09.03.2016

  

Aika                     Torstaina 7.4.2016 klo 15.30

Paikka                 Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 7. päivänä 2016 klo 15.30 alkaen Suvilahden Kattilahallissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 14.30.

 

 1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

 1. Kokouksen avaaminen

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

 • Toimitusjohtajan katsaus

 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille palautetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,06 euroa osaketta kohden.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääomanpalautus maksetaan 18.4.2016.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja           38.000 euroa vuodessa
 • hallituksen varapuheenjohtaja    28.000 euroa vuodessa
 • hallituksen jäsen                         23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Hallitus on alustavasti päättänyt tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta. Valiokuntien jäsenet tullaan valitsemaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimesta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen, valitaan uudelleen hallitukseen ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Hanna Maria Sievinen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.taaleri.com/yhtiokokous.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky, joka on toiminut tässä asemassa 20.3.2015 alkaen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

 1. Kokouksen päättäminen
 1. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
   

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Taaleri Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleri.com/yhtiokokous. Taaleri Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 9.3.2016 alkaen mainituilla internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2016.

 1. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
   

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 4.4.2016 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • internetsivujen kautta osoitteessa www.taaleri.com/yhtiokokous
 • puhelimitse: 020 770 6900, maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00; tai
 • kirjeitse osoitteeseen Taaleri Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki
   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.
 

2. Hallintarekisteröity osakkeen omistaja
 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleri Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot
 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 

Taaleri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.3.2016 yhteensä 28 350 620 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.
  
Helsingissä maaliskuun 9. päivänä 2016

TAALERI OYJ

 

Taalerin Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

 

 

 

 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Jorma Alanne Taalerin johtoryhmään
Seuraava
Hanna Maria Sievinen ehdolla Taalerin hallitukseen