Taaleri Tuulirahasto IV on Taalerin neljäs kotimaiseen tuulivoimaan sijoittava rahasto.

Sijoittaminen tuulivoimaan on taloudellisesti kannattavaa, sillä teknologian kehityksen myötä tuulivoimateknologian hinta on laskenut, tuulivoimalaitosten tuotantokyky kasvanut ja tekninen käyttöikä pidentynyt.

Tuulirahasto IV on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Taaleri Tuulirahasto IV Ky on vaihtoehtorahasto, jonka hoitajana toimii Taaleri Pääomarahastot Oy. Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa varansa kotimaisiin teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeisiin. Sijoitukset pyritään tekemään kotimaisiin rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin, mutta rahasto voi sijoittaa myös tuotannossa oleviin laitoksiin. Sijoitukset tehdään sekä oman että vieraan pääoman ehtoista rahoitusta käyttäen. 

Rahasto sijoittaa vain Taaleri SolarWind II:n tarjoamiin Suomessa sijaitseviin kohteisiin samoin ehdoin Taaleri SolarWind II:n kanssa. Tällaisina kohteina on identifioitu mm. Oltavassa sijaitseva 19 voimalan ja noin 90 MW:n sekä Posiolla sijaitseva 20 voimalan ja noin 100 MW:n tuulivoimahankeet. Rahasto on tunnistanut myös muita potentiaalisia sijoituskohteita.

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -tuotteeksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. 

Taalerin lausunto pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista

Uusiutuva energia on talouden ja ilmastotavoitteiden liitto

Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. 

Merkittävimmät kasvumahdollisuudet ovat mm. tuulivoimalla, joka on sekä uusiutuva että päästötön energiantuotantovaihtoehto. Monissa maissa uusiutuvan energian tuotanto on taloudellisesti kannattavaa myös ilman valtiollisia tariffijärjestelmiä. Myös Suomessa tuulivoima on markkinaehtoisesti kilpailukykyinen vaihtoehto suhteessa muihin energiamuotoihin, sillä tuotantoteknologiat ovat kehittyneet ja samalla tuotantokustannukset ovat laskeneet.

Taalerilla on syvällistä toimialaosaamista

Kyseessä on Taalerin kuudes uusiutuvaan energiaan ja neljäs kotimaiseen tuulivoimaan sijoittava sijoittava pääomarahasto. Taalerin ensimmäisen tuulirahaston toiminta alkoi Suomessa vuonna 2010. 

Taalerilla on osaamista energiainfrahankkeiden hallinnointiin koko niiden elinkaaren ajan. Osallistumalla hankkeiden etsimiseen, kehittämiseen, rakennuttamiseen, rahoittamiseen, operointiin ja käytöstä poistamiseen Taaleri erottuu muista, puhtaasti taloudellisista toimijoista.

Voitonjakolainaan liittyvät tiedot