Taaleri Aurinkotuuli II on Taalerin aurinko- ja tuulienergiaan sijoittava kansainvälinen pääomarahasto.

Uusiutuvan energian markkina on globaalisti murroksessa ja luo uusia mahdollisuuksia sijoittajille.

Uusiutuva energia tarjoaa ratkaisuja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. Parhaat kasvumahdollisuudet on aurinko- ja tuulivoimalla, jotka ovat sekä uusiutuvia, kustannustehokkaita että päästöttömiä energiantuotantovaihtoehtoja.

Uusiutuva energia on kilpailukykyinen vaihtoehto

Uusiutuvan energian tuotantoteknologiat ovat kehittyneet ja samalla tuotantokustannukset ovat laskeneet. Uustuotannossa aurinkoenergia ja tuulivoima ovat markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja suhteessa muihin energiamuotoihin.

Taaleri on uusiutuvan energian huippuosaaja

Taaleri on energiainfrahankkeiden kehittäjä ja on tehnyt sijoituksia kehitys- ja rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin. Taalerilla on kansainvälistä osaamista ja kokemusta aurinko-, tuuli- ja geotermisen energian hankkeiden hallinnoinnista koko niiden elinkaaren ajan. Taaleri on mukana hankkeiden kaikissa vaiheissa, myös toimivien puistojen operoinnissa. Tämä toimintamalli erottaa Taalerin muista puhtaasti taloudellisista toimijoista.

Taaleri Aurinkotuuli II Ky

Taaleri Aurinkotuuli II Ky on vaihtoehtorahasto, jonka hoitajana toimii Taaleri Pääomarahastot Oy. Rahaston ainoa sijoituskohde on Luxemburgiin rekisteröity Taaleri Energian hallinnoima Taaleri SolarWind II SCSp RAIF-vaihtoehtorahasto.

Rahastoon voivat sijoittaa ainoastaan ammattimaiset sijoittajat sekä sellaiset niin sanotut kokeneet (well-informed) ei-ammattimaiset sijoittajat, jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Taaleri Aurinkotuuli II tarjoaa sijoittajalle pääsyn suurten instituutiosijoittajien rinnalla pääomasijoituskohteeseen, johon yksityissijoittajalla ei muuten olisi mahdollisuutta.

Avaintietoasiakirja

Tämä rahastotuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahastotuotteen sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan sisäisillä ja ulkoisilla asianmukaisen huolellisuuden tarkastetuilla sekä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioinnilla. Kaikki rahaston sijoituskohteet ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja näiden toimien toteutuminen arvioidaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahaston investoinneilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta rahoittamalla uusiutuvan energian hankkeita. Rahaston kestävyystavoitteena on tehdä investointeja, jotka edistävät EU:n ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitetta.  

Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Kaikki sijoitettavat varat (100 %) kohdistetaan kestäviin, taksonomian mukaisiin sijoituksiin. Sijoituskohteiden hankkeet tuottavat uusiutuvaa energiaa maatuulivoimapuistojen ja aurinkoenergiapuistojen avulla. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Rahasto tulee edistämään merkittävästi hiilidioksidipäästövähenemiä. Rahaston taksonomianmukainen kestävyystavoite on ilmastonmuutoksen hillintä. Rahaston strategiana on rahoittaa ainoastaan taloudellista toimintaa, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti. 

Rahaston kestävää sijoitustavoitetta, jota kuvataan kohdassa ”Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite” seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa määritetyistä keskeisimmistä resurssitehokkuutta kuvaavista kestävyysindikaattoreista, jotka mittaavat rahaston kestävyystavoitteita. Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren.

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat indikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahastotuotteen kestäviä sijoitustavoitteita, ympäristöominaisuuksia tai ympäristötavoitteita ja -vaikutuksia, ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään sijoituskohteilta kvartaaleittain ja raportoidaan muun rahaston raportoinnin yhteydessä vuosittain.

Koko sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, minkä vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Arviot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan kestävyysvaikutuksia, joten pystymme varmistamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumisen.

