös myydä puolet konsernin omistamasta osuudesta Finsilva Oyj:ssä. Konsernin omavaraisuus vahvistui tilikauden 2015 lopussa 44,8 prosenttiin.

Vuoden 2015 toisella puoliskolla irtauduttiin muutamista tuulivoimahankkeista, perustettiin mm. tontti- ja kiinteistökehitysrahasto sekä tehtiin 1,0 milj. euron sijoitus Rauman Telakkaan ja 1,5 milj. euron sijoitus Sotkamo Silveriin vaihto-velkakirjalainan muodossa. Vuoden toisella puoliskolla valmisteltiin mittava brändiuudistus sekä panostettiin yhtiön prosesseihin ja IT-järjestelmiin, jotta voidaan palvella asiakkaita jatkossa entistä paremmin myös verkossa.

Konsernin IFRS:n mukainen liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 58,4 (53,6) milj. euroon. Konsernin operatiivinen liikevaihto kasvoi puolestaan 48,3 prosenttia 58,4 milj. euroon (39,4 miljoonaa euroa vuonna 2014, jolloin Finsilvan käyvän arvon muutosta 14,2 milj. euroa ei ole huomioitu). Konsernin 2015 liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Garantian liiketoiminnan konsolidointi konserniin. 

Konsernin liikevoitto nousi 127,5 prosenttia 47,4 (20,8) milj. euroon. Vakuutusosakeyhtiö Garantian hankinnasta tuloutui negatiivista liikearvoa 28,6 milj. euroa konsernin tulokseen ja kuluja 1,3 milj. euroa. Tilikauden operatiivinen liikevoitto, missä ei ole huomioitu Garantia-hankinnasta syntyviä kertaeriä vuonna 2015, vahvistui 20,1 (6,6) milj. euroon.

Tilikauden 2015 tulos nousi 167,4 prosenttia 44,1 (16,5) milj. euroon, kun tilikauden operatiivinen tulos verojen jälkeen oli 16,8 (4,9) milj. euroa. Tilikauden laaja tulos vuodelta 2015 oli 39,5 (16,5) milj. euroa.

Taaleri johtaa ryhmää kahden segmentin kautta: Varainhoito ja Rahoitus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä ”Muu liiketoiminta”, joka sisältää emoyhtiö Taaleri Oyj:n konsernihallinnon sekä konsernin omat sijoitukset, jotka tehdään Taaleri Sijoitus Oy:n kautta. Taaleri myi toukokuussa 2015 omistamansa osakkeet Lainaamo Oy:ssä, jonka myötä Lainaamo esitetään erikseen tuloslaskelmassa lopetetuissa liiketoimissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Taaleri ilmoitti 11.1.2016, että Taalerin hallinnoima pääomarahasto myy bioenergialaitosketjun Gasumille. Kauppa on ehdollinen ja sen arvioidaan toteutuvan 29.2.2016. Kaupan toteutumisella on Taalerin tulokseen positiivinen vaikutus.
 • Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 8.1.2016 päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakesarjojen yhdistämisestä. Yhtiön A-sarjan osakkeet muunnettiin oikeuksiltaan B-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi suhteella 1:1. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja sekä kullakin osakkeella yksi ääni ja muutoin yhtäläiset oikeudet. Yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön 28 350 620 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella TAALA. Samassa yhteydessä muutettiin yhtiön toiminimeksi Taaleri Oyj. Muutos liittyy Taaleri-konsernin laajempaan yritysilmeen muutokseen ja asteittaiseen kansainvälistymiseen.
 • Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti myös hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien ja se kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2015 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä ilmoitettiin myös yhtiön listautumisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin päämarkkinalle vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kehittyvien markkinoiden kasvun ja raaka-aineiden hintojen nousun edesauttama teollisuuden ja investointikysynnän supersykli on päättynyt. 2000-luvun kaltaista ylivelkaantumiskierrettä tuskin nähdään kovin nopeasti uudestaan. Taalerin näkemyksen mukaan sijoittajan on syytä varautua siihen, että talouskasvu tulee olemaan aiempaa hitaampaa tulevien vuosien aikana ja inflaatiovauhti hyvin hidasta. Osakemarkkinoiden tuotot tulevat laskemaan viime vuosista ja kurssiheilunta lisääntymään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei sijoittajalla olisi mahdollisuuksia tarjolla, päinvastoin. Lähitulevaisuudessa, raaka-aineiden hintojen stabiloituminen, keskuspankkien uudet elvytystoimet ja pahimpien pelkojen poistuminen Kiinan ympäriltä voivat hyvin laukaista nousurekyylin ylimyydyimmillä osakemarkkinoiden sektoreilla. Esimerkiksi kehittyvien osakemarkkinoiden vuosia jatkunut alituotto voi vihdoin kääntyä positiiviseksi.

Pidemmällä aikavälillä melko hidas kasvu ja osakemarkkinoiden nousun kulmakertoimen selvä loiventuminen avaavat mahdollisuuksia myös osakepoimijoille. Hinnoitteluun ja tuloskasvupotentiaaliin tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota ja tuottoerot kasvavat.

Yhtiön johto arvioi, että sen liiketoimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi, mutta että yhtiöllä on mahdollisuus voittaa markkinaosuuksia pääomamarkkinoilla. Varainhoitoliiketoiminta segmentin kehitys on ollut positiivista ja yhtiö on saanut uusia asiakkaita kilpailulta markkinalta erityisesti onnistuneiden ja erilaisten pääomarahastohankkeiden avulla. Rahoitustoimintasegmentin kehitys on ollut positiivista sekä vakuutusmaksutulon että korvauskulujen suhteessa. Yhtiö uskoo, että edelleen parantuneella riskienhallinnalla on saavutettavissa maltillista kasvua. Segmentin sijoitustoiminnan tuottojen uskotaan pysyvän matalalla tasolla.

Taalerin tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 30 prosenttia. Liikevoittoprosenttitavoite on vähintään 15 prosenttia ja oman pääoman tuottotavoite pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia.

Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2016.

Hallituksen esitys voittoa ja vapaata omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteeksi

Emoyhtiön tulos tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 oli 2.309.144,24 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 42,1 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 7.4.2016 järjestettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 3 969 086,80 euroa sekä pääomanpalautusta 0,06 euroa osakkeelta, yhteensä 1 701 037,20 euroa. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja osinko sekä pääomanpalautus maksetaan 18.4.2016. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu varojenjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tiedotustilaisuus

Tilinpäätöstiedote esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 25.2.2016 klo 14.30 Taalerin toimitiloissa, Kluuvikatu 3, 2. krs., Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Juhani Elomaa ja CFO Minna Smedsten.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta www.taaleri.com Investor Relations -osiosta.

Helsinki 25.2.2016

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Taaleri Oyj
Viestintä

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Lisätietoja:

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, puh. 040 778 9020
Minna Smedsten, CFO, puh. 040 700 1738
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321

Linkki: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015

Taaleri lyhyesti

Taaleri on ryhmä, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli kesäkuun 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 300. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleri Oyj:llä on 1 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote julkaistaan tänään klo 11
Seuraava
Taalerin hallitus on päättänyt hakea yhtiön osakkeen listausta pörssin päämarkkinalle