08.01.2016

 

Taaleritehdas Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous teki perjantaina 8.1.2016 päätökset seuraavista asioista:

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN JA OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN

Taaleritehdas Oyj:n osakesarjat yhdistetään siten, että yhtiön nykyiset A-sarjan osakkeet muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä B-sarjan osakkeita vastaaviksi osakkeiksi suhteella 1:1. A-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa ollut 20 ääntä ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni. Yhtiön B-sarjan osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. A-sarjan osake ei ole ollut kaupankäynnin kohteena.

Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja sekä kullakin osakkeella yksi ääni ja muutoin yhtäläiset oikeudet. Yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön 28 350 620 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Osakelajien yhdistäminen on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2016, joka on osakelajien yhdistämisen täsmäytyspäivä. Samalla yhtiön A-sarjan osakkeenomistajien välinen osakassopimus päättyy ilman eri toimia osakelajien yhdistämisen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 29.1.2016.

Samassa yhteydessä muutetaan yhtiön toiminimeksi Taaleri Oyj. Muutos liittyy Taaleritehdas-konsernin brändiuudistukseen.

Osakesarjojen yhdistämiseksi, yhtiön toiminimen muuttamiseksi sekä yhtiöjärjestykseen tehtävien teknisten tarkistusten johdosta yhtiöjärjestys muutettiin kuulumaan seuraavasti.

TAALERI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Taaleri Oyj, ruotsiksi Taaleri Abp ja englanniksi Taaleri Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista tehtävistä.

3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kullakin osakkeella on yksi (1) ääni.

 4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen, jotka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

 Hallitus voi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

 Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokoukseen osallistuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun tai kutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään kaksimiljoonaa (2.000.000) kappaletta. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta ja mikäli Yhtiön osake siirtyy kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on osakkeiden osakekohtainen hankintahinta hankintapäivänä Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2015 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

 

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

 

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on ryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, Taaleritehtaan Pääomarahastot-konsernista, Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Lisäksi Taaleritehtaalla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oy, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehtaalla oli kesäkuun 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3.300. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleritehdas Oyj:llä on 1700 osakkeenomistajaa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas hakeutuu pörssin päämarkkinapaikalle
Seuraava
Taaleritehdas myy Biotehdas-ketjun Gasumille