Varmistaaksemme, että rahaston sijoitukset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, käyvät sijoitukset läpi huolelliset ESG-, tekniset, taloudelliset, kaupalliset, vero- ja juridiset due diligence -tarkastelut ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi sijoituskohteet sitoutuvat raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu eikä rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle, yhteiskunnalle tai työntekijöille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan rahaston tai sen arvoketjun toiminnassa. Seuraamme ja auditoimme sekä omaa että sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa. Kuitenkin rahaston kestävän tavoitteen seuraamiseen ja todentamiseen käytetyt indikaattorit ja tavoitteet täyttävät EU:n ilmastonmuutoksen vertailuarvoille ja EU:n Pariisin sopimuksen yhteiset vähimmäisstandardit, jotka on määritelty asetuksessa (EU) 2020/1818. Kohdeyhtiöt sitoutetaan asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Ei merkittävää haittaa -periaatetta noudatetaan (EU) 2020/852 ja/tai (EU) 2019/2088 sääntelyssä määriteltyjen kestävien sijoitusten osalta. Ei merkittävää haittaa -periaatteen toteutuminen on varmistettu kattavilla sisäisesti ja ulkoisesti toteutetuilla asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) selvityksillä, jotka on toteutettu ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Nämä selvitykset ottavat huomioon sijoituksen koko elinkaaren ja sen mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Varmistaaksemme, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille, on sijoitusten täytettävä niille sovellettavissa olevat taksonomian tekniset arviointikriteerit (EU/2020/852 (19)) sekä seurattava ja raportoitava sijoituksien pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Näin ollen rahasto ottaa huomioon sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset, jotka on esitetty direktiivin (EU) 2022/1288 liitteen 1 taulukoissa 1, 2 ja 3 ja raportoi valitut indikaattorit vuosittain. Tiedot pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin liittyen raportoidaan SFDR-asetuksen (2019/2088) artiklan 11(2) ohjeiden mukaisesti direktiivin (EU) 2014/65 artiklan 25(6) määrittelemässä määräaikaiskatsauksessa. Indikaattorit on valittu sijoituskohteista tehtyjen olennaisuusanalyysien perusteella. Tämän lisäksi rahaston sijoituksia voi koskea muu lainvaraisuus toimia ja sisältää erillisiä ympäristön vaikutuksien arviointeja.

Kaikki rahaston sijoituskohteet täyttävät SFDR-asetuksen hyvän hallintotavan vaatimukset. Lisäksi sijoitukset tulevat täyttämään Taksonomia-asetuksen (2020/852) artikla 18 määritetyt vähimmäistason suojatoimien tekniset arviointi kriteerit sekä SFDR-asetuksen artikla 2 kohta 17 vaatimukset. Lisäksi, sijoitukset ovat sitoutuneet noudattamaan monikansallisille yrityksille annettuja OECD:n toimintaohjeita ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, Kansainvälisen työjärjestön kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa julistettuja työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa vahvistettuja periaatteita ja oikeuksia. Näiden sitoumuksien mukaisuus raportoidaan.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoite on kestävien sijoituksien tekeminen rahoittamalla hankkeita, jotka tukevat siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön. Rahasto rakennuttaa uusiutuvan energian laitoksia. Rahaston strategiaon sijoittaa vain toimintaan, joka mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja edistää näin ollen merkittävää hiilidioksidipäästöjen vähenemää tai välttämistä. Rahaston sijoituskohteet vähentävät uusiutumattomien energialähteiden käyttöä, ja sijoituskohteet edistävät EU:n ympäristötavoitetta ‘ilmastonmuutoksen hillintä’.

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia on sijoittaa kontrolloidusti kehitys- ja rakennusprojekteihin. Sijoitusstrategian painopiste on maatuulipuistoissa ja aurinkosähköpuistoissa. Rahasto sijoittaa pääasiassa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Rahastoa on rajoitettu tekemästä sijoituspäätöksiä muilla maantieteellisillä alueilla tai muilla teknologioilla.

Varmistaakseen, että sijoitukset noudattavat hyvää hallintotapaa, sijoituksille tehdään kattavat taloudelliset, verotukselliset ja oikeudelliset due diligence tarkastelut. Lisäksi rahasto edellytti sijoituksia sitoutumaan raportoimaan taloudellisia ja kestävyyteen liittyviä tietoja sekä ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan hallintaan ja dokumentaatiota varten (esim. Code of Conduct, toimintatavat korruption ja lahjonnan torjuntaan, reiluun kilpailuun, verotukseen ja palkitsemiseen sekä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen). Tämän lisäksi rahasto mittaa ja raportoi hallituksen jäsenten ja työntekijöiden tasa-arvio sekä veromaksuja paikallisyhteisölle. Lisäksi investoinnit on arvioitu eri politiikkojen ja määräyksien mukaisesti. Rahastonhoitajalla on ilmiantopolitiikka sekä julkinen ilmiantomekanismi sijoituksille.  ​​​

Sijoitusten osuus

Rahasto tekee ainoastaan kestäviä sijoituksia. Kaikki sijoitetut varat (100 %) kohdistetaan kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristötavoite. Finanssituotteen tavoitteena on sijoittaa 100 % varoista taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimiin. Tämä tavoite on saavutettava rahaston elinkaaren loppuun mennessä. Rahastolla ei ole eroja suorien tai muun tyyppisten vastuiden sisällä, SFDR-asetukseen liittyen, rahastonhoitajaa ja sijoituksia tarkasteltaessa.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahaston kestävää sijoitustavoitetta seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa keskeisistä kestävyysindikaattoreista, jotka liittyvät portfolion kestävyystavoitteiden mittaamiseen. Nämä tavoitteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Nämä kestävyysindikaattorit kuvaavat rahaston sijoituskohteiden toimintaa liittyen ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Rahasto seuraa sen sijoituskohteiden kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti läpi rahaston elinkaaren. Rahastonhoidosta vastaava tiimi toimii jatkuvassa tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa varmistaakseen, että heidän vastuullisuustyönsä on sovellettavien vastuullisuuskriteerien mukaista ja tukee tämän toiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta. Lisäksi rahastonhoitajalla on oikeus järjestää auditointeja sijoituskohteisiin. Rahastonhoitaja on luonut ympäristöön ja sosiaalisiin toimintoihin liittyvät toimintaohjeet, joilla varmistetaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Lisäksi sijoituskohteiden kyky vastata SFDR:n ja EU Taksonomian raportointivaateisiin on varmistettu, jotta rahasto täyttää sääntelyn vaatimukset.

Rahaston sijoitustavoitteen saavuttamista ja hyviä hallintotapoja mittaavat kestävyysindikaattorit on lueteltu alla:

 • Uusiutuvan energian tuottaminen – Uusiutuvan energian kapasiteetti (MW) 
 • Uusiutuvan energian tuottaminen – Uusiutuvaa energiaa tuotettu (MWh) 
 • Uusiutuvan energian tuottaminen – Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä tai välttäminen (tCO2e) 
 • Lisäindikaattori PAI Liite I (EU) 2022/1288 Taulukko 2 – Sijoitukset yrityksiin, joilla ei ole hiilipäästöjen vähentämiseen tähtääviä aloitteita 
 • Lisäindikaattori PAI Liite I (EU) 2022/1288 Taulukko 3 – Onnettomuuksien määrä 

Finanssimarkkinatoimija laskee päästövähenevän Euroopan investointipankin (”EIP:n”) metodologiaa hyödyntämällä. Gaia Consulting on varmentanut finanssimarkkinatoimijan käyttämät laskelmat ja metodologiat.  

Menetelmät

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat indikaattorit on määritelty rahaston sijoitus ja kestävyys strategian perusteella. Nämä kestävyysindikaattorit on määritelty arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahastotuotteen kestäviä sijoitustavoitteita, ympäristöominaisuuksia tai ympäristötavoitteita ja -vaikutuksia, ja mitkä indikaattorit kuvaavat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksia parhaiten.  Lisäksi vuosittain raportoitavien indikaattorien valinnassa on huomioitu sijoituskohteista saatavissa olevat tiedot. Indikaattorien raportoimiseen käytetään sijoituskohteilta kerättyä dataa, joka voi olla osittain kolmannen osapuolen laskemaa, varmentamaa ja/tai mallintamaa.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Kestävyysdatan saatavuuden varmistamiseksi sijoituskohteiden raportointikypsyyttä on arvioitu osana asianmukaisen huolellisuuden selvityksiä (due diligence). Due diligence -tarkasteluiden tulokset otetaan huomioon osana sijoituspäätöksiä. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään sijoituskohteilta kvartaaleittain. Indikaattorien keräämiseen liittyviä prosesseja kehitetään jatkuvasti ja käytämme tarvittaessa ja harkintamme mukaan myös asiantuntevia kolmansia osapuolia ja ulkoisia tietolähteitä muun muassa kestävyysvaikutusten määrälliseen ja laadulliseen analyysiin, kartoitukseen sekä seurantaan. Hyvin perusteltuja, luotettavia ja tieteeseen pohjautuvia arvioita voidaan käyttää tilapäisesti osana kestävyysvaikutusten arviointia puuttuvan tiedon täydentämiseksi. Arvioitujen tietojen osuus raportoidaan osana SFDR-asetuksen mukaisia määräaikaiskatsauksia. PAI-indikaattorien laskennassa käytetään SFDR-asetusta täydentävien teknisissä sääntelyohjeissa (2022/1288) määriteltyjä laskentamenetelmiä. Sijoituskohdekohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja rahastoraportoinnissa indikaattorit ilmoitetaan aggregaattilukuina.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston sijoituksien elinkaaren aikaisten epäsuorien päästöjen (scope 3) laskeminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, jonka vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Lisäksi on mahdollista, että parhaista yrityksistä huolimatta tarkkoja lukuja esimerkiksi syntyneen jätteen osalta, ei ole mahdollista raportoida tai erotella tarkasti sijoitettavan taloudellisen toiminnan osalta, jolloin raportoidut luvut voivat perustua arvioihin, jotka ovat suhteutettu sijoitettavan toiminnan laajuuteen ja osuuteen kohteen kokonaisvaltaisesta taloudellisesta toiminnasta. Luvut ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan asianmukaisesti sijoitustavoitteen toteutumista, eivätkä täten vaikuta tavoitteiden saavuttamiseen.

Asianmukainen huolellisuus

Varmistaaksemme, että sijoituskohteet täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, ne käyvät läpi huolelliset ESG-, tekniset, taloudelliset, kaupalliset, vero- ja juridiset due diligence -arvioinnit. Lisäksi sijoituskohteet sitoutetaan raportoimaan taloudellisia tietoja ja kestävyystietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan hallintaa ja dokumentointia varten (esim. käytännesäännöt, mukaan lukien korruption ja lahjonnan torjunnan, reilun kilpailun, verot ja palkitsemisen). Asianmukaiset valitusmekanismit ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että sidosryhmien tarpeet ja huolenaiheet otetaan huomioon. ESG due diligence -prosessimme noudattaa OECD:n ja UNGP:n suosituksia huolellisuusvelvoitteen täyttämisestä ja se sisältää kaksisuuntaisen olennaisuusanalyysin (double materiality) sekä kestävyysriskianalyysin, joka toteutetaan säännöllisesti kestävyysriskityökalun sekä materiaalipyyntölistan ja analysoidun tiedon avulla. Olennaisuusanalyysissa huomioidaan myös yleismaailmalliset vastuullisuusteemat. Asianmukaisen huolellisuuden selvityksen löydökset esitellään ja arvioidaan investointikomiteassa, ja ne otetaan huomioon osana sijoituspäätöksen tekemistä.

Vaikuttamispolitiikat

Rahaston ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu ja ettei rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa yhteiskuntaan ja työntekijöihin, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan. Seuraamme ja auditoimme omaa sekä sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Mikäli EU 2022/1288 liitteen 1 taulukossa 1 kuvattuja pääasiallisia haitallisia vaikutuksia havaitaan, muutetaan toimintaohjeita ja periaatteita vaikutusten ehkäisemiseksi, korjaamiseksi ja lieventämiseksi. Lisäksi raportoimme ja seuraamme sijoitusten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita sekä hallinnoimme näitä vaikutuksia toimintaperiaatteidemme jatkuvalla kehittämisellä.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovia vaikuttamispolitiikkoja ovat: 

 • Taaleri Code of Conduct 
 • Taaleri Vastuullisuuspolitiikka
 • Taaleri Kestävyysriskipolitiikka
 • Taaleri Energia Partner Code of Conduct – Business Ethics 
 • Taaleri Energia ESG Policy
 • Taaleri Energia Stakeholder Engagement Policy
 • Taaleri Energia Material Climate Change Impacts Assessment
 • Taaleri Pääomarahastot Vastuullisen sijoittamisen politiikka 

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa. Rahaston kestävän tavoitteen saavuttamiseksi, finanssimarkkinatoimija on laatinut tieteeseen ja Pariisin sopimukseen perustuvat päästöjen vähentämissuunnitelmat. Rahastonhoitajan tavoitteena on olla Scope 1 ja 2-päästöjen osalta saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiedot raportoidaan rahastonhoitajan UNPRI raportoinnin kautta noudattaen Science Based Target -aloitteen (”SBTi”) menetelmää. SBTi on alakohtainen, selkeäsi määritelty polku päästöjen vähentämiseen tieteen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Scope 3 päästöjä seurataan ja raportoidaan SFDR RTS liitteen I taulukko 1 mukaisesti.

Rahastonhoitaja käyttää kolmannen osapuolen tarkistamaa EIP:n hiilidioksidipäästöjen vähenemän laskentamenetelmää rahaston suhteellisten päästöjen laskemiseen. Suhteelliset päästöt koskevat investointien päästöjä raportointi kaudelta. Käytetty EIP:n menetelmä laskee tuotetun uusiutuvan energian määrän suhteessa maakohtaisiin päästökertoimiin sähkön yhteismarkkinoille. Finanssimarkkinatoimija raportoi sijoitusten päästövähenemästä vuosittain ja käyttää yksikkönä CO2e.

Edellä määritellyt toimenpiteet täyttävät EU:n ilmastonmuutoksen vertailuarvoille yhteiset vähimmäisstandardit ja EU:n Pariisin sopimuksen kanssa yhdenmukaistetut vertailuarvojen vaatimukset asetuksen (EU) 2020/1818 mukaisesti. Scope 3-päästöt, hiili-intensiteetti ja hiilijalanjälki mitataan ja raportoidaan SFDR RTS -asetuksen liitteen I taulukko 1 mukaisesti.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen määräaikaisraporteissa:


Kestävyystiedot määräaikaisraportissa 1.1.2022-31.12.2